Referat fra møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 1/2018

Tid: 5. mars 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

Til stede fra arbeidsgiversiden:

Til stede fra arbeidstakersiden:

Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen (vara for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe)

Eiendomsdirektør John Skogen

Prorektor Gro Bjørnerud Mo

Personaldirektør Irene Sandlie

 

Ellen Dalen (hovedtillitsvalgt NTL) (møteleder)

Belinda Eikås Skjøstad (hovedtillitsvalgt Forskerforbundet)

Asle Fredriksen (hovedtillitsvalgt Parat)

Olav Stanly Kyrvestad (Tillitsvalgt Akademikerne)

Hovedverneombud Hege Lynne

 

Forfall:

Observatører:

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet)                           

LMU- og studentrepresentant: Susann Biseth-Michelsen 

Enhet for HMS og beredskap: Anita Sandberg

Enhet for HMS og beredskap: Steinar Heid og Frøydis Schulz (referent)

Enhet for BHT: Bjørnar Vold-Sarnes og Trine Evensen

Vara hovedverneombud Elisabeth Wenger-Hagene

Lars Solheim (vara for hovedtillitsvalgt Parat Alse Fredriksen)

   

SAKSLISTE

SAK 1/18

Referat fra møte 4/17

Referatet godkjent.

VEDTAKSSAKER  
SAK 2/18

Årsrapport for AMU 2017.

Leder av AMU Ellen Dalen orienterte.

Vedtak: Årsrapport for AMU godkjent med endringer.

SAK 3/18

LAMU-seminar og HMS-prisen 2018

Underutvalget orienterer om innstilling av kandidat til HMS-pris og program for LAMU-seminaret.

Vedtak: AMU godkjenner underutvalgets innstilling.

 

DISKUSJONSSAKER  
SAK 4/18

Mål for AMU 2018

Forslag til mål for AMU ble diskutert. Det er allerede flere sentrale temaer som skal følges opp av AMU det kommende året; beskrivelsen av medvirkning i byggesaker skal ferdigstilles, varsling, trakassering samt oppfølging av sykemeldte. Det lages oversikt over lederopplæring som vil følges opp videre. Hovedverneombudet meldte også inn behovet for å se på medvirkning i nasjonale prosjekter som f.eks. BOTT og ARK.

AU tar inn disse sakene og etablerer målområder.

SAK 5/18

Oppfølging av langtidssykemeldte/tilrettelegging

BHT redegjorde for tidligere prosesser og forslag til videre prosess for å bistå i arbeidet med omplassering. Mye frivillig internt omplasseringsarbeid foregår, men det er utfordrende med omplassering av syke. Det er også en grense for hvor langt arbeidsgiver må strekke seg.

Områder som går igjen som viktige for velfungerende omplasseringer er holdningsendringer, sentral bistand, økonomiske midler til å bidra til velfungerende omplasseringer. I tillegg vektlegges behovet for tydelige prosedyrer og forebyggende arbeid.

AMU ga sin tilslutning til forslag til prosess og ba om at man ikke bare ser på omplassering, men også tilrettelegging i stilling. BHT kommer tilbake til AMU i løpet av 2018 med forslag til vedtak om tiltak

ORIENTERINGSSAKER  
SAK 6/18

ARK - årsrapport og status

Avdeling for personal orienterte om prosess rundt eventuell videreføring av ARK, Notat vedlagt her, vedlegg 1 og vedlegg 2. Institusjonene er blitt bedt om å melde tilbake til nasjonal styringsgruppe for ARK i løpet av mars hvorvidt man ønsker å videreføre ARK til tross for problematikken rundt innsyn i rapporter, og hvordan undersøkelsen eventuelt kan videreutvikles.

AMU mente ARK bør være forankret i AMU og ba om at saken i sin helhet presenteres som vedtakssak i ekstraordinært AMU-møte.

SAK 7/18

Sykefraværsoppfølging årsrapport for 2017

Sykefraværsstatistikk for 2016 er også vedlagt.

Avdeling for personal ved Irene Sandlie og Gina Kristine Berg orienterte. Målet med IA avtalen er at sykefraværet skal reduseres. UiO har hatt en økning i sykefraværet de siste årene. For å kunne bedre vurdere nivået ved UiO og utviklingen, ønsker AMU for fremtiden rapporter som skiller på kjønn og teknisk-administrative/vitenskapelige ansatte, også på fakultetsnivå.

SAK 8/18

HVO årsrapport

Hovedverneombud Hege Lynne orienterte.

SAK 9/19

Årsrapport for HMS-arbeidet

HMS-koordinator Steinar Heid orienterte.

SAK 10/18

BHT-bestillinger 2018

Leder for Enhet for BHT Bjørnar Vold-Sarnes orienterte.

SAK 11/18

BHT-årsrapport

Leder for Enhet for BHT Bjørnar Vold-Sarnes orienterte.

SAK 12/18

Uønskede hendelser og HMS-avvik 2017

Presenteres i AMU-møtet i juni.

SAK 13/18

Faste orienteringssaker

  1. Aktuelt fra hovedverneombudet. Ingen saker meldt.
  1. Aktuelt fra universitetsdirektøren. Ingen saker meldt. 
  1. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten. Ingen saker meldt.
  1. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO.
  2. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen. Ingen saker meldt. 
  3. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget. Ingen saker meldt.  
  1. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

SAK 14/18

Eventuelt

Orientering om varslingssaker.
Personaldirektør Irene Sandlie ga en kort rapport om omfanget av varslingssaker ved UiO. Det finnes ingen totaloversikt over antall varslingssaker, da de kommer inn via ulike kanaler. AMU ga tilbakemelding om at det i det videre arbeidet med varslinger må utarbeides rutiner som sikrer at UiO får en samlet oversikt over antall og type varslingssaker.

Referent: Frøydis Schulz

Publisert 5. apr. 2018 18:41 - Sist endret 18. apr. 2018 16:02