UiO:Horisont – UiOs storsatsing på EU

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU: Norge i Europa (klikk for pdf)

 

Stadig flere norske forskningskroner tar omveien om Brussel. Norges kontingent for å delta i Horisont 2020 kan bli i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Disse pengene må vi hente tilbake gjennom mange og gode søknader fra våre egne forskere. UiO vil satse stort på å initiere og støtte opp om søknader og prosjekter innenfor EUs nye rammeprogram. Vi har gitt denne satsingen overskriften UiO:Horisont.

Når forskningskronene tar omveien om Brussel, øker de i verdi. Erfaringene fra EUs syvende rammeprogram er at norske forskere gjennom EU får tilgang til prosjekter med en totalverdi som overstiger den direkte støtten med en faktor på ti eller mer. Og kronene som kommer tilbake til norske forskere gjennom Det europeiske forskningsrådet (ERC), representerer et kvalitetsstempel som åpner muligheter for finansiering fra andre kilder. Min egen erfaring som koordinator av EU-prosjekter er at disse vitaliserer, styrker og internasjonaliserer fagmiljøene på en måte som mer enn rettferdiggjør det arbeidet som legges inn i prosjektsøknad og prosjekthåndtering.

Med det omfanget som Norges investering i Horisont 2020 nå har fått, må vi utvikle en kultur der EUs forskningsprogram ses som en del av det norske finansieringssystemet.  Det må bli like naturlig å søke til EU som til nasjonale kilder. Våre forskere bør hele tiden måle seg opp mot mulighetene i Horisont 2020 og ERC, og må slå til når tiden er moden. Og universitetet må støtte opp helhjertet.

I juni 2014 lanserte regjeringen «Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU: Horisont 2020 og ERA», hvor regjeringen stadfester ambisjonen om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører. En slik ambisjon vil kreve at vi øker deltagelsen med over 60 % sammenlignet med vår deltagelse i 7. rammeprogram.  Som Norges fremste forskningsuniversitet bør UiO stå for en enda større vekst.

UiOs styre vedtok i september 2014 en egen strategi for Horisont 2020. Vi operasjonaliserer nå denne strategien som et eget satsingsprogram under navnet UiO:Horisont, med klare ambisjoner og forsterket støtteapparat for forskerne. Fakultetene må ta et hovedansvar i denne satsingen.

I tillegg til et forsterket støtteapparat vil UiO:Horisont inneholde en rekke elementer, inklusive de følgende:

  • Vektlegging av Horisont 2020 i universitetets  forskningslederprogram
  • Fortløpende analyse og formidling av mulighetene i Horisont 2020
  • Videreutvikling av våre tre tverrfaglige satsingsområder (Livsvitenskap, UiO:Energi, Unpacking the Nordic Model) slik at de sikrer god tilgang til EUs forskningsmidler
  • Kontinuerlig vurdering av vårt eget EU-arbeid med referanse til tilsvarende arbeid ved andre ledende universiteter i Europa

Selvsagt er det også viktig å se på insentivstrukturen. Det er fremdeles usikkert om Ekspertutvalgets forslag til nytt finansieringssystem blir fulgt opp.  I utvalgets rapport Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill» foreslås at det at det legges inn en indikator for inntekter fra alle EU-prosjekter (forskning, utdanning og regionale prosjekter) med fast stykkpris og åpen budsjettramme og at ERC-midler gis dobbel uttelling sammenlignet med øvrige EU-midler. Jeg støtter disse forslagene. Når vi får den endelige finansieringsstrukturen på plass vil vi vurdere hvordan våre egne insentiver best bør utvikles for å nå de målene vi har satt.   

Å øke uttellingen fra EU med over 60 % er en stor utfordring. For å realisere våre ambisjoner må vi ha EU-brillene på når vi prioriterer, rekrutterer og utvikler våre talenter. Vi er i godt gjenge: UiO nærmer seg nå 30 ERC-bevilgninger og er med dette på et godt internasjonalt nivå. Men det er fremdeles et betydelig uutløst potensial, ikke minst innenfor den tematiske delen av rammeprogrammet.  Her må vi satse – og det må vi gjøre med styrke.

Se mitt innlegg i Dagsavisen

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 18. mai 2015 09:55 - Sist endret 15. juni 2015 12:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere