English version of this page

Policy for risikostyring på laboratorier

UiO skal ha risikoen på laboratoriene under kontroll ved bruk av risikovurderinger (risikostyring) og gode rutiner for arbeidet.

Mål

Arbeid på laboratorier ved UiO skal foregå på en sikker måte. God kontroll med risikoen skal oppnås ved å identifisere risikoen, kartlegge omfanget og deretter vurdere å sette inn tiltak.

Tiltak

 • Korrigerende tiltak iverksettes for å fjerne årsaken til en uønsket situasjon.
 • Forebyggende tiltak iverksettes for å hindre at uønskede situasjoner oppstår.

Organisering

Den enkelte enhet skal utvikle nødvendige lokale rutiner. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal være involvert i arbeidet. Ledere på alle nivåer er ansvarlige for at rutinene er kjente og etterleves. Den enkelte ansatte og student har ansvar for å følge rutinene.

Risikovurderinger

Risikovurderinger skal gjennomføres i tråd med interne rutiner, regelverk og allment aksepterte standarder.

Spesielt fokus rettes mot:

 • opplæring
 • substitusjon
 • arbeidsforhold generelt
 • lagringsforhold
 • intern transport
 • avfallshåndtering og utslipp
 • beredskap
 • brannforebyggende tiltak

Personer anses å være i en risikoutsatt gruppe dersom de arbeider med følgende faktorer:

Arbeidssituasjonen til de som er i en risikoutsatt gruppe, skal kartlegges og vurderes mhp eksponering. Da må som et minimum følgende faktorer vurderes:

 • Behov for, bruk av og kvalitet på sikringsutstyr (f.eks. avtrekk).
 • Behov for, bruk av og kvalitet på personlig verneutstyr, inkludert vedlikehold.
 • Hvilke forebyggende tiltak for øvrig som er iverksatt og effekten av disse.
 • Hvilke opplæringstiltak som er gjennomført.
 • Hvilken beredskap som er utviklet.
 • Laboratorienes infrastruktur

Dersom eksponering anses sannsynlig og det er metoder for å avklare om det forekommer eksponering, skal det gjennomføres målinger. Dersom ansatte eller studenter anses eksponert for farlige kjemikalier, skal:

 • arbeidsmetodene gjennomgås for å redusere eller stoppe eksponeringen.
 • ansatte og/eller studenter tilbys egnet helseundersøkelse.
 • ansatte og/eller studenter vurderes mht registrering i arbeidstakerregistret som ligger i ECOonline.

Opplæring

Den enkelte skal ha tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte og til å forstå betydningen av å arbeide på en sikker måte. I tillegg til opplæring i lokale rutiner, bør det gis generell opplæring i laboratoriesikkerhet og UiOs fellesrutiner. Opplæringen skal dokumenteres, både hvilken opplæring som er gitt og hvem som har fått opplæringen.

Rapportering

Uønskede hendelser rapporteres i henhold til felles prosedyre.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-102
Publisert 9. aug. 2012 10:20 - Sist endret 6. jan. 2020 14:45