Innkalling til møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 1/2018

Tid: 5.mars 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

SAKSLISTE

 

SAK 1/18

Referat fra møte 4/17

Referatet (pdf) godkjent.

 

VEDTAKSSAKER

 
SAK 2/18

Årsrapport for AMU 2017

Leder av AMU Ellen Dalen orienterer.

Forslag til vedtak: Årsrapporten godkjennes.

 

SAK 3/18

LAMU-seminar og HMS-prisen 2018

Underutvalget orienterer om innstilling av kandidat til HMS-pris og program for LAMU-seminaret.

Forslag til vedtak: AMU godkjenner underutvalgets innstilling.

DISKUSJONSSSAKER

 
SAK 4/18

Mål for AMU 2018

Tidligere har UiO hatt særskilte satsningsområder fastsatt i årsplaner, som AMU har fulgt opp gjennom året, eksempelvis "arbeids- og læringsmiljø" i 2016. Bør AMU også videre sette seg overordnede årlige mål for arbeidet? Forslag til slike mål for 2018 kan være:

  • Alle fakultet og LOS skal rapportere HMS avvik i CIM, og antallet rapporterte avvik skal dobles i forhold til 2017
  • HMS risikostyringsprosjektet skal gjennomføre to piloter og evalueres. Beslutning om eventuell videreføring skal tas, og det skal minst lages en handlingsplan for håndtering av kjemiske stoffer ved UiO
  • UiO vil forsterke kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere i forhold til utvikling av arbeidsmiljø
SAK 5/18

Oppfølging av langtidssykemeldte/tilrettelegging

I møte 4/17 ba AMU BHT gjennomføre en undersøkelse blant ledere, verneombud, tillitsvalgte og personalmedarbeidere om erfaringer med langtidssykemeldinger og tilretteleggingssaker for å kartlegge hva som er utfordringene og få innspill til rutiner som kan bedre arbeidet. Videre ble BHT bedt om å utforme spørsmål til diskusjon i LAMU, i forbindelse med årlig rapportering av antall tilretteleggingssaker og langtidssykemeldinger AMU vil etterspørre fra LAMU.

BHT orienterer om forslag til prosess, og rapport om omplassering av egne arbeidstakere.

ORIENTERINGSAKER

 

SAK 6/18

ARK - årsrapport og status

Avdeling for personalstøtte orienterer om status for ARK. Notat vedlagt her, vedlegg 1 og vedlegg 2

SAK 7/18

Sykefraværsoppfølging årsrapport for 2017

Sykefraværsstatistikk for 2016 er også vedlagt.

Personaldirektør Irene Sandlie orienterer. Presentasjon er vedlagt.

SAK 8/18

HVO årsrapport

Hovedverneombud Hege Lynne orienterer.

SAK 9/18

Årsrapport for HMS-arbeidet

Direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg orienterer.

SAK 10/18

BHT-bestillinger 2018

Leder for Enhet for BHT Bjørnar Vold-Sarnes orienterer.

SAK 11/18

BHT-årsrapport

Bjørnar Vold-Sarnes orienterer.

SAK 12/18

Uønskede hendelser og HMS-avvik 2017

HMS-koordinator Steinar Heid orienterer.

SAK 13/18

Faste orienteringssaker

  1. Aktuelt fra hovedverneombudet
  2. Aktuelt fra universitetsdirektøren
  3. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten
  4. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO 
  5. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen
  6. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget
  7. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

 

SAK 14/17

Eventuelt

Publisert 27. feb. 2018 14:03 - Sist endret 2. mars 2018 13:30