Rekord for studentmobilitet

For en knapp uke siden kom det svært hyggelige tall om internasjonal studentmobilitet ved Universitetet i Oslo og for sektoren som helhet. I 2016 har UiO det høyeste antallet noen sinne for både utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. I tider med økt proteksjonisme tar vi i mot denne statistikken med både glede og takknemlighet.

Vi ser på våre studenter som medlemmer av det globale akademiske fellesskapet, noe både norske studenter som reiser ut og utenlandske studenter som kommer hit, nyter godt av. Denne mobiliteten er positiv for norske læresteder og det norske samfunnet. Våre studenter får en bedre utdannelse ved å få impulser og perspektiver fra ulike land, ulike kulturer og ulike fagmiljøer. 

Antallet utreisende utvekslingsstudenter fra UiO økte med ca 20% fra 2015 til 2016. Det var også stor vekst ved andre universiteter, inklusive Universitetet i Bergen og det fusjonerte NTNU. Det er særlig gledelig at det er innen programmet Erasmus + vi ser den største veksten. Dette programmet er det beste rammeverket vi har i dag for studentutveksling, og det legger til rette for studentene på en god måte og sikrer kvalitet i utvekslingsavtalene. Alle de norske universitetene har vekst i utveksling gjennom Erasmus +. Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at flere norske studenter bør benytte seg av Erasmus+, og institusjonene skal få mer i mobilitetstilskudd for disse studentene fra og med 2017. 

Som både vitenskapelige og administrativt ansatte kjenner til, er internasjonalisering av høy kvalitet avhengig av systematisk og godt arbeid over lang tid. Jeg vil bruke denne anledningen til å berømme alle som jobber med å få flere studenter ut og ta godt imot de studentene som kommer hit. Deres innsats er avgjørende for at vi får de gode resultatene som vi nå ser. 

La oss se på noen konkrete eksempler på tiltak som styrker mobilitet i høyere utdanning:

  • Ved Det juridiske fakultet er antallet utreisende studenter til europeiske partnere mer enn tredoblet, fra 30 i 2015 til 92 i 2016. Fakultetet melder at de har jobbet jevnt og trutt for dette i mange år. Fakultetet bruker innreisende Erasmus-studenter og studenter som har vært på utveksling, som «utvekslingsambassadører» på informasjonsmøter og utvekslingsmesser. De har mange slike arrangementer, og internasjonal veileder har åpen dør.
  • Andre fakulteter har gjort det samme og inviterer studenter som har vært ute til å fortelle om sine erfaringer i forskjellige sammenhenger. På Det humanistiske fakultet har de et møte kort tid etter søknadsfristen for å informere om prosessen fremover og hvorfor ting tar tid. Dette er viktig for å hindre at studenter trekker søknadene sine.
  • Inneværende semester startet Avdeling for fagstøtte systematisk opplæring av «utvekslingsambassadører» som et tilbud til alle fakulteter. Til sammen 36 studenter meldte seg til tjeneste, og de kommer fra fem forskjellige fakulteter.
  • Andre fagmiljøer med sterk vekst i antall utreisende gjennom Erasmus+ er Psykologisk institutt som sendte ut to studenter gjennom Erasmus+ i 2015 og 17 i 2016.
  • Institutt for helse og samfunn har fellesgraden European Master in Health Economics and Management med universiteter i Østerrike, Nederland og Italia. Gjennom dette samarbeidet har instituttet økt både ut- og innmobiliteten betraktelig de siste par årene.
  • Veksten innen Erasmus+ gjelder også praksisstudenter. Med praksisopphold i utlandet får studentene både i pose og sekk: Internasjonal erfaring og arbeidserfaring. 

Statistikken for andre deler av verden enn Europa er i mindre endring, men det er noen interessante tendenser:

  • Mobiliteten med Australia har jevnet seg helt ut de siste årene, og i 2016 mottok UiO flere australske studenter enn vi sendte til Australia! (79 inn og 72 ut) Dette er eksepsjonelt, sammenlignet med de andre norske lærestedene.
  • Det er færre som reiser til USA. 225 utreisende i 2016 er det laveste tallet på 5 år. 
  • Når det gjelder utveksling til Asia har UiO hatt en jevn vekst, og i 2016 sendte vi for første gang over 200 studenter dit, nærmere bestemt 207. Av disse reiste hele 67 til Japan.

Søkertallene for utreise i 2017 også er stigende.

Hvorfor er utveksling så viktig? 

I Kvalitetsmeldingen forventer Regjeringen at «institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling i studieprogrammene, og følger opp disse ambisjonene i praksis». Derfor vil regjeringen «at institusjonene gjennomgår studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser
og undervisnings- og læringsaktiviteter, internasjonaliseringstilbud og vurderingsformer». Jeg synes det er fint at det er et så stort trykk på utveksling i denne stortingsmeldingen. Det gjelder å åpne et mobilitetsvindu i alle våre studieprogrammer og så sørge for at vinduet blir brukt.
 
Etter min mening er det knapt noe enkelttiltak som kan løfte kvaliteten i utdanningen så mye som det å legge forholdene til rette for utveksling. Utveksling er også viktig i det større bildet. Vi lever i en verden der det bygges nye grenser som truer med å underminere det internasjonale akademiske fellesskapet vi er en del av. Brexit og Trumps presidentordre er eksempler på dette. Vårt mottiltak er å opprettholde og styrke utveksling og internasjonalisering.
 


Jeg holdt nylig et foredrag om de mulige konsekvensene av Brexit på en konferanse i Manchester:  The future of higher education beyond Brexit. Manchester, 24 January 2017.

Tidligere blogger

Publisert 22. feb. 2017 11:40 - Sist endret 22. feb. 2017 12:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere