English version of this page

Policy for kjemikaliehåndtering

Arbeid med kjemikalier ved UiO skal være trygt. Ved UiO skal kjemikalier og kjemikalieavfall håndteres slik at det ikke utgjør en uakseptabel risiko for det ytre miljøet. Det minst farlige kjemikaliet i forhold til arbeidsmiljø og ytre miljø skal velges, når det finnes valgmuligheter.

Mål

Arbeidet med kjemikalier skal utføres på slik måte at ansatte og studenter blir utsatt for så lav eksponering som praktisk mulig og i alle tilfeller innenfor grenseverdier i regelverket. UiO skal ha oversikt over hvilke kjemiske stoff som er i lokaler eid eller leid av UiO og hvilken potensiell fare disse kjemikaliene representerer.

Organisering av arbeidet

Enhetens leder peker ut romansvarlig og gir vedkommende nødvendige fullmakter. Romansvarlig rapporterer til leder for den enheten som disponerer laboratoriet.
Den enkelte ansatte og student som bruker kjemikalier skal gjennomgå nødvendig opplæring og følge de fastsatte rutinene.

Risikovurdering

Risikovurderinger skal gjennomføres i tråd med interne rutiner, regelverk og allment aksepterte standarder. Se spesielt policy for risikostyring på laboratorier.

Opplæring

Alle som arbeider med kjemikalier skal ha tilstrekkelig opplæring både i håndtering av kjemikalier generelt og kjemikalienes virkning på helse og miljø. Alle skal tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader med informasjon om helse-, miljø- og brannfare ved kjemikaliene de arbeider med. De skal også ha opplæring i hvordan de skal forholde seg ved en uønsket hendelse.

Rapportering

Dersom ansatte eller studenter har blitt eksponert for kjemiske stoff med en slik faregrad at regelverket krever at de registreres særskilt, så skal enheten rapportere dette til Enhet for HMS og beredskap.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 19.05.2017
  • Utgave: 2
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-103
Publisert 9. aug. 2012 10:19 - Sist endret 23. mai 2017 15:10