Referat fra møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 1/2017

Tid: 15.mars 2017 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 6

Til stede fra arbeidsgiversiden:

Til stede fra arbeidstakersiden:

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Underdirektør Erik Munthe-Kaas

Viserektor Ragnhild Hennum

Personaldirektør Irene Sandlie

Hovedverneombud Hege Lynne

Ellen Dalen (NTL) (møteleder)

Asle Fredriksen (Parat)

Olav Stanly Kyrvestad (Akademikerne)

 

Forfall:

Observatører:

Dekan Dag Michalsen

Lene Fosshaug (LMU)

Studentrepresentant

Enhet for HMS og beredskap: Nina Elise Eik (referent)

Enhet for HMS og beredskap: Anita Sandberg

Enhet for BHT: Bjørnar Vold-Sarnes

Vara HVO Yngve Hafting

SAKSLISTE

VEDTAKSSAKER  
SAK 1/17

Referat fra møte 4/16

Referatet (pdf) godkjent.

SAK 2/17

Årsrapport for AMU 2016

Direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg orienterte. Rapporten er vedlagt.

AMU vedtok: Årsrapporten godkjennes.

SAK 3/17

LAMU-seminar og HMS-prisen 2017

Underutvalget orienterte om innstilling av kandidat til HMS-pris og program for LAMU-seminaret.
Underutvalget vil arbeide videre med statuttene til HMS-prisen og hvordan prisen skal gjøres kjent ved UiO.
Dette settes opp som sak på møtet 29.mai.

AMU vedtok: AMU tar programmet til LAMU-seminaret til etterretning og vedtar underutvalgets innstilling til HMS-pris.

DISKUSJONSSAKER

 
SAK 4/17

Drift av UiOs arbeidsmiljøutvalg - et metaperspektiv på AMU-møtene

HMS-rådgiver og sekretær for AMU, Nina Elise Eik innledet om hensikten med Arbeidsmiljøutvalget og sekretariatets rolle og arbeidspraksis i dag. Presentasjonen er vedlagt.

AMU diskuterte ulike tiltak som kan bidra til at AMU i større grad fyller rollen som et rådgivende og besluttende organ. Videre ble det diskutert hvilken rolle AMU har i forhold til LAMU-arbeidet ute ved enhetene. Det er viktig at saker som skal behandles i AMU blir satt opp i godt tid før ledelsen skal ta en beslutning. AMU bør tilstrebe å gi råd til ledelsen også i orienteringssaker og referatet skal gjenspeile diskusjonen og konklusjonen fra AMU. Bakgrunnen for dette er både at referatet er et viktig ledd i informasjon til ansatte og ledere om det systematiske HMS-arbeidet som gjøres ved UiO og at referatene fra AMU ofte er utgangspunktet for sakslister i LAMU. AMU ønsker også å se nærmere på tiltak som kan støtte LAMU-arbeidet.

ORIENTERINGSSAKER

 
SAK 5/17

Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 - en oppsummering.

Bente Hennie Strand orienterte om oppsummeringer over lærings- og arbeidsmiljøåret 2016. Presentasjonen er vedlagt. Det er gjennomført mange aktiviteter knyttet til satsningen. I skjæringspunktet mellom læringsmiljø og arbeidsmiljø ble seminaret om god undervisning godt mottatt. Satsningen har blant annet bidratt til økt organisatorisk kunnskap om UiO og «alt det gode UiO gjør» knyttet til lærings- og arbeidsmiljø. Det har vært svært nyttig å "møtes på tvers" noe som har bidratt til at nettverk bygges og styrkes. På arbeidsmiljøsiden har oppfølgingen av ARK vært sentral.

SAK 6/17

ARK årsrapport 2016

Lene Renneflott orienterte om hovedfunn ved ARK-undersøkelsen som er gjennomført ved UiO og erfaringer med oppfølgingsmøter og tiltak som gjøres lokalt.  Årsrapporten er vedlagt. ARK-undersøkelsen er per 2016 gjennomført for første gang ved 13 enheter ved UiO. I 2017 begynner arbeidet med annengangs gjennomføringer. Erfaringer fra 2016 gjør at det legges ennå mer vekt på tiltak og handlingsplaner, både utvikling, oppfølging og informasjon om tiltaksgjennomføring. Hovedtrekk ved de kvantitative funnene fra 2016 er at enheter ved UiO er representative for sektoren.

Årsrapporten ble tatt til orientering. AMU mener ARK-undersøkelsen er en svært viktig del av det systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet og mener det gjøres et svært godt arbeid både sentralt og lokalt for at denne undesøkelsen i økende grad får tillit og prioritet hos ansatte og ledere ved UiO. AMU diskuterte hvordan LAMU kan følge opp ARK-undersøkelsen i praksis og mener det er behov for å se på dette nærmere.

SAK 7/17

Sykefraværsoppfølging årsrapport for 2016

v/Personaldirektør Irene Sandlie. Presentasjon er vedlagt her (pptx). Årsrapporten ble tatt til orientering.

SAK 8/17

IA-arbeid i praksis-kompetanseheving i praksis

Seniorrådgiver Roar Fikkan, Avdeling for personalstøtte, orienterte. Presentasjon er vedlagt her (ppt).

AMU ønsker å diskutere oppfølging av langtidssykemeldte og gjennomgang av status for handlingsplan i IA-arbeidet 2015-2018. Saken settes opp i AMU-møtet i 29.mai.

SAK 9/17

HVO årsrapport

v/HVO Hege Lynne. Årsrapporten ble tatt til orientering.

SAK 10/17

BHT-bestillinger 2017

v/Direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg. Tatt til orientering.

SAK 11/17

UiO årsrapport for HMS-arbeidet.

v/Direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg. Årsrapporten ble tatt til orientering.

SAK 12/17

Uønskede hendelser og HMS-avvik 2016 - Utsatt til neste møte.

v/Direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg.

SAK 13/17

BHT-årsrapport

v/ Bjørnar Vold-Sarnes.

Årsrapporten ble tatt til orientering. AMU diskuterte oppfølging av sykefravær og tilrettelegging og dette blir fulgt i forbindelse med oppfølging av sak 8/17 i mai-møtet.

SAK 14/17

 

Faste orienteringssaker - Utsatt til neste møte.

a. Aktuelt fra hovedverneombudet

b. Aktuelt fra universitetsdirektøren

c. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten

d. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO

e. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen

  • HMS i byggesaker

f. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget

g. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

Skriftlig (pdf).
SAK 15/17

Eventuelt

Ingen saker

Referent: Nina Elise Eik

Publisert 28. mars 2017 09:21 - Sist endret 28. mars 2017 09:21