Sophus Bugges hus er månedens bygg hos Grønn Byggallianse / Towards a green university campus

I dag tikket beskjeden inn om at Grønn Byggallianse har kåret Sophus Bugges hus  til månedens bygg i juni. Dette er nok et tegn på at UiO er i ferd med å bli det grønne universitetet vi ønsker det skal være.

-- Scroll down for english --

Da jeg tiltrådte som rektor for åtte år siden, var Grønt UiO et viktig punkt på programmet. Noe av det gledeligste som har skjedd i min rektorperiode, er at vi har beveget oss mange skritt i grønn retning. Mange tiltak er satt i verk, og vi har utviklet en ny og «grønn» masterplan for vår eiendomsmasse og en ny strategi for vår eiendomsvirksomhet. At Sophus Bugge nå er utpekt til «månedens bygg» viser at samfunnet rundt oss legger merke til hva vi gjør for miljø og bærekraft.

Det er jo nettopp dette som er det aller viktigste med «grønt UiO»: At UiO går foran i det vanskelige men helt avgjørende arbeidet for miljø og klima. Det legges merke til hva UiO gjør, og det skal legges merke til hva UiO gjør. For det hører med til et universitets natur og ansvar at det skal tenke langsiktig i all sin virksomhet. Vi utdanner morgendagens ledere og skal gi stemme også til fremtidige generasjoner.  

Det har vært flott å ha studentene med på laget i arbeidet for et grønt universitet. Flere av tiltakene har vært drevet fram av studentene. Bysykler på campus er ett av flere eksempler. Kanskje har dette og lignende tiltak ikke så stor effekt, isolert sett. Men det er med på å endre mentalitet og holdninger, og det vil derfor ha ringvirkninger langt utover campus og universitet. Mye av det vi gjør for klima og miljø, må gjøres i de små trinn. Men det er summen av disse små trinnene som vil skape endring på sikt.  

Universitetene har helt unike forutsetninger for å påvirke utviklingen i riktig retning. Her drives forskning på nye energikilder, her drives utdanning med tanke på en ny og grønnere økonomi, her gjøres innovasjoner som kan hjelpe oss til å motvirke og tilpasse oss til klimaendringer, og her skjer formidling basert på solid evidens. Og ikke minst: Eiendomsmassen på et universitet er et utstillingsvindu for byggprosjekter med høye miljøambisjoner.

Med våre unike forutsetninger følger et stor ansvar. En utfordring er å få eiendomsforvaltning, forskning, utdanning, innovasjon og formidling til å virke sammen på best mulig måte – slik at begrepet «grønn campus» blir et begrep med innhold og ikke bare retorikk.   

Vårt tverrfakultære initiativ UiO:Energi ble etablert for nettopp å skape den samhandlingen som er så nødvendig for å kunne ta klimautfordringene på alvor. UiO:Energi har gjort en formidabel innsats så langt, gjennom utdanning og gjennom koordinering av forskning. Og jeg har stor tro på at dette initiativet kan spille en viktig rolle også for den videre utviklingen mot en grønn campus og en grønn økonomi.

Tilbake til dagens nyhet om «månedens bygg».

Eiendomsavdelingen gjør en stor innsats og spiller en nøkkelrolle i konkretiseringen av begrepet «grønn campus». Det er her den ligger, den kompetansen som kreves for å omsette styrets, ledelsens og studentenes ambisjoner i handling. Dette er ikke en lett oppgave. For ambisjonene ligger alltid foran det som er praktisk og økonomisk mulig. Slik er det, og slik må det alltid være i et universitet som skal tenke langsiktig og djervt.   

…….

Mye er gjort på miljøområdet innen eiendomsvirksomheten ved UiO. Vår nylig utgitte Miljørapport 2016 gir en god anledning til å lese om energiforbruk og miljøtiltak i byggeprosjekter. I denne rapporten finnes også mer om bærekraftig fondsforvaltning der UiO har gått foran ved å være første kunde i verdens strengeste fossilfrie fond.

Her er de viktigste målene og punktene i den nye miljøstrategien som ble behandlet i semesterets siste styremøte:  

  • Klimagassreduksjon
  • Redusert og fornybar energi
  • Miljøvennlig transportbruk
  • Avfallsreduksjon og økt sortering
  • Miljøriktig material- og ressursbruk
  • Innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsvirksomheten
  • Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø
  • Miljøeffektiv bygningsmasse
  • Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

Environmental Report 2016 (pdf)

UiOs Strategi 2020 (pdf)


Towards a green university campus

Today, I learnt that the Green Building Alliance has named Sophus Bugge's house on Blindern campus “the building of the month”. This is yet another signal that UiO is about to become the green university we want it to be.

When I took office as Rector eight years ago, “Green UiO” was an important point in the program. One of the best things that have happened during my rector's period is that we have become much “greener”. Many measures have been implemented and we have developed a new and green master plan for our property portfolio and a new strategy for sustainability and the environment. The fact that Sophus Bugge’s house is now appointed "the building of the month" shows that the society at large takes note of what we do.

This is precisely what is the most important thing about "green UiO": that UiO is in the forefront of the difficult but crucial work for climate and the environment. It belongs to the nature and responsibility of a university that it applies a long-term perspective to all its activities. We educate tomorrow's leaders and give a voice to future generations.

It has been great to have had the students on board in our work for a green university. Several of the initiatives have been driven by the students. City bikes on campus are one of several examples. This and similar measures may not have much of an effect, when viewed in isolation. But such initiatives help change mentality and attitudes and will therefore have repercussions (in the positive sense) far beyond campus and university. Much of what we do for climate and the environment is done in small steps. It is the sum of all these small steps that will effect change in the long term.

Universities are uniquely positioned to bring about a development in the right direction. Here is where research is done on new energy sources and where education targets a new and greener economy; here is where innovations are made that can help us counteract and adapt to climate change, and here is where science is communicated with a footing in solid evidence. And not least: The buildings of a university are a showcase for construction projects with high environmental ambitions.

With our unique prerequisites comes a great responsibility. One challenge is to get property management, research, education, innovation and dissemination to work together in the best possible way - so that the term "green campus" becomes a term with contents and not just rhetoric.

Our multi-faculty initiative UiO: Energy was established to create the cross-disciplinary interaction that is necessary to take climate challenges seriously. UiO: Energy has made a formidable effort so far, through education and through coordination of research. And I strongly believe that this initiative can play an important role also for the further development towards a green campus and a green economy.


Back to today's news about "the building of the month".
 

The property department plays a key role in the realization of the term "green campus". Herein it lies, the competence required to translate into action the ambitions held by the board, management and students. This is not an easy task. For ambitions always lie ahead of what is practically and economically possible. This is how it is, and this is how it must be, in a university with bold aspirations.

Environmental Report 2016 (pdf)

Publisert 30. juni 2017 13:20 - Sist endret 4. mai 2018 00:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere