Domus Media - bygningsfakta

Universitetets sentrumsanlegg består av bygninger gruppert rundt  Universitetsplassen. Domus Media er den midterste og danner fonden i anlegget. Hovedinngangen, med det åpne trappeanlegget, er henvendt mot plassen.

Planløsning og interiør

Bygningskroppen er rektangulær med to indre gårdsrom. Fasadene har framtrukne midtparti. Midtpartiets trappehall forbinder vest- og østfløyens korridorløp. I hallens forlengelse ligger bakgårdsfløyen som leder videre til aulafløyen. Aulaen, som ble ferdigstilt til universitetets 100-årsjubileum i 1911, har veggmalerier av Edvard Munch. Vest- og østfløyen inneholder hovedsakelig kontorfunksjoner, organisert med midtkorridor. I det nordøstre hjørnet er det i 1. til 3. etasje lesesaler, og i fløyenes midtpartier er det store rom med dobbel etasjehøyde mot fasaden, bl.a. et auditorium i østfløyen og et bibliotek i vestfløyen. Aulaens forrom og gallerietasje deler nordfløyen i to deler, som i alle etasjer er tilknyttet korridorsystemene i vest- og østfløyene. Fra portgangen under aulaen er det adkomst til underetasjen og de to bakgårdene.

Fasader og eksteriør

Anlegget er tegnet i nyklassisistisk stil etter greske forebilder. De tre hovedbygningene er alle pusset og har samme formspråk, men Domus Media skiller seg ut både i størrelse og med tempelfronten med joniske søyler mot Universitetsplassen. Søylene er inspirert av Erekteiontempelets søyler (420 f.Kr.) på Akropolis i Athen, og den åpne trappehallen innenfor søylestillingen er inspirert av den mye større forhallen i Altes Museum (ferdigstilt i 1830) i Berlin. Fasadene mot nordvest og sydøst har jevnt fordelte vinduer på hver side av en midtstilt risalitt med gavlmotiv og et stort, buet vindu over to etasjer. Aulafløyens fasader har et lukket preg. Taket er svakt valmet og båndtekket.

Konstruksjon

Konstruksjonen med bærende murvegger og trebjelker har stort sett ikke vært rørt siden bygningen ble oppført i 1850-årene. Materialene består av stein og tre i meget grove dimensjoner. Grunnmuren er av store blokker i naturstein, enkelte steder med murtykkelse på ca 2 meter. Bærevegger over mark er utført i tegl. Innervegger har tykkelse på ca 0,5 m, og yttervegger i nedre etasjer mer enn 1,0 m. Trebjelkelagene har enkelte steder spennvidde nær 10,0 m og er fylt med leire. De største gulvbjelkene har dimensjoner på ca 40x40 cm.

Tilstandsvurdering

Østre delen av bygningen ble totalrehabilitert i 1993. Rehabilitering av aulaen og den vestre fløyen ble igangsatt i 2008, og den planlegges ferdig til universitetets 200-årsjublieum i 2011. I prosjektet inngår restaurering av Munchs malerier.

Kommentar

Domus Media er også kalt ”Museumsbygningen” (Museum Naturale) da bygningen tidligere huset museumsfunksjoner. Sentrumbygningene regnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Den arkitektoniske utformingen er av meget høy kvalitet, med flere fredete originalinteriører, intakt eller antikvarisk rehabilitert.

Annet

Karl Friedrich Schinkel var engasjert som Grosch’ rådgiver, men deltok også i utformingen av universitetsanlegget. Etter at Det medisinske fakultet flyttet til nybygg på Gaustad, ble bygningen rehabilitert for Det juridiske fakultet.

Bygningshistorikk

1851 Bygningen stod ferdig.
1894 Domus Medias gavl ble utsmykket med et bronserelieff av billehugger Mathias Severin Berntsen Skeibrok.
1911 Aulafløyen ble tilføyet bygningen (H. Bødtker og H. Sinding-Larsen).
1914-16 Aulaen ble dekorert av Edvard Munch.
1993 Bygningens østre del ble totalrehabilitert og tilbakeført til sitt opprinnelige utseende i samarbeid med Byantikvaren. Trapperom og rømningsveier ble brannsikret, og nye tekniske anlegg ble ført fram under kjellergulv og over loftet. Vinduer i fasader med mye sol ble forsynt med utvendige persienner (Siv.-ark. MNAL Ola Natvig). Lysgårdenes provisoriske bebyggelse på bakkeplan ble fjernet, og de ble rehabilitert med ny beplantning og markbelegg (landskapsarkitekt Bjarne Aasen).
2004 Aulatoalettene i underetasjen ble tilbakeført i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU (NAV AS Arkitekter).
2008-2011 Aulaen og den vestre fløyen rehabiliteres og tilbakeføres.

Galleri - Domus Media
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 2. jan. 2020 10:29