Det akademiske bakteppet for Erna Solbergs kinabesøk

Statsminister Erna Solberg skal om få dager reise til Kina i spissen for en stor norsk delegasjon. Dette gir meg en god anledning til å presentere en oversikt over det omfattende samarbeidet UiO har med Kina, innen forskning, utdanning og innovasjon.

Dette samarbeidet spenner vidt og inkluderer tema som menneskerettigheter og det grønne skiftet. Som rektor ved Universitetet i Oslo er jeg glad for normaliseringen av de diplomatiske og politiske relasjonene mellom Norge og Kina.

Kina er et prioritert samarbeidsland for UiO. UiOs langvarige akademiske kontakter i Kina har resultert i et bredt samarbeid innen forskning og høyere utdanning, og vi har nå avtaler med de fleste av Kinas ledende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. De siste årene har det blitt signert flere viktige nye avtaler, blant annet mellom Det juridiske fakultet og topp­universiteter i Beijing som Renmin University og China University of Politicial Science and Law (CUPL). I tillegg skjer det hele tiden en styrking av UiOs langvarige relasjoner med Peking University, Fudan University, Tsinghua University og Zhejiang University.  Chinese Academy of Sciences er også en meget viktig partner for UiO. UiO ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet. Det er derfor gledelig å notere seg stor interesse fra Kina for å besøke UiO denne våren. I løpet av de neste ukene kommer det fire kinesiske delegasjoner på toppnivå til UiO, dette i tillegg til at UiO til enhver tid har et stort antall gjeste­forskere fra våre partnerinstitusjoner i Kina.

Utdanning- og forskningssamarbeid med Kina

UiOs samarbeid med Kina spenner fra sinologi til solenergi, jus, kjønnsforskning, kreftforskning og klimagassutslipp og involverer alle åtte fakulteter og de fleste enheter ved UiO. Kinesiske studenter representerer den nest største internasjonale studentgruppen ved universitetet og er den fjerde største gruppen på PhD-nivå.  

Suksessrike og langvarige partnerskap mellom UiO og kinesiske partnere

UiO etablerte kontakter i Kina tidlig og signerte sine to første bilaterale avtaler i 1995 med hhv. Peking University og Fudan University. Vi var med på å etablere Nordic Centre Fudan sammen med andre nordiske universiteter. Siden den gang har omfanget av samarbeidet Kina økt. Det medisinske fakultet har blant annet et langvarig samarbeid med Peking University Health Science Centre (PUHSC), hvor UiO inngår som en av syv utvalgte europeiske samarbeidspartnere. Sammen med Oslo universitetssykehus har fakultetet etablert et bredt samarbeid med PUHSC som inkluderer flere SFF-er innen kreftforskning. Av mer nyetablerte samarbeidsprosjekter kan det nevnes at tre av UiOs ledende forskningsmiljøer innen biovitenskap, fysikk og medisin nylig har fått tilslag på sine søknader til Forskningsrådet for tre-årige partnerskapsprosjekter som involverer kinesiske partnere gjennom INTPART-programmet. Dette programmet skal støtte og utvikle verdensledende forskningsmiljøer gjennom langvarige internasjonale partnerskap innen forskning, utdanning og innovasjon.

UiO er involvert i flere samarbeid som omhandler klima og miljø gjennom blant annet prosjektet  AIRBORNE  (Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China) og konsortiet SINCIERE  (Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research) hvor UiO inngår sammen med  andre norske forskningsinstitusjoner og Chinese Academy of Sciences (CAS).  Høyst relevant for det grønne skiftet er prosjektet SiNorAPV: Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics, et tre-årig prosjekt koordinert av Professor Andrej Kuznetsov, Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN).

Partnere er Tsinghua University og Det kinesiske vitenskapsakademi.

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) kan i år se tilbake på 20 år som en av de viktigste internasjonale aktører for å fremme menneskerettighetsutdanning i landet. Oppskriften for de gode resultatene er langsiktig innsats, en forskningsbasert tilnærming, tilstedeværelse i Kina og ikke minst tett samarbeid og nære vennskapsbånd til kinesiske partnere. Programmet bidro til publiseringen av Kinas aller første lærebok om menneskerettigheter. Norsk støtte har bidratt til at mer enn 600 jurister har deltatt på kurs om internasjonale menneskerettigheter i Kina. Mer enn 50 gjesteforskere fra Kina har hatt langtidsopphold ved Senteret, og det er svært positivt at stadig flere av Kinas juridiske fakulteter åpner kurs i menneskerettigheter. Flertallet av underviserne har deltatt i SMRs aktiviteter. Senteret sender i april flere delegasjoner til Kina for å utvikle nye samarbeidsprosjekter med kinesiske partneruniversiteter. Lokale behov og interesse fra akademikere i Kina er det beste utgangspunkt for å kunne lage prosjekter som kan gjøre en forskjell. Her er det flere spennende spor å følge, som samarbeid om FNs menneskerettig­hetssystem, bærekraftsmålene, nordisk velferdsmodell, kvinners rettigheter og rettsstatsprinsipper.

Utdanningssamarbeid og studentutveksling

Studentutveksling med Kina er svært viktig for UiO. Blant de norske institusjonene er det UiO som mottar og sender flest studenter fra/til Kina (tall fra DBH). Flere fakulteter har godt innarbeidede programmer for å sende norske studenter til Kina. Jeg vil spesielt nevne Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) som har etablert årsenheten CareerAsia. Norsk næringsliv trenger folk som kan asiatiske språk og som kjenner forretningskulturen til de fremvoksende økonomiene og asiatiske gigantene. IKOS har utviklet en årsenhet som gir bachelorstudenter i språk- og områdestudier muligheten til å lære forretningskultur- og språk, bedriftskultur og ledelse gjennom arbeidspraksis i hhv Kina, Japan og India. IKOS har også utviklet en dobbel mastergrad i Chinese society and politics i nært samarbeid med Zhejiang University, samt universitetene i Stockholm, Aarhus og København. Sist, men ikke minst, har IKOS et langvarig utvekslingssamarbeid med Peking University som omfatter 20 – 40 studenter per år på 3. semester av bachelorprogrammet Kinesisk med Kina-studier. Sammen med Aarhus Universitet og Universitetet i Würzburg har UiO dannet et senter under SIS (School of International Studies) ved Peking University. Dette senteret heter ECLC (European Chinese Language and Culture Programme). 

Senter for utvikling og miljø (SUM) utviklet i 2015 Norges første internasjonale MOOC «What works?» i samarbeid med Stanford University og China Agricultural University. Over 7000 deltakere fra 55 land deltok gjennom plattformen FutureLearn.

Avslutningsvis kan nevnes at UiO og Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) arrangerer den 6. Sino-Nordic Gender Conference 2017  den 27. -30. august. Årets konferanse bærer tittelen « Age Agency Ambiguity – gender and generation in times of change». Det ligger an til å bli mange deltakere på konferansen –nasjonale så vel som internasjonale.

Dette var bare et lite omriss av UiOs samarbeid med Kina. Vi kan slå fast at det er et velutviklet akademisk bakteppe for statsministerens besøk til Kina. Trolig vil de nye insentivordningene til Forskningsrådet og SIU bidra til ytterligere utvikling av UiOs langvarige samarbeid med ledende kinesiske partnere. Samarbeidet har ikke vært uten problemer de siste årene, men nå kan vi forvente en økt utveksling av forskere og studenter. Dette vil begge parter ha nytte av.

Vil du lese mer om UIOs Kinasamarbeid, se våre Globalsider.

 

Publisert 4. apr. 2017 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere