Ny MOOC fra UiO: “Mass migration and human rights”

Massemigrasjon er en av vår tids største politiske og sosiale utfordringer. Håndteringen av denne utfordringen krever internasjonalt samarbeid på en rekke nivåer, også akademisk samarbeid. Ikke minst er det nødvendig med tverrfaglige tilnærminger til de menneskerettslige utfordringene som knytter seg til massemigrasjon. Nå har Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, UiO, utviklet et tverrfaglig nettkurs om temaet.

(Please scroll for abbreviated version in English)

Som rektor for Universitetet i Oslo har jeg både støttet initiativer og selv initiert en rekke prosjekter om menneskerettigheter og globale utfordringer. Et eksempel er kurset i menneskerettigheter ved UiOs internasjonale sommerskole. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved UiO har utformet dette kurset og driver dette i sommer for 8. gang.

Med finansiell støtte fra universitetet har Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, UiO, utviklet et tverrfaglig, internasjonalt nettbasert kurs om nettopp menneskerettigheter og massemigrasjon – et såkalt Massive Open Online Course (MOOC). Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket for beskyttelse av flyktningers og andre migranters rettigheter, og det gir innsikt i de sentrale rettslige og etiske dilemmaene som europeisk asyllovgivning og politikk står overfor på dette området.

Kursets utgangspunkt er massemigrasjonen til Europa fra Syria og andre land i Midtøsten og Nord-Afrika etter 2015. Kurset viser hvordan flyktningsituasjonen og massemigrasjon er et globalt fenomen og et globalt ansvar. UiOs kurs har et særskilt søkelys på barns rettigheter og på sosiale og økonomiske rettigheter som rett til grunnleggende helsetjenester og utdanning. Helseutfordringene knyttet til migrasjon var også et tema for The Lancet-University of Oslo Commission on Global Governance for Health.  

Blant de dilemmaene kurset adresserer er:

  • Hvordan balansere utviklingshjelp og håndtering av årsaker til flukt i landene folk migrerer fra (og i deres naboland), og anstendig håndtering av flyktninger og andre migranter som kommer til Europa?
  • Bør det internasjonale samfunn gjøre hva de kan for å ta imot og hjelpe migranter som krysser Middelhavet, selv om dette kan bidra til at flere legger ut på den farefulle ferden, eller bør de reduserer hjelpen med de konsekvenser dette medfører?

I tillegg til videoforelesninger av ledende forskere på dette feltet, både nasjonalt og internasjonalt, inneholder kurset intervjuer, korte dokumentarfilmer og ikke minst videoportretter av flyktningbarn som tegner og forteller sin historie. Det har innføringsartikler, litteraturoversikt, ulike oppgaver og quiz.

Jeg setter stor pris på at dette kurset er ferdigstilt nå i juli, helt på tampen av min periode som rektor ved Universitetet i Oslo. Kurset har en genuin tverrfaglig og internasjonalt profil. Selv om det er utviklet først og fremst for studenter innen juss, samfunnsfag og etikk, er det relevant og åpent også for studenter fra andre fag. SMR, ved Ingvill Plesner Thorson, har utviklet denne MOOCen i dialog med menneskerettighetsinstitutter ved universiteter i en rekke andre land, gjennom AHRI-nettverket: Association of Human Rights Institutes.

Dette er den femte MOOC’en utviklet i min periode som rektor ved Universitetet i Oslo. Det er mulig for studenter over hele verden å registrere seg og delta i kurset, gratis. Det er også åpent for offentlig ansatte på ulike nivåer og for folk i ulike organisasjoner som jobber med migrasjon. Slik gir kurset mulighet for global dialog om et tema som krever nettopp dette. Diskusjoner mellom kursdeltakerne om sentrale tema og konkrete dilemmaer er en av de sentrale læringsmetodene. Jeg håper vår nye MOOC og diskusjonene rundt denne læringsressursen når fram til relevante politiske beslutningstagere. Som jeg tidligere har skrevet i Nytt Norsk Tidsskrift: Det er i samfunnets interesse – og i vår egen interesse som forskere – at det vi publiserer faktisk kommer fram til dem som trenger kunnskapen og som har nytte av den. Kunnskap er et fellesgode. Derfor er denne og UiOs andre MOOC’er så viktige. De når fram til så mange.

“Mass migration and human rights” vil bli lansert nasjonalt og internasjonalt av Norsk senter for menneskerettigheter og AHRI-nettverket i midten av september som et fire ukers nettbasert kurs.  

 

Les også: 

Academic dugnad: joining forces for inclusion

Unleashing the potential of MOOCS

 

New MOOC from UiO: "Mass migration and human rights"


Mass migration is one of today's biggest political and social challenges. The handling of this challenge requires international cooperation at a number of levels, including academic cooperation. Interdisciplinary approaches to the human rights challenges associated with mass migration are much in demand. Now the Norwegian Center for Human Rights at the Faculty of Law, UiO, has developed an interdisciplinary web course on the subject. The course will be open to everybody.

As principal of the University of Oslo, I have both supported and initiated projects on human rights and global challenges. One example is the course in human rights at the UiO International Summer School. The Norwegian Center for Human Rights (SMR) at UiO has designed this course which is run for the 8th time this summer.

With financial support from the university, the Norwegian Center for Human Rights at the Faculty of Law, UiO, has developed an interdisciplinary, international online course on human rights and mass migration - a so-called Massive Open Online Course (MOOC). The course provides an introduction to the legal framework for the protection of refugees and other immigrants' rights, and gives insight into the key legal and ethical dilemmas that European asylum legislation and policies are facing.

The course's starting point is the mass migration to Europe from Syria and other countries in the Middle East and North Africa after 2015. The course shows how mass migration is a global phenomenon and global responsibility. UiO's course has a distinct spotlight on children's rights and on social and economic rights such as the right to basic healthcare and education. The health challenges associated with migration were also a theme for The Lancet University of Oslo's Commission on Global Governance for Health.

The MOOC "Mass migration and human rights" will be launched nationally and internationally by the Norwegian Center for Human Rights and the AHRI Network in mid-September as a four-week online course.

Publisert 27. juli 2017 11:45 - Sist endret 5. nov. 2018 10:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere