English version of this page

Policy for risikostyring innen HMS-området

UiO skal ha et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter, være en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon, ha tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger og være en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø.

Mål

UiOs HMS-mål skal nås ved bruk av risikostyring, god ledelse, gode arbeidsrutiner og adekvat opplæring.

UiO skal arbeide for aktivt å identifisere aktuelle HMS-risikoer gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid, ved utøvelse av tydelig ledelse og ved medvirkning fra de ansatte.

Organisering av arbeidet

UiO skal ha et tilstrekkelig antall policyer og fellesprosedyrer på institusjonsnivå.

Den enkelte enhet må utvikle nødvendige lokale prosedyrer på grunnlag av HMS-mål, policyer og lokale risikoforhold for å sikre implementering av HMS-systemet. Verneombud og arbeidsmiljøutvalgene (AMU/LAMU) skal være involvert i arbeidet. Ledere på alle nivåer er ansvarlige for at prosedyrene er kjente og etterleves. Den enkelte ansatte og student har ansvar for å følge prosedyrene.

Risikovurdering

Risikovurderinger skal gjøres på alle enhetsnivå og innen alle HMS-områdene. Avhengig av risiko skal risikovurderinger gjennomføres ned til prosedyrenivå til risikoen er under kontroll.

Risikovurderinger skal gjøres skriftlig og arkiveres. Risikovurderinger skal revideres jevnlig og ved endringer.

Opplæring

Ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, lokale HMS- og strålevernskoordinatorer og den enkelte ansatte skal ha opplæring tilpasset sine behov. Studentene skal også ha opplæring innen HMS, spesielt knyttet til brannvern, feltarbeid, praksisarbeid og laboratoriearbeid.

Rapportering

Arbeidet med risikostyring rapporteres til enhetens styre og relevant arbeidsmiljøutvalg.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 01.03.2016
  • Utgave: 2
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-101
Publisert 11. juni 2012 19:34 - Sist endret 23. mai 2017 15:01