Lancet-UiO-kommisjon på spansk i Chile

Cirka ett år har gått siden vi lanserte rapporten fra vår Lancet-UiO-kommisjon om global helse i Gamle Festsal – med Gro Harlem Brundtland på første benk. Kommisjonsrapporten har tittelen The Political Origins of Health Inequity: Prospects for change. Den analyserer de politiske årsakene til de store og økende helseulikhetene i verden. Den beskriver en verden som ikke er sosialt bærekraftig. Det var så riktig at bærekraftkommisjonens leder satt på første benk. Nå er kommisjonsrapporten oversatt til spansk. Denne uken var jeg med på lanseringen av den spanske versjonen i Santiago de Chile.  

Fra møtet med Chiles president, Michelle Bachelet

Kommisjonsrapporten har skapt oppmerksomhet om hvordan globaliseringen, maktasymmetrier og markedskreftene påvirker helsen – på en måte som gjør det vanskelig for nasjonalstatene å ivareta ansvaret for helsen til egen befolkning.

Rapporten handler om politikkområdene utenfor det globale helsesystemet: Om hvordan beslutninger som tas i disse politikkområdene har konsekvenser for folkehelsen. Om hvordan spekulasjon i matvarepriser og markedsføring av usunn mat bidrar til sult og feilernæring, overvekt og diabetes. Om hvordan krisepakker sys sammen og handelsavtaler inngås uten at det tas hensyn til konsekvenser for helse. Om hvordan mektige transnasjonale selskaper kan innskrenke nasjonalstatenes muligheter til å forebygge sykdom. Om hvordan helse altfor ofte kommer i skyggen av økonomiske mål.

De store helseulikhetene vi ser i verden i dag, drives og videreføres av politiske faktorer som kommer i tillegg til de forskjellene som skyldes biomedisinske faktorer, biologisk variasjon og personlige valg. Det er disse politiske determinantene for helse som krever verdens og FNs oppmerksomhet. Det er disse politiske determinantene vi må angripe for at en større del av verdens befolkning skal kunne ta del i den enorme utviklingen som har skjedd innen forebygging og behandling i løpet av den siste generasjon.                                                           

Rapporten foreslo som ett viktig tiltak at det burde opprettes et uavhengig ekspertpanel som skulle ha som oppdrag å kartlegge og granske politikk og praksiser utenfor helsesektoren som har negativ påvirkning på folks helse og livskvalitet. Panelet ble opprettet i desember i fjor, under ledelse av Desmond McNeill. Panelet vil hvert år publisere en rapport i The Lancet. Tema for rapporten som skal publiseres høsten 2015, er helseeffekter av handels- og investeringsavtaler.

Panelet består av internasjonale forskere innen global helse, utviklingspolitikk, internasjonal rett og handelspolitikk. Sekretariatet er lokalisert ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM).

Ett av medlemmene i panelet er Alicia Barcena, leder av ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean).  Hun ble kreert til æresdoktor ved UiO i september i fjor. Og nå fremstår hun som en drivende kraft i arbeidet mot sosiale ulikheter og en viktig støttespiller for vår kommisjon og nyopprettede ekspertpanel. Barcena organiserte mitt besøk i Santiago der jeg fikk anledning til å få samtaler med den sittende presidenten, Michelle Bachelet, tidligere president Lagos, samt nåværende helseminister. Det gleder meg at vårt arbeid for helse får slik oppmerksomhet på politisk nivå. Det er denne oppmerksomheten som er så viktig for at kommisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Etter turen til Chile er jeg en større optimist enn før.

--------------------------

Tackling Health Inequality Requires New Global Political Governance (ECLACs nettsider)

Austeridad pone sistema sanitario europeo "bajo presión", según experto (http://www.diariovasco.com/)

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 26. mars 2015 12:56 - Sist endret 6. juli 2016 13:01

Verdibasert vs. nyskjerrighetsdrevet forskning

UiO-Lancet kommisjonen passer tydelig inn i den nye trenden dekket av begrepet «ansvarlig forskning og innovasjon» (Responsible Research and Innovation, RRI).

Professor Roger Strand, CCBIO og Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen skriver i siste nummer av fagbladet Forskningsetikk at "Vitenskap og teknologi kan bidra til nye samfunnsgoder, nye onder og endret fordeling av godene. Tradisjonell forskningsetikk og risikovurderinger er nyttige verktøy for å håndtere relativt enkle utfordringer av denne typen, men gir ikke et helhetlig blikk på forskning og innovasjon."

Det virker som denne helhetlige tenkningen bare blir viktigere desto mere globalisert verden blir på godt og vondt, men man kan spørre seg hvordan "Responsible Research and Innovation, RRI" passer sammen med den frie nyskjerrighetsdrevne grunnforskningen.

https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2015/2015...

Roger strand ser ut til å se på Open Science som en viktig måte å bygge videre på RRI.

Dette samsvarer godt med John P. A. Ioannidis synspunkter på samarbeidsprosjekter og åpen postpublisert fagfellevurdering.

"How to Make More Published Research True"
John P. A. Ioannidis
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.10...

«ansvarlig forskning og innovasjon» begrepet virker som en fornuftig ledestjerne for verdens forskningsaktiviteter framover, men jeg mener den afrikanske ubuntu-filosofien er mere helhetlig og samtidig mere presis enn dette litt byråkratiske begrepet. Uten at det trenger å bety så mye i praksis. Ubuntu kombinert med Open Science er kanskje fremtiden.

Skrevet av: Pål M. Lykkja (ikke bekreftet)

anonym@webid.uio.no - 27. mars 2015 10:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere