UiO satser på internasjonal forskermobilitet

Universitetet i Oslo skal styrke og profesjonalisere mottaksapparatet for utenlandske vitenskapelig ansatte og gjesteforskere. Fra 1. januar 2018 opprettes et International Staff Mobility Office, som skal sikre en smidig og rask overgang til ny jobb ved UiO for forskere fra utlandet. Gode mottakstjenester er et avgjørende element i vår internasjonalisering.

(For English version, please scroll.)

På det siste møtet i Universitetsstyret før sommeren ble styret orientert om arbeidet med å ruste opp tjeneste til utenlandske ansatte som kommer til UiO. Dette arbeidet har stor strategisk betydning for UiO, og jeg er glad for at vi er godt i rute til å åpne vårt International Staff Mobility Office 1. januar neste år. Det er stor enighet i fakulteter, institutter og universitetsstyret om at vi må styrke støttefunksjonene på dette området.

Opprettelsen av et mobilitetssenter er helt i tråd med ambisjonene i vår Strategi 2020. Der står følgende: «..et profesjonelt mottaksapparat for internasjonale studenter og ansatte, er viktige elementer i internasjonaliseringen.»

Gjennom alliansen Kunnskap Oslo samarbeider UiO med Oslo kommune og byens øvrige kunnskapsinstitusjoner. Kunnskap Oslo har arbeidet for opprettelsen av et internasjonalt hus, hvor tjenester rettet mot innreisende forskere og andre kunnskapsarbeidere kan samles. Samarbeid på dette området kan gi økt synlighet, bidra til profilering av Oslo som kunnskapsby og styrke samarbeidet mellom Osloregionens institusjoner for høyere utdanning. UiOs International Staff Mobility Office kan være en del av internasjonalt hus i Oslo, og vi ser frem mot det videre samarbeidet for å realisere denne visjonen.

Målsetningene for UiOs International Staff Mobility Office

 • Mottak av internasjonale ansatte skal være i henhold til beste praksis og ta så kort tid som mulig.
 • Den enkelte utenlandske ansatt som kommer til UiO skal få nødvendig informasjon og nødvendig oppfølging for en smidig overgang til ny jobb ved UiO.
 • Fakulteter, institutter og sentre skal oppleve at internasjonale rekrutteringer fungerer bedre og få den bistand de trenger for å gjennomføre internasjonale tilsettinger.
 • Enhetene skal kunne dra nytte av et profesjonelt støtteapparat og bruke færre ressurser på slike tjenester.
 • Det skal legges til rette for bedre integrering av den ansattes familie (karriererådgiving, barnehagetilbud, skole).
 • UiO skal stå frem som en mer attraktiv arbeidsgiver i internasjonal sammenheng.

En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at de ansatte som kommer til UiO fra utlandet har sammensatte behov. Noen kommer for kort tid, andre skal bli her og lære norsk. Noen kommer alene, andre har med seg partner som trenger jobb og barn som skal gå i barnehage eller skole. Noen har en bistilling ved UiO ved siden av en hovedstilling i hjemlandet, mens andre skal jobbe heltid ved UiO.

På sikt vil kontoret også kunne bistå norske forskere som skal reise ut og derved støtte opp om mobilitet i begge retninger.

En god integrering av utenlandske ansatte i vårt universitet og i samfunnet rundt er avgjørende for at de ansatte lykkes og trives ved UiO. Det er derfor det er så viktig at vi nå får opprettet et International Staff Mobility Office.

En liten refleksjon til slutt.

Satsingen på internasjonalisering må ikke ses som en desavuering av vår egen språk- og kulturkrets. Jeg tror tvert imot at denne kan berikes av internasjonal kompetanse. Jeg støtter Giuliano D’Amico – italiensk statsborger og førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU - når han i Aftenposten i dag skriver at det er kvalifikasjoner som skal bestemme i en ansettelsesprosess, ikke nasjonalitet. Og at det faktisk finnes utlendinger som kan være konkurransedyktige også når det gjelder kompetanse i norsk språk og kjennskap til norsk kultur. Vi kjenner vel alle strålende eksempler på akkurat dette.  

