Toppforsk-midler til tre energiprosjekter

Av de 46 prosjektene som fikk Toppforsk-midler gjennom Forskningsrådet, er 17 prosjekter hjemmehørende på Universitetet i Oslo

Tre av disse prosjektene er innen temaområdet energi. Prosjektene skal gi oss ny innsikt om materialer samt klimatilpasning og transformasjon. Gratulerer til Unni Olsbye ved Kjemisk institutt, Bengt G. Svensson ved Fysisk institutt (begge også tilknyttet Senter for materialvitenskap) og Karen O'Brien ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

De tre toppforsknings-prosjektene spenner faglig bredt, fra grunnleggende materialforskning til forskning på klimatilpasning og bærekraft. I det samfunnsvitenskapelige prosjektet skal aktører fra ulike fagdisipliner som politikk, forvaltning, næringsliv, kunst og sivilsamfunn arbeide sammen for å skaffe til veie kunnskap som kan bidra til en transformasjon mot et mer bærekraftig samfunn.

De to materialprosjektene vil på hver sin måte bidra med kunnskap om hvordan vi kan få mer energieffektive industriprosesser og mer energieffektive materialer. Det dreier seg om materialer som i prinsippet kan anvendes innen produksjon, transport, konvertering så vel som lagring av energi.  Økt bruk av avansert teknologi er en forutsetning for energieffektivisering. Blant annet trengs en bedre forståelse av halvledere og deres fysiske egenskaper.

Morgendagens samfunn må bli et grønt samfunn, men det vil fortsatt være behov for produkter basert på hydrokarboner. Dette krever industrielle prosesser som effektivt kan koble sammen enkle hydrokarbonforbindelser som metan til mer sammensatte hydrokarboner til forskjellige typer drivstoff og andre kjemiske produkter. Metan finnes som kjent naturlig i store menger i naturen og dannes også i stor grad fra nedbrytning av alt organisk materiale og avfall. Toppforskningsprosjektet vil bidra til at komplekse hydrokarboner kan produseres på en bærekraftig mate.

Universitetene har et globalt ansvar og bærekraft er et nøkkelord. Universitetet i Oslo har nå tre store tverrfakultære satsinger som forsker på bærekraft i alle dimensjoner – langs aksene sosial, miljø og økonomi. Disse tre dimensjonene griper over i hverandre slik det tydelig går fram av de nye bærekraftsmålene – Sustainable Development Goals. Sist fredag hadde vi lanseringsseminar for UiO:Norden, om den nordiske modell og økonomisk bærekraft. Vi har en tverrfakultær satsing på livsvitenskap – som er høyst relevant for sosial bærekraft. Og så har vi UiO:Energi, som skal gi oss den innsikten som trengs for å greie omleggingen til et ny og grønnere økonomi. Tre tverrfakultære satsinger – tre innfallsporter til bærekraft.

Mer enn noen gang trengs det forskning og utdanning over den faglige bredden som bare universiteter kan tilby. De globale utfordringene er samtidig store og viktige forskningsutfordringer og krever at disiplinene snakker sammen og samhandler på en helt annen måte enn før. UiOs tverrfakultære satsinger legger til rette for dette.  


Mer informasjon om energiprosjektene finner du her

Oversikt over alle toppforskningsprosjekter ved UiO

To relevante møter:

Analyzing and criticizing the climate governance roadmap set out in COP 21

Energy forum 2016: The role of the universities in the green transition

Publisert 8. feb. 2016 09:31 - Sist endret 9. feb. 2016 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere