English version of this page

Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier

Ansatte og studenter som er gravide og som har oppgaver knyttet til laboratorier, skal være sikre på at de ansvarlige for laboratoriet eller kurssalen har vurdert risikoen ved å arbeide der og kan veilede om de muligheter for tilrettelegging som foreligger ved UiO. I sin risikovurdering skal de ansvarlige benytte innspill fra bedriftshelsetjenesten og eventuelt nasjonal ekspertise ved STAMI.

Mål

Ansatte og studenter som er gravide og har oppgaver på laboratorier eller kurssaler, skal sikres et trygt arbeids- og læringsmiljø tilpasset at de er gravide. Arbeids- og læringsmiljøet skal også kunne oppleves sikkert. Dersom det er nødvendig med endringer i arbeidsoppgaver, skal UiO finne tilpasninger så langt dette er mulig.

Organisering av arbeidet

Enhetene skal sikre at de som mottar informasjon om at en ansatt eller en student er gravid, vet hvem de skal henvise den gravide til. De ansvarlige skal kunne støtte seg til oppdaterte oversikter over kjemikalier, biologiske faktorer og eventuelle strålekilder ved den aktuelle enheten. Bedriftshelsetjenesten skal være en ressurs for både de ansvarlige på enheten og for den gravide.

Risikovurdering

Konsekvensene av eksponering for kjemikalier, biologiske faktorer eller strålekilder kan være store, selv om sannsynligheten er liten. En risikovurdering skal derfor legge vekt på konsekvensene. Risikovurderingen skal både se på normale driftsforhold og hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. Helsevesenet har etter hvert lagt mer og mer vekt på føre var prinsippet og anbefalt at gravide skal vise stor forsiktighet med arbeid med disse faktorene. Det henvises her både til bedriftshelsetjenesten og nasjonal ekspertise på STAMI for oppdatert informasjon.

Risikovurderingen skal i tillegg til å vurdere fosterskadelige kjemikalier, også vurdere giftige og helseskadelige kjemikalier. Disse vil også være giftige og helseskadelige for fosteret dersom kjemikaliet kommer over i mors blod.

Informasjon

Informasjon om denne policyen og hvordan den følges opp i praksis, skal komme tydelig fram i sikkerhetshåndbøker og tilsvarende dokument som alle skal ha lest før de starter arbeidet på laboratoriet. For bachelorstudenter skal det legges ut informasjon på kurssidene.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS
  • Godkjent av: Tove Kristin Karlsen for Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 26.09.2012
  • Utgave: 1
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-2
Publisert 8. aug. 2012 14:46 - Sist endret 9. okt. 2017 11:22