Arbeids- og læringsmiljøåret 2016: Hva har skjedd?

Under overskriften "Undervisning - hva, hvorfor og hvordan" inviterer UiO til et seminar for og med UiOs undervisere onsdag 8. februar 2017

Utdanningskomiteen er arrangør av dette seminaret som er en oppfølging av lærings- og arbeidsmiljøåret 2016.

Seminaret har blitt til i et samarbeid med fakultetene og studentene. Målet er å samle de gode tankene og idéene om undervisning som finnes i de forskjellige fagmiljøene på UiO.

UiOs undervisere er alle forskjellige, og det må være åpning for at dette gjenspeiles i undervisningen. Studentene er like forskjellige og stiller med ulik motivasjon og forutsetninger. Seminaret ønsker å belyse at god undervisning gjerne oppstår med bakgrunn i en refleksjon rundt disse punktene: Hva ønsker jeg å oppnå med undervisningen? Hvilke grep kan jeg ta? Hvem er studentene mine? Hvem er jeg som underviser?

I disse tider der «alle» i høyere utdanning snakker om utdanningskvalitet og om kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå, er det helt nødvendig og riktig med et seminar og samtaler om god undervisning. Jeg er glad for at 150 av UiOs undervisere har meldt seg på seminaret. Det er fremdeles plass til etternølere.

Her finner dere lenke til program og påmelding.

Hva har skjedd med læringsmiljøet?

Seminaret er en del av Utdanningskomiteens oppfølging av arbeids og læringsmiljøåret 2016. Det kan være på tide å spørre: Hva har skjedd under - og i kjølvannet av - denne satsingen?

Lærings- og arbeidsmiljøåret kom i en periode med økt satsing på studiekvalitet. En budsjettmessig styrking av UiOs arbeid med studiekvalitet kom allerede i 2010, og fra og med 2014 la vi 50 millioner kroner, øremerket studie- og forskningskvalitet, inn i den årlige rammen for fakultetene på varig basis. Dette var midler som ble fristilt til våre primæroppgaver gjennom Prosjekt for internt handlingsrom (IHR-prosjektet). I tillegg har vi satset sterkt på bygg og infrastruktur for bedre læringsmiljø.

De fleste tiltakene for bedre læringsmiljø har blitt gjennomført ute på fakultetene, slik naturlig er. Fellesnevneren er tettere oppfølging av studentene med en særlig satsing på førsteårsstudenten. Her er noen litt tilfeldig valgte eksempler fra et bredt spektrum av gjennomførte tiltak:

  • Treårig prosjekt «Studiekvalitet i førsteåret». Foreløpige effekter er høyere studentmotivasjon og bedre oppmøte til undervisning (TF)
  • Gjennomføring av spørretimer for studenter (JUR)
  • Felles fagdag for alle studenter (MED)
  • Sterkere faglig deltakelse og eierskap, samt personlig kontakt med studentene (HF)
  • Ekstra velkomstdag og to-dagers programseminar for alle nye bachelorstudenter (MN)
  • Omvisning i klinikkene (OD)
  • Alle studieprogrammer har tilbudt faglige aktiviteter ved semesterstart (SV)
  • Utlyst kvalitetsmidler for læringsmiljøtiltak særlig rettet mot førsteårsstudenter (UV)

Hensikten med lærings- og arbeidsmiljøåret var å styrke innsatsen på dette området, sette i gang nye prosjekter, og sette fart på prosjekter som allerede var i gang. Mye skjedde på de enkelte fakultetene, men vi har også fullført en rekke større tiltak. Her er noen av dem:

Prosjekt digital eksamen: Eksamen må gjøres papirløs for alle, der det er praktisk mulig. Dette er et ambisiøst og viktig mål for Universitetet i Oslo, og viktig for læringsmiljøet. Mandag 19. september 2016 åpnet vi det første bygg i Norge – Silurveien 2 - som er skreddersydd for digital eksamen. Gjennom dette prosjektet styrkes læringsmiljøet også indirekte – ved at det frigjøres lokaler på campus: Det kan undervises mer i undervisningsrommene, det kan leses mer på lesesalene, og det kan trenes mer i idrettshallen.

Tidligere i år gjenåpnet vi Sophus Bugges hus, med et helt nytt studentbibliotek og læringssenter for bachelorstudenter ved Det humanistiske fakultet.

Og i forrige uke åpnet vi det nyrestaurerte HumSam-biblioteket, i første etasje av Georg Sverdrups hus. Biblioteket inneholder nå også et helt nytt akademisk skrivesenter. Utvikling av akademiske skriveferdigheter er viktig for studentene, og viktig for å fremme utdanningskvaliteten ved UiO.

Det er bare noen dager siden at Torbjørn Røe Isaksen kom til Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus, og la frem den nye stortingsmeldingen om utdanningskvalitet: «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». Meldingen legger betydelig vekt på det fysiske læringsmiljøet:

"Hensiktsmessige og gode bygg er et viktig virkemiddel for å oppnå kvalitet i forskning og høyere utdanning. Det sosiale miljøet og de estetiske og fysiske utformingene av bygg er viktige for studentenes trivsel og forutsetninger for læring. (…) God forvaltning av bygg og campus handler derfor ikke bare om å håndtere byggenes tekniske kvaliteter. Det handler i større grad om å se på bygg og campus som strategiske verktøy som bidrar til at institusjonene når sine mål."

Med våre tiltak i Silurveien, på Øvre Blindern og i Georg Sverdrups hus synes jeg vi treffer godt. Gode fysiske læringsmiljøer er et viktig strategisk verktøy for UiO og er avgjørende for at vi skal nå våre målsetninger om høy utdanningskvalitet og høy trivsel for våre studenter.

Studentene og Studentparlamentet har vært viktige pådrivere for de tiltakene som er gjort, og deres medvirkning har vært avgjørende.

Mye har skjedd som et resultat av, inspirert av, eller katalysert av lærings- og arbeidsmiljøåret. Nå gjelder det å opprettholde entusiasmen for læringsmiljøet ved UiO. For kravet om kvalitet og eksellens – i utdanningen så vel som i forskningen - må hele tiden balanseres med et like stort krav til læringsmiljø og arbeidskultur. Her er det en viktig synergi og gjensidig avhengighet.

Denne bloggen ble skrevet i samarbeid med prorektor Ragnhild Hennum

Om læringsmiljø og førsteårsstudenten

Om åpningen av Silurveien 2 for digital eksamen

Om gjenåpningen av HumSam-biblioteket

Av Ole Petter Ottersen og Ragnhild Hennum
Publisert 7. feb. 2017 09:26 - Sist endret 7. feb. 2017 09:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere