English version of this page

HMS-begreper

Definisjon av begreper brukt på HMS-feltet ved UiO

Begrep Definisjon
Administrativ norm Administrativ norm er anbefalt maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker, som regel for en 8-timersperiode. Normen er satt ut fra helsemessige, tekniske og økonomiske vurderinger.
Alvorlig nestenulykke Arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ført til langvarig sykefravær, mén eller dødsfall.
Alvorlig skade/ulykke Enhver skade, fysisk og psykisk som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet (Arbeidstilsynets definisjon).
Arvestoffskadelige kjemikalier Kjemikalier hvor det foreligger dokumentasjon på at det foreligger årsakssammenheng mellom eksponering for stoffet og arvelig, genetisk skade hos mennesker.
Biologiske faktorer Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Biologiske faktorer kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte.
CIM Et nettbasert elektronisk verktøy for håndtering av HMS-avvik, ROS-analyser og kriseberedskap.
Databriller Spesielle briller for arbeid ved dataskjerm.
Eksponering Eksponering vil si at ansatte eller studenter har pustet inn eller fått i seg kjemikalier eller biologiske faktorer ved opptak gjennom hud eller ved svelging. Man kan også bli eksponert for fysiske faktorer som stråling, støy og vibrasjon.
Farlige kjemikalier Kjemiske stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare
Feltarbeid Innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Feltarbeid kan foregå både innenlands og utenlands. Opphold ved andre institusjoner er ikke feltarbeid. Både ansatte og studenter kan ha feltarbeid.
Feltkurs En type feltarbeid som vil ha mange av de samme HMS-utfordringene som ordinært feltarbeid.
Gasshåndtering Transport av gassbeholdere og skifte av gassflasker og regulator på gassflasker samt drift av gassanlegg.
Genmodifisering Endring i genetisk sammensetning ved bruk av gen- eller celleteknologi.
Giftige kjemikalier Kjemikalier hvor det er stor sannsynlighet for at varige skader (inkludert død) kan oppstå etter enkel, kortvarig eksponering.
GMO (genmodifiserte organismer) Mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Mikroorganismer er cellulære eller ikke-cellulære mikrobiologiske enheter som er i stand til å formere seg eller overføre genetisk materiale.
Helseskadelige kjemikalier Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som helseskadelige dersom de etter en enkelt, kortvarig eksponering ved svelging, hudkontakt eller innånding gir varige skader, uten å føre til død.
HMS-avvik

HMS-avvik er:

 • avvik ved at krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt.
 • arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til mén eller redusert helse eller skader på menneske, miljø eller materiell  (nestenulykke)
 • arbeidsrelaterte episoder der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø.
HMS-området HMS-området omfatter arbeidsmiljø (både psykososialt, organisatorisk og fysisk/kjemisk/biologisk), brann- og elsikkerhet, forurensning og strålevern (regulert i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen).
HMS-systemet HMS-systemet skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen samt interne mål, policyer og rutiner.
Informasjonsblad Informasjon om helseskadelige egenskaper, smittefare samt anbefalte vernetiltak og førstehjelp.
Kjemiske stoffer Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt
Ledende verneombud Et verneombud som koordinerer verneombudenes arbeid innen en organisatorisk enhet.
Lokalt hovedverneombud Et verneombud som koordinerer verneombudenes arbeid innen følgende organisatoriske enheter: Fakultetene, museene, Universitetsbiblioteket, MLS og Sentraladministrasjonen.
Målrettet helseundersøkelse Helseundersøkelse av arbeidstakere som er utsatt for spesielle eksponeringer i sitt arbeidsmiljø.
   
Observasjon Forhold som ikke er avvik, men kan forbedres.
Registreringspliktig kjemikalie / faktor

Kjemikalier eller faktor som kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister: 

 • kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly 
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • ioniserende stråling
 • helsefarlige stoffer ved bergarbeid
Reproduksjonsskadelige kjemikalier Reproduksjonsskader inkluderer både reduksjon i mannlig og kvinnelig reproduksjonsfunksjoner eller -evne, og ikke-arvelige skader i avkommet. Skader på avkommet omfatter i videste forstand enhver påvirkning på den normale utviklingen av avkommet, både før og etter fødselen.
Risiko Risiko defineres i forhold til sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og den forventede konsekvensen hendelsen medfører dersom den inntreffer.
Risikostyring Risikostyring er en kontrollert metode for å sikre seg at man når målet for HMS-arbeidet:
 • Er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at den totale risikoen er innenfor akseptert nivå.
 • Gjennomføres av virksomhetens ledelse, øvrige ansatte og studenter.
 • Anvendes i fastsettelse av strategi og planer for i rimelig grad å sikre oppnåelse av HMS-målene.
Risikovurdering Risikovurdering innebærer å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko og å identifisere tiltak som kan redusere risikoen.
Romansvarlig Romansvarlig skal ha tilsyn med og kjennskap til den virksomhet som foregår i rommet.
Sikker jobbanalyse Sikker jobbanalyse er en detaljert gjennomgang av en arbeidsoperasjon for å klargjøre hvilke faremomenter det må tas hensyn til og hvordan disse skal håndteres, for eksempel med opplæring, sikringsutstyr eller personlig verneutstyr.
Sikkerhetsdatablad Informasjon om iboende egenskaper for kjemiske stoffer og stoffblandinger samt anbefalte vernetiltak og førstehjelp.
Stoffblandinger Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger av to eller flere kjemiske stoffer.
Stoffkartotek En samling av sikkerhetsdatablad for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger i virksomheten samt av informasjonsblad for helsefarlig biologisk materiale.
Strålekilder Radioaktive kilder, røntgenapparater, akseleratorer samt magnetfelt og andre ikke-ioniserende strålekilder som kan føre til at fastsatte grenseverdier (i regelverket) kan overskrides.
Svangerskapspenger og tilretteleggingstilskudd Ordninger administrert gjennom NAV til bruk når ordinært arbeid ikke kan tilrettelegges.
Verneblad En kortversjon av sikkerhetsdatabladet.
Vernerunde Arbeidsmiljøkartlegging av de fysiske forholdene på arbeidsstedet.
Yrkesskade / yrkessykdom Legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke.

 

Publisert 2. juli 2012 13:39 - Sist endret 26. sep. 2019 10:37