Hva sier ikke Nicolai Wergeland, i sitt skrift Mnemosyne fra 1811, der han trekker opp sin prisbelønte visjon for det første norske universitet. Han slår fast at «..Norges Universitet bør være et af første Rang» og at «Personalet [bør være] udmærket duelige Mænd, ja, om det var muligt at erholde dem, berømte Lærde».

Vi har en helt annen ambisjon om kjønnsbalansen i dag, enn det man hadde på Nicolai Wergelands tid. Men ambisjonen om rekruttering av de beste, er den samme.


UiO focuses on international mobility

The University of Oslo will strengthen and professionalize its apparatus for receiving foreign academic staff and guest researchers. From 1 January 2018, an International Staff Mobility Office will be set up to ensure a smooth and rapid transition to a new job at UiO for researchers from abroad. Good services are a crucial element in our internationalization.

At the last meeting of the university board before summer, the board was briefed on how we plan to set up the service for international employees coming to UiO. This work is of major strategic importance to UiO, and I am pleased that we are well on track to open our International Staff Mobility Office on January 1, 2018. There is a broad consensus in faculties, institutes and the university board that we need to strengthen the support functions in this area.

The creation of a mobility center is fully in line with the ambitions of our Strategy 2020. It states: ".. a professional system for welcoming and integrating international students and employees are important elements in promoting internationalization at UiO”.

Through the Alliance Kunnskap Oslo (Knowledge Oslo), UiO collaborates with The City of Oslo and the city's other knowledge institutions. Knowledge Oslo has worked for the creation of an international house, where services aimed at visiting researchers and other knowledge workers can be gathered. Cooperation in this area can increase visibility, contribute to the profile of Oslo as a “knowledge city” and strengthen cooperation between the Oslo region's institutions of higher education. The UiO International Staff Mobility Office can be part of an international house in Oslo, and we look forward to further cooperation towards this vision.

The objectives of the UiO International Staff Mobility Office

 • Reception of international employees shall be in accordance with best practice and take as short a time as possible.
 • The individual foreign employee who comes to UiO will receive the necessary information and necessary follow-up for a smooth transition to a new job at UiO.
 • Faculties, institutes and centers will find that international recruits work better and get the assistance they need to carry out international appointments.
 • The institutes should benefit from professional support and use less resources on such services.
 • Efforts will be made to ensure better integration of the employee's family (career counseling, kindergartens, school).
 • UiO will appear as a more attractive employer in an international context.

An important premise in this work is that the employees who come to UiO from abroad have different needs. Some are coming for short stays, others will stay here and learn Norwegian. Some come alone, others bring with them a partner who needs jobs and children that need to go to kindergarten or school. Some have a part time position at UiO next to a main position in their home country, while others will work full time at UiO.

In the long run, the office will also be able to assist Norwegian researchers traveling abroad and hence support mobility in both directions.

A good integration of foreign employees in our university and in the community around is crucial for the employees to succeed and thrive at UiO. That is why it is so important that we now create an International Staff Mobility Office.

A reflection at the end.

Our focus on internationalization must not be seen as a disavowal of our own language and culture. On the contrary, I believe that these important fields can be enriched by international competence. I fully support Giuliano D'Amico - Italian citizen and associate professor of Nordic literature at NTNU - when he in today’s Aftenposten writes that qualifications, not nationality, are what should matter in a recruitment process. He goes on to state that foreigners can be competitive also in terms of competence in Norwegian language and knowledge of Norwegian culture. We all know sterling examples of this.

I cannot resist reminding the readers of what Nicolai Wergeland writes, in his book Mnemosyne from 1811, where he draws up his award-winning vision for the first Norwegian university. He states that "The University of Norway should be one of the first rank" and that "the staff [should be] very good men, and if it all possible, scholars of fame".

Today’s ambition about gender balance differs from that at Nicolai Wergeland's time. But the ambition on recruitment is very much the same.

Publisert 25. juni 2017 17:46 - Sist endret 25. juni 2017 21:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere