Referat fra møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 3/2018

Tid: 4. juni 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

Til stede fra arbeidsgiversiden:

Til stede fra arbeidstakersiden:

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Eiendomsdirektør John Skogen

Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet)

 

Ellen Dalen (hovedtillitsvalgt NTL) (møteleder)

Belinda Eikås Skjøstad (hovedtillitsvalgt Forskerforbundet)

Lars Solheim (vara for hovedtillitsvalgt Parat Alse Fredriksen)

Tina Næss (vara for tillitsvalgt Akademikerne Olav Stanly Kyrvestad)

Hovedverneombud Hege Lynne

 

Forfall:

Observatører:

Prorektor Gro Bjørnerud Mo

Personaldirektør Irene Sandlie                 

Hovedtillitsvalgt Parat Alse Fredriksen      

tillitsvalgt Akademikerne Olav Stanly Kyrvestad   

 

Enhet for HMS og beredskap: Anita Sandberg og Frøydis Schulz (referent)

Enhet for BHT: Bjørnar Vold-Sarnes 

LMU- og studentrepresentant: Susann Biseth-Michelsen 

Lars Solheim (vara for hovedtillitsvalgt Parat Alse Fredriksen)

   

SAKSLISTE

SAK 15/18

Referat fra møte 1/18

Referatet godkjent.

DISKUSJONSSAKER  
SAK 16/18

Medvirkning i byggesaker

I AMU-møte 4/17 ba AMU Eiendomsavdelingen om å

 • Skrive medbestemmelse og medvirkning fra ansatte og studenter inn i første punkt i prosessbeskrivelsen
 • Beskrive rollen til Enhetskoordinatorer nærmere
 • Legge frem revidert prodjekthåndbok for AMU våren 2018

Erik Munthe-Kaas orienterte om hvordan innspillene fra AMU rundt medvirkning i byggesaker er tatt inn i Eiendomsavdelingens prosesser og prosjekthåndbok, (presentasjon vedlagt). AMU tok dette til orientering, og ga positiv respons på at prosessen er kommet langt.

Konkret kom AMU med følgende innspill til sjekklistene i prosjekthåndboka:

 • I punkt 6 under beslutningspunkt «Prosjektoppstart» bør det bekreftes at alle leietakere er informert om/ involvert i byggeprosessen.
 • I punkt 9 under beslutningspunkt «Anbudsforespørsel» bør det tas inn spørsmål om hvorvidt enheten har blitt enige med verneombud, fagforeninger og studenter om hvordan medvirkning og medbestemmelse skal sikres gjennom prosjektet frem til ferdigstillelse.

Sjekklistene blir obligatorisk for alle prosjektledere, og sikrer at disse punktene ivaretas.

Oppfølging:

AP utarbeider en konkret oversikt over hvilke formaliteter som gjelder, og hvordan disse skal tolkes, for medbestemmelse for fagforeninger og medvirkning for verneombudene i byggeprosjekter og presenterer dette for AMU. Enhetsledere må forpliktes til å involvere de riktige personer/organer.
EA oppdaterer AMU når alle enhetsledere er orientert i EAs felles dialogmøte som gjennomføres i januar/februar 2019. HVO inviteres til dette dialogsmøtet.

SAK 17/18

AKAN-arbeid

AKAN-kontaktene Ragnhild Jørgensen og Dag Vargset la fram et behov for større vektlegging av det forebyggende perspektivet i rusmiddelpolitikken (presentasjon vedlagt), og et ønske om å løfte AKAN-arbeidet ved UiO. Berit Hernes Bakke fra Avdeling for personalstøtte orienterte om ruspolicy og praksis ved UiO (presentasjon vedlagt).

AMU er positive til at problemstillingen blir fremmet, og støtter behovet for forebyggende arbeid. Arbeidet med avhengighetsproblematikk bør utvides til å gjelde spillavhengighet og andre typer avhengighet enn bare alkohol. AKAN bør være et tema for ledersamlinger, og det bør gjøres tiltak som gjør det lettere å sette tematikken på agendaen og diskutere rus- og avhengighetsproblematikk i flere fora. Informasjonsmateriell, utvidet policy, retningslinjer for alkoholservering ved arrangementer kan være slike tiltak. AP er i gang med å utarbeide forslag til ny mal for AKAN-avtale.

Oppfølging:

AP nedsetter en arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny ruspolicy som blant annet omfatter forebyggende tiltak og et bredere perspektiv på avhengighetsproblematikken. I gruppen vurderes deltakelse fra AKAN-kontakt, verneombud, studenter og BHT. En av leveransene fra arbeidsgruppa forventes å være et kort presentasjonsopplegg med tanke på bruk i ledergrupper o.l. Ressursgruppen (uønsket seksuell oppmerksomhet) til Ragnhild Hennum kan også involveres i arbeidet.

SAK 18/18

Evaluering av LAMU-seminaret 2018

Dagens tidsramme beholdes og det er ønskelig at det settes av tid til gruppediskusjoner. Det kan derfor være nødvendig å begrense til ett tema. For å øke deltakelsen fra ledelsen vil universitetsdirektøren be dekan og direktørnettverket om innspill til tema og opplegg, HMSB ber om innspill fra LAMUene innen neste AMU-møte i september. Foreløpig forslag til tema er trakassering og mobbing. Studentenes perspektiv er også viktig.

SAK 19/18

Medvirkning i store nasjonale prosjekter

Hovedverneombudet stiller spørsmål om hvordan medvirkning i store nasjonale prosjekter skal ivaretas, notat vedlagt.

Universitetsdirektøren og Johannes Falk Paