Milepæl for digital eksamen

Vi nærmer oss en milepæl for utvikling av digital eksamen ved UiO. Den 1. februar avsluttes prosjektfasen, og digital eksamen går inn i ordinær drift. Jeg benytter anledningen til å gi en stor takk til alle dem som har arbeidet med prosjekt UiO digital eksamen og oppsummere hvilke resultater som er oppnådd.  

Åpning av Silurveien 2, ved rektor Ole Petter Ottersen, leder av Studentparlamentet Hans Christian Paulsen og prosjektleder Gry Anita Hemsing

Åpning av Silurveien 2, ved rektor Ole Petter Ottersen, leder av Studentparlamentet Hans Christian Paulsen og prosjektleder Gry Anita Hemsing. Foto: Ola Sæther

Utviklingen av digital eksamen ved UiO er et av områdene vi i universitetsledelsen er særlig stolte av når vi ser tilbake på de siste årene. Prosjekt UiO digital eksamen, med prosjektleder Gry Anita Hemsing i spissen, har gjort en imponerende jobb med å drive et komplekst prosjekt fremover, i nært samarbeid med fakultetene, Avdeling for fagstøtte og USIT. Prosjektet er et godt eksempel på et administrativt utviklingsprosjekt med stor betydning for utdanningskvaliteten. Universitas skriver at «den digitale eksamenen fortjener en hyllest» og det er jeg helt enig i.

Prosjekt UiO digital eksamen har fra første stund handlet om studentene. De har lenge ønsket seg digital eksamen fordi det gir bedre tid til å fokusere på innhold, heller enn form. Digitalisering gjør det enklere å disponere og redigere tekst, og ikke minst, gir en eksamenssituasjon mer lik studiehverdag og arbeidsliv. Det er fortsatt ikke slik at alle typer eksamener og fag lar seg digitalisere på en hensiktsmessig måte, men for hvert semester videreutvikles løsningene for å gi flere muligheter og bedre kvalitet for studenter, sensorer, faglærere og administratorer. Dette semesteret blir det for eksempel mulig å tegne under digital eksamen, og i løpet av 2017 vil vi få på plass utvalgte tredjepartsprogrammer som studentene får tilgang til under eksamen.

Prosjektets resultater

Et av prosjektets viktigste resultater er den store økningen i andelen av digital eksamen. Tallenes tale er tydelig:

 • I 2014 hadde ca 6000 studenter skoleeksamen på pc ved UiO
 • 2015: 12 000 studenter
 • 2016: 30 000 studenter
 • For 2017 er estimatet at hele 45 000 eksamener avleveres digitalt 

Evalueringene viser at 88 prosent av studentene våre er fornøyde eller svært fornøyde med digital eksamen.

Hva har prosjektet bestått av?

Prosjekt UiO digital eksamen har etablert rammene for at digital eksamen skal kunne driftes på en trygg og forsvarlig måte gjennom blant annet å ha:

 • Anskaffet teknisk løsning gjennom anbudsprosess og valg av leverandør
 • Testet, pilotert og rullet ut løsning ved samtlige fakulteter
 • Utarbeidet modell for forvaltningsorganisasjon med roller og ansvar: Sentralt, lokalt og i Silurveien
 • Standardisert eksisterende rutiner for eksamen og utviklet nye for digital eksamen
 • Fått på plass brukeropplæring og dokumentasjon
 • Fått på plass infrastruktur: Silurveien 2 samt strøm og nett i egnede campuslokaler
 • Utarbeidet en kravspesifikasjon over UiOs behov: teknisk, faglig og administrativt
 • Plassert systemeierskap, og gjennomført overføring av ansvar fra prosjekt til AF/SSD
 • Gjort juridiske avklaringer
 • Etablert ulike fora for samhandling mellom Fagstøtte, USIT, fakultetene, leverandør Inspera og samarbeidspartnerne Universitetene i Agder og Bergen

Prosjektet har drevet kontinuerlig implementering og forbedring underveis og økt UiOs volum av digital eksamen for hvert semester. Det er etablert lokale prosjektorganisasjoner ved fakultetene, og hvert fakultet avgjør selv hvor lenge de ønsker å opprettholde denne.

Silurveien 2

Et svært konkret resultat av prosjektet er UiOs skreddersydde digitale eksamenslokale i Silurveien 2. Det åpnet 19. september 2016, og første eksamen ble avholdt 6. oktober. Per nå er det plass til 488 studenter om gangen. Fra høsten 2017 vil det være plass til 680 studenter der samtidig. Med to skift gir det 1360 studenter hver dag. Dette er Nordens største og beste digitale eksamenslokale. Silurveien 2 er utstyrt med stasjonære PCer, og det foregår også papireksamener der.

Vårsemesteret 2017 vil 74 prosent av UiO skoleeksamenskandidater reise til Silurveien: Det vil være 26 331 kandidater fordelt på ca 80 ulike dager. Dette frigjør kapasitet på campus slik at studentene våre i langt større grad enn tidligere kan trene i Idrettshallen, lese på lesesalen og lære i undervisningsrommene. Eksamen vil foregå i skreddersydde lokaler og ikke beslaglegge lokaler som er bygd for andre formål.

Vi har mottatt svært mange gode tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksamensvakter både på kvaliteten i Silurveien og på de hyggelige og dyktige ansatte som jobber der. Silurveien skaper nasjonal og internasjonal interesse. Vi har hatt besøk av flere norske og svenske universiteter og høyskoler, samt besøk fra universiteter i Danmark, Polen, Østerrike og Storbritannia.

Digital eksamen ved UiO har nå kommet så langt at det inngår i ordinær drift, men det betyr på ingen måte at utviklingen stopper opp. Ambisjonene for videre utvikling av digital eksamen er store, og  det samme er ambisjonene for utviklingen av et heldigitalt læringsmiljø på UiO. Prosjekt UiO digital eksamen vil være en modell og et forbilde for videre digitalisering av UiOs tjenester og infrastruktur.

Publisert 18. jan. 2017 11:20 - Sist endret 1. jan. 2019 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere