Ny miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

I dag hadde vi semesterets siste – og mitt siste – styremøte på UiO. Blant de mange sakene vi behandlet, var UiOs nye strategi for bærekraft, miljø og klima. Med vår nye strategi for eiendomsvirksomheten tar vi nok et skritt i retning av å bli det grønne universitetet vi ønsker å være. 

Universitetet i Oslo skal ligge i forkant på bærekraft, miljø og klima. Og den nye miljø- og klimastrategien går rett på sak. Her er det handling og resultatene som teller.

 • Klimagassreduksjon
 • Redusert og fornybar energi
 • Miljøvennlig transportbruk
 • Avfallsreduksjon og økt sortering
 • Miljøriktig material- og ressursbruk
 • Innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsvirksomheten
 • Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø
 • Miljøeffektiv bygningsmasse
 • Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

For noen av tiltakene er vi avhengig av endringer i markedet. Universitetet skal etterspørre slik endring. Når UiO på lik linje med Oslo kommune og en rekke andre byggeiere etterspør «fossilfrie» byggeplasser, ser vi at markedet endrer seg og tilbyr løsninger som tidligere ikke var tilgjengelige.

Noen mål er langsiktige. Målet om klimanøytral eiendomsvirkosmhet i 2040 er noe vi kan strekke oss etter allerede i dag. Å bruke klimagassregnskap og klimagassbudsjett ved planlegging er et av de første tiltakene på vei mot dette.

Strategi handler om de lange linjene og om å gjøre i dag det som skal til for å komme dit du vil være i morgen. Helt tilbake i 2010 la vi grunnen for retningen og målene for universitetet fram mot 2020, betegnende nok kalt Strategi 2020. Hensikten eller ambisjonen var å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet, et fremragende universitet. Samfunnsansvar, solidaritet og miljø ble tydeliggjort som kjerneverdier, og vi skrev følgende:  

«Universitetet i Oslo ønsker å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å møte de utfordringer verden står overfor. Noen av de største globale problemene er knyttet til klima og miljø. UiO vil ta et ansvar for å møte miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet.»

To år tilbake i tid, i 2015, så masterplanen for UiOs eiendommer dagens lys. Med tittelen Rom for et fremragende, grønt universitet – for kunnskapsbyen Oslo stadfestet vi ambisjonen om det fremragende og det grønne. Masterplanen gir tydelige føringer om miljø og klima (sitat):

Visjonen er at UiOs eiendomsutvikling og -forvaltning skal være klimanøytral

UiO tar miljøet på alvor. Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 % av verdens energibruk. Effektiv arealbruk er derfor et viktig element i UiOs arbeid med miljø og bærekraft, men bærekraftige bygninger handler om så mye mer, blant annet materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing

Den beste måten å samle disse satsingene og ikke minst basere seg på de samme kriteriene som resten av verden, er å bygge på en internasjonal og anerkjent sertifiseringsordning. UiO vil derfor legge BREEAM til grunn for å dokumentere egen miljøsatsing i eiendomsvirksomheten

Samfunnet er i endring og hvordan vi alle forholder oss til miljø- og klimaområdet er et av de områdene som endrer seg raskest. En av de bransjene som har tatt dette på stort alvor, er eiendomssektoren. I 2016 utarbeidet bransjeorganisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet analyserer trender og skisserer bransjens tilnærming til det grønne skiftet, og legger til rette for at bransjen selv kan forplikte seg til å gjennomføre ulike tiltak.  Dette veikartet er også lagt til grunn for strategiarbeidet, oppsummert:

 • Det grønne skiftet utfordrer og gir muligheter
 • Byggeierne har stor påvirkningsmulighet
 • Byggsektoren stiller seg bak ambisiøse miljømål
 • Hovedutfordringen er bedre utnyttelse av materialressurser
 • Grønne Bygg er lønnsomme
 • Mange tiltak kan iverksettes umiddelbart

Mye er gjort allerede på miljøområdet innen eiendomsvirksomheten ved UiO. Vår nylig utgitte Miljørapport 2016 gir en god anledning til å lese om energiforbruk og miljøtiltak i byggeprosjekter. Her finnes også mer om bærekraftig fondsforvaltning der UiO har gått foran ved å være første kunde i verdens strengeste fossilfrie fond.  

En viktig utfordring i årene som kommer, er å koble eiendomsavdelingens miljøstrategi tettere til utdanningen og til UiOs egen forskning innen miljø, klima og energi. Bærekraftstenkningen bør gjennomsyre alle samfunnsoppdragene i et universitet. Intet mindre.

 


Vi blir et stadig grønne universitet (blogginnlegg 2. desember 2016)

Publisert 20. juni 2017 15:02 - Sist endret 3. mai 2018 20:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere