Oslo: Et globalt kunnskapssenter innen studier av fred og konflikt

Gjennom et nytt strategisk samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (PRIO) ønsker vi å sikre at Oslo videreutvikler sin rolle som globalt kunnskapssenter for forebygging og løsning av væpnet konflikt.

 

Universitetet i Oslo og PRIO inngikk en avtale om strategisk samarbeid i oktober 2016. Foto: Martin Tegnander / PRIO

Skrevet av Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo og Kristian Berg Harpviken, direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO). 

An English version of this blog post is available on PRIOs website

Verden gjennomgår et systemskifte. Etter andre verdenskrig har vi gått fra en kald krig dominert av to supermakter, til nesten tre tiår med én dominerende makt og stor vilje til å finne felles løsninger. Nå ser vi at USAs posisjon utfordres av andre makter, spesielt Kina og Russland, samtidig som sterke krefter internt i USA jobber for en mer isolasjonistisk politikk. Nasjonalisme, også i sine mer intolerante former, er i fremvekst i store deler av verden. Internasjonale institusjoner svekkes. Viljen til å bruke våpenmakt styrkes, politiske ledere snakker igjen om muligheten for å bruke atomvåpen, og store kriger mellom land er ikke utenkelig.

Mot dette bakteppet er det viktigere enn noensinne å huske hva verden har oppnådd. Vi hører ofte om fremskrittene når det gjelder helse, skolegang, fattigdom og andre sentrale utviklingsområder. Mye er imidlertid oppnådd også på fredens område. Rapportene fra Syria, Irak, Afghanistan og Jemen er grusomme, og krig i disse landene står for  godt over 80% av dem som mistet livet i forbindelse med kamphandlinger i 2015. Men i en stadig større del av verden lever mennesker uten krig.

Med Colombia-avtalen, som ble feiret med Nobels fredspris i 2016, ble den siste krigen på det amerikanske kontinent avsluttet. Løsningene var colombianske, og finslipt gjennom årevis med forhandlinger mellom partene. Samtidig var de løsningene preget av kunnskap om hva som hadde virket andre steder. Det er liten tvil om at den internasjonale innsatsen for konfliktløsning, fredsbevarende styrker og en mangefasettert utviklingsinnsats har gjort verden til et bedre sted for svært mange. Vi vet mye om hva som virker. Utfordringen nå, er å forstå de globale endringene og å videreutvikle kunnskapen, slik at vi bedre kan bidra til å håndtere morgendagens trusler.

Oslo har et unikt utgangspunkt for å bidra. Norge har, gjennom vekslende regjeringer, gått inn i en rekke fredsprosesser og fått status som et av verdens ledende land i arbeidet for fredelige løsninger på konflikt. Nobels fredspris, som deles ut hvert år i Oslo, setter byen på kartet for media og politisk interesserte verden over. En rekke andre miljøer innen sivilsamfunn, kunnskapssektoren og forvaltningen, har solid kompetanse. Både Universitetet i Oslo og PRIO har internasjonalt ledende miljøer og tar mål av seg til å sikre at Oslo videreutvikles som et globalt kunnskapssenter på området fred og konflikt.

Universitetet i Oslo innehar kompetanse på de fleste områder knyttet til fred og konflikt. Spektret er stort: Fra politiske maktfordelingsprinsipper og økonomisk ulikhet, via betydningen av religion og ideologi, internasjonale rettsprinsipper og menneskerettigheter, til helseeffekter og traumebehandling. Mange av universitetets forskere gir viktige bidrag som hver for seg legges merke til internasjonalt, og en tydeligere profilering på området kunne både skape nye synergier og gi ytterligere gjennomslag.

Institutt for fredsforskning er dedikert til studier av fred og konflikt og er allment anerkjent som et av de aller fremste miljøer i verden på dette området. En fersk evaluering av de norske samfunnsfaglige instituttene løfter frem PRIO som et eksempel andre bør strekke seg etter. Mange forskningstema er felles med miljø på universitetet, og samarbeidet, både formelt og uformelt, er omfattende. Men ofte savnes det spesialkompetanse som går utover det et institutt kan holde seg med. Erfaringer fra eksisterende samarbeid viser også at potensialet for å styrke den forskningsbaserte undervisningen er stort.

Dette er bakgrunnen for at Universitetet i Oslo og PRIO i oktober 2016 inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Visjonen er sammen å sikre Oslos fremtidige rolle som globalt kunnskapssenter på området. Det ønsker vi å gjøre gjennom samarbeid om forskning og undervisning, så vel som utadrettet formidling og samvirke med de som utformer politikken og driver prosessene, både i Norge og internasjonalt. Vi har et godt fundament, gjennom eksisterende samarbeid og tette nettverk, og vi er godt i gang med å utvikle nye prosjekt på en rekke områder.

Utgangspunktet er to nokså forskjellige organisasjoner, i størrelse, i orientering og i oppdrag. Nettopp denne forskjellen gir samarbeidet styrke. PRIO, som et mellomstort institutt, er fleksibelt, står i tett kontakt med brukerne av kunnskapen og er globalt anerkjent som ledende på tematikken fred og konflikt. Universitetet i Oslo, et stort universitet med undervisning som en sentral oppgave, innehar spisskompetanse på en rekke relevante områder. Samarbeidet vil kunne utløse ny energi, fremme nye faglige koblinger og styrke sammenhengen mellom verdensledende forskning og undervisning.

For å lykkes på lang sikt, er det flere faktorer som må på plass. Én faktor er ressurser. I øyeblikket jobber vi for å mobilisere finansiering av en rekke enkeltinitiativer. Samtidig anerkjenner vi at ressurser for å drifte tiltak i grenseflaten mellom de to institusjonene, vil ha stor betydning. Vi ser også for oss at lokalisering er viktig, og undersøker mulighetene for at PRIO kan skaffe seg husvære i nærheten av eller i tilknytning til campus Blindern, der de fleste av de relevante miljøene på universitetet befinner seg. Vi må også jobbe med systemene våre for å legge til rette for smidig samhandling. Vi både er, og skal være, forskjellige organisasjoner, med distinkte styrker. Nettopp forskjellene, kombinert med et sterkt ønske om å lykkes sammen, vil sikre at Oslo fortsetter å gi livsviktige bidrag til at verden håndterer konflikter klokest mulig.

Ny seminarserie

Vi innleder en ny seminarserie, som åpnes 24 mai med Erica Chenoweth, verdensledende forsker på ikke-vold. Chenoweth følger den fremvoksende motstanden mot President Trump i USA, og setter denne i konteksten av ikke-voldelig mobilisering globalt. Hennes foredrag vil følges av en paneldebatt mellom Chenoweth og ledende politikere, akademikere og kommentatorer. Arrangementet manifesterer nettopp det vårt samarbeid skal være: Kunnskapsbasert, dagsaktuelt, i tett dialog med beslutningstakere og en opplyst offentlighet.

 

 

 

Av Ole Petter Ottersen og Kristian Berg Harpviken
Publisert 27. feb. 2017 14:21 - Sist endret 28. feb. 2017 09:07

Spennende dette! Håper biologien kobles inn i konfliktforståelsen og krigsproblematikken og legger ved innlegg i Aftenposten's Viten-serie.

Mvh

Eigil Reimers

http://www.aftenposten.no/viten/Menneskets-vilje-til-krig-7887788.html

Eigil Reimers - 28. feb. 2017 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere