Takk for meg

Dere leser nå min siste blogg fra Universitetet i Oslo. Men jeg håper alle bloggvennene mine følger meg over i min nye jobb på Karolinska Institutet (KI).

For jeg satser på å kunne fortsette bloggen, med min nye arbeidsplass som utgangspunkt. Selv om jeg skifter arbeidssted vil grunntemaet i bloggen være det samme: Universitetets nøkkelrolle i samfunnet – som forskningsinstitusjon, som utdanningsinstitusjon, som formidler, som kulturbærer, som katalysator av innovasjon og næringsutvikling, og som forsvarer av menneskerettigheter, akademisk frihet og demokratiske verdier.

Følg meg gjerne på rektorbloggen ved Karolinska Institutet også

(Please scroll for abbreviated version in English)

Min siste dag som rektor på UiO er den 31. juli, og dagen etter – den 1. august – tiltrer jeg som rektor på KI. Det har vært en åtte år lang glede og ære og få arbeide for UiO. Og nå gleder jeg meg enormt til å arbeide for KI – et verdensledende medisinsk universitet som jeg har sett opp til helt siden jeg begynte som forsker for over fire tiår siden. Jeg håper og tror at alt det jeg har erfart og lært på UiO, kan komme til nytte i min nye jobb på KI.

Det er klart jeg vil savne alle mine gode venner og medarbeidere ved UiO. Som rektor har jeg hatt en spennende reise der det hver dag har vært utfordringer over et bredt register av fag, kulturer og holdninger. Nå ønsker jeg den nye ledelsen lykke til med et givende og viktig arbeid. I over 200 år har UiO vært med på å bygge og utvikle det norske samfunnet, og i samme tidsrom har universitetet i økende grad bidratt til den globale kunnskapsallmenningen og det internasjonale akademiske fellesskapet. Jeg er overbevist om at den nye ledelsen vil ta universitetet videre på den aller beste måte.  

Jeg er overbevist om at den nye ledelsen vil ta universitetet videre på den aller beste måte. Her er påtroppende rektor, Svein Stølen, og jeg på inaugurasjonen i juni. Foto: Anders Lien/UiO

At et universitet lykkes – nasjonalt og internasjonalt - beror først og fremst på det daglige kvalitetsarbeidet som gjøres av den enkelte ansatte og den enkelte student – av det fellesskapet som er selve kjernen i universitetet som idé. Også det å lede en institusjon som UiO er noe som gjøres i et fellesskap. I åtte år har jeg fått lov til å arbeide i en institusjon der jeg hver dag har følt at vi trekker i samme retning og inspireres av de viktige oppgavene et universitet har for vårt samfunn. Jeg har gledet meg over møtene med studentene – de har et fremtidsrettet samfunnsengasjement som er helt avgjørende for universitetets utvikling og posisjon i samfunnet. Jeg har gledet meg over de daglige samtalene med fagkolleger og teknisk-administrativt ansatte, og jeg har hatt et utmerket samarbeid med styre og dekaner. Og ikke minst: Jeg har vært ytterst privilegert ved å ha arbeidssted i 9. etasje i den bygningen vi oppkalte etter en av våre flotteste rektorer, Lucy Smith. Som jeg sa i min tale under inaugurasjonen av ny rektor i juni: Niende etasje er et sted ingen forlater før han eller hun har fått merker av den. Der koker det av kompetanse, entusiasme og idéer.

Selvsagt må jeg rette en spesiell takk til den nærmeste ledelsen, til universitetsdirektøren og assisterende universitetsdirektør og til dem som har vært prorektorer og viserektorer i første og annen periode. Det har vært fantastisk å arbeide med dere. Det vi har fått til, har vi fått til som team. Jeg vil savne dere alle.

Et lite PS:

Jeg var nølende da jeg ble bedt om å starte en blogg i 2010. Over 750 blogger senere er jeg glad for at jeg lot meg overtale. Jeg tror en personlig ledelsesblogg bidrar både til transparens internt og til å åpne universitetet for samfunnet i stort. Og den gir rom for dialog og tilbakemeldinger som det er mye å lære av.

Så jeg avslutter med en takk til alle mine lesere og ønsker nye lesere velkommen til min KI-blogg

 

Tale 22. juni 2017 ved inaugurasjon av ny rektor UiO

Kreeringstale UiO juni 2017

 

Thank you

You are now reading my last blog from the University of Oslo. But I do hope that you will follow me to my new job at Karolinska Institutet (KI). My plan is to keep my blog, but from now on it will be based at KI and will give a voice to the KI leadership. Even though I am changing my workplace, the basic theme of the blog will be the same: the university's key role in society - as a research institution, as an educational institution, as a cultural institution, as a catalyst for innovation and business development, and as an institution that defends human rights, academic freedom and democratic values.


My last day as principal of the UiO is July 31, and on the following day - August 1, I will take office as the principal of KI. It has been an honor to work for UiO, and now I'm looking forward to working for KI - a world-leading medical university that I've been looking up to ever since I started doing research over four decades ago. I hope and believe that all I've experienced and learned at UiO can be put to good use in my new job at KI.

Obviously I will miss all my good friends and collaborators at UiO. As a principal, I have had an exciting journey where each day has offered challenges over a wide range of subjects, cultures and attitudes. Now I wish the new rector and his team the best of luck with a rewarding and important work. For over 200 years, UiO has helped build and develop the Norwegian society, and in the same period, the university has increasingly contributed to the global knowledge pool and the international academic community. I am convinced that the new team will strengthen further the national and international stature of UiO and continue to defend academic freedom as a core value.

A university’s success - nationally and internationally - depends primarily on the daily work of  the individual employee and the individual student – i.e., the joint efforts of the community that carries the very idea of a university. Leading an institution like UiO is similarly a joint effort. For eight years I have been allowed to work in an institution where every day has left me reassured that we are reaching for the same goals and inspired by the same missions. Looking back I will remember with particular pleasure the meetings and discussions I have had with our students - they have a future-oriented social engagement that is crucial to the university's development and position in society.

I was hesitant when I was asked to start a blog in 2010. More than 750 blogs later I'm glad I was persuaded to venture into the blogosphere. I sincerely believe that a personal blog makes governance more transparent and the university more open. At the same time I have learned that blogs provide room for dialogue and important feedback.

Thanks to those of you have read my blogs, and welcome to those of you who choose to follow my blog as Vice Chancellor at Karolinska Institutet in the future.

 

 

Publisert 28. juli 2017 11:20 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38

Takk for åpenheten som rektor ved UiO og lykke til i ny jobb!

Osamah Rajpoot - 2. aug. 2017 09:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere