Velkommen til våre nye studenter

Til alle våre nye studenter: Hjertelig velkommen til Universitetet i Oslo. I dag den 15. august tar vi dere imot på Universitetsplassen. Vi gleder oss. Dette er årets viktigste dag for universitetet. Og den største dagen i året for meg.   

--- Scroll for english version ----

Det er mange som konkurrerer om å komme inn på Universitetet i Oslo. Dere klarte det. Dere har nå muligheter til å utvikle dere på et universitet som er rangert blant de tjue beste i Europa. Årene på universitetet går fort. Bruk dem godt!

Studiene skal selvsagt forberede dere for en yrkeskarriere, men de skal gi dere så mye mer. Et vellykket studium bringer dere ikke bare til en interessant jobb, men til et interessant liv. Få har sagt det så sterkt som den amerikanske filosofen John Dewey: “Education is not preparation for life; education is life itself.”

Fra tidligere velkomstseremoni på Universitetsplassen. Foto: Francesco Saggio, UiO
Fra tidligere velkomstseremoni på Universitetsplassen. Foto: Francesco Saggio, UiO

Når dere kommer inn på Universitetsplassen og tas opp på Universitetet i Oslo så trer dere samtidig inn I et akademisk fellesskap. Utviklingen av det moderne samfunn – vårt velferdssamfunn – er grunnlagt på fri flyt av kunnskap, ideer, studenter og forskere over landegrensene.  Vi trekker veksler på en global kunnskapsallmenning. Og hele tiden høster vi fruktene av den tilliten og forståelsen som det akademiske fellesskapet bidrar til. På vårt eget kontinent – ikke minst – har samarbeidet innen forskning og utdanning bidratt til stabilitet og fred.  

Studentutvekslingen er en essensiell del av det akademiske fellesskapet jeg nå snakker om.  Universitetet i Oslo har flere hundre utvekslingsavtaler med andre universiteter over hele verden. Benytt dere av disse mulighetene og reis ut! De som deltar i EUs utvekslingsprogram Erasmus blir mer attraktive på det globale arbeidsmarkedet. En studie viser også at en av tre studenter som deltar i dette programmet, møter sin fremtidige partner der. Siden 1987 har Erasmus-par satt over 1 million barn til verden, ifølge en representant for EU-kommisjonen.  Med rette kan vi si at det akademiske fellesskapet griper dypt inn i livet til dem som trer inn i det!

Så det er en viktig milepel, den dere passerer i dag. De milepelene dere har passert tidligere i livet, har stått langs fylkesveier og riksveier. Nå slår dere inn på Europaveien som ikke bare forbinder oss til vårt eget kontinent, men til alle deler av verden. 

Uansett hvilket fag dere har valgt å studere: Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap og i andre kulturer og levemåter. Det dreier seg om å bli rik på perspektiver, det dreier seg om studiekvalitet, men det dreier seg også om det å ta ansvar. De største utfordringene i dag er de som gjelder oss alle, Konflikter, epidemier og klimaendringer respekterer ingen landegrenser. Skal vi forstå disse utfordringene, må vi selv bevege oss over landegrensene. Skal vi kunne gjøre noe med de store ulikhetene i verden så hjelper det å ha sett dem på nært hold. Dere er morgendagens ledere. Og dere skal lede i en verden der kulturell og språklig forståelse vil stå sentralt.

I dag er din første dag som student, og i dag starter du din karriere. Mange arbeidsgivere ser etter mer enn bare fag og karakterer. Et verv i en forening, deltakelse i studentpolitikk, eller en praksisplass kan være et pluss. Og UiO har et Karrieresenter som ønsker at du tar kontakt! Et konkret tips er å «like» Karrieresenterets Facebooksider – da er du i gang.

A special welcome to our international students. You bring new perspectives to campus, and you have experiences that we will be eager to profit from. I urge you to leave your personal imprint on our university, and on our debates and academic discussions. We are excited that you have chosen to come to Oslo. And we do hope that you will be enjoying your stay and the creative learning environment that we aim to provide.

Vi er et internasjonalt universitet. Vi er en del av et globalt akademi. Derfor har vi et spesielt ansvar for dem som er tvunget til å krysse grenser - for dem som er kommet hit som flyktninger. Mange av flyktningene har fått avbrutt sitt studieløp på grunn av krig og konflikt. Universitetet i Oslo har tatt initiativet til en Akademisk Dugnad i overbevisning om at utdanning er den beste og sikreste vei til inkludering og integrering. Mange studenter har stilt opp som mentorer vår flyktninger. Jeg er sikker på at også dere ønsker å gjøre en innsats.  

Og da er vi tilbake der vi startet – til det akademiske fellesskapet som dere nå er en del av. Dra nytte av det i studieløpet. Styrk det ved å dra på utveksling. Og bruk det som resonansbunn når dere engasjerer dere i det store sivilisasjonsprosjektet som alle universiteter skal være del av. For konfrontert med de enorme utfordringene som verdenssamfunnet nå står overfor, skal vi minnes hva nylig avdøde Elie Wiesel sa da han mottok fredsprisen i Universitetets Aula for tretti år siden: «Indifference is the most insiduous danger of all.»    

En lett redigert versjon av min tale til studentene kan også leses i Dagsavisen i dag: Velkommen til et fellesskap


Welcome to our new students

To all our new students, I welcome you to the University of Oslo. Today, August 15, we greet you at the University Square. We look forward to meeting you. This is the most important day of the year for the University, as it is for me personally.

Many are those that compete to get admitted to the University of Oslo. You made it. Now you can harvest from competence and opportunities at a university that is ranked among the top twenty-five in Europe. But do remember:  I know from my own experience that the years at the university go fast . Use them well!

Your studies will obviously prepare you for a professional career, but they will give you so much more. A successful study program not only brings you an interesting job, but an interesting life. Few have said it as emphatically as the American philosopher John Dewey: "Education is not preparation for life; education is life itself".

When you arrive at the University Square and get admitted to the University of Oslo you simultaneously enter an academic community. The development of modern society - our Norwegian welfare state - is founded on the free flow of knowledge, ideas, students and researchers across borders. We are drawing from a global pool of knowledge. All the time we reap the fruits of the trust and understanding to which the academic community contributes. On our own continent - not least – cross border collaboration in research and education has contributed greatly to stability and peace.

Student exchanges are an essential part of this academic community. The University of Oslo has hundreds of student exchange programs with other universities worldwide. Take advantage of those opportunities and go abroad! Those who participate in the Erasmus exchange program are attractive on the global labor market. A study also shows that one in three students participating in this exchange program meet their future partner there. Since 1987, Erasmus couples have provided the world with more than 1 million children – this is according to a representative of the European Commission. Rightly we can say that the scholarly community reaches deep into the lives of those who enter it!

So it is an important milestone, the one you pass today. The milestones you've passed earlier in life, stood along the county roads and highways. Now you are heading onto the European motorway which not only connects us to our own continent, but to all parts of the world.

No matter what subject you have chosen to study: studying abroad is about expanding your horizons - to find the joy in partaking in other people's knowledge and in other cultures and ways of life. It's about new perspectives, it is about quality of education, but it is also about taking responsibility. The biggest challenges today are those that apply to us all. Conflicts, epidemics, extremism, and climate change respect no national boundaries. If we are to tackle these challenges, we ourselves must cross borders. If we are to do something about the great disparities in the world it helps to have seen them up close. You are tomorrow's leaders. And you will lead in a world where cultural and linguistic understanding will be key.

Today is your first day as a student, and today you start your career. Many employers are looking for more than just subjects and grades. Extracurricular activities, participation in student politics, or an internship can be an advantage. And the University has a Career Center that wants you to stop by! A concrete tip is to "like" the Career Center's Facebook Pages - then you're good to go.

A special welcome to our international students. You bring new perspectives to campus, and you have experience that we will be eager to profit from. In urge you to leave your personal imprint on our university, and on our debates and academic discussions. We are excited that you have chosen to come to Oslo. And we do hope that you will be enjoying your stay and the creative learning environment that we aim to provide.

We are an international university. We are part of a global academy. Therefore we have a special responsibility for those who are forced to cross borders - for those who have come here as refugees. Many refugees have had their course of study interrupted because of war and conflict. In close collaboration with the University College of Oslo and Akershus the University of Oslo has initiated an Academic Dugnad in the conviction that education is the best and safest way to inclusion and integration. Many students have volunteered as mentors for refugees. I am sure you will also want to make an effort.

This brings us back to where we started - to the academic community that you are now a part of. Take advantage of the international community in your course of study. Strengthen it by spending some time at one of our collaborative partners abroad. And use the academic community to your advantage when you engage in the great civilization project that all universities should be part of. When confronted with the enormous challenges that the world community is facing, we should remember what recently deceased Elie Wiesel said when he received the Nobel Peace Prize in University Aula thirty years ago: "Indifference is the most insidious danger of all."

Welcome to exciting years at our University, and welcome to Oslo. 

Publisert 15. aug. 2016 00:09 - Sist endret 15. aug. 2016 17:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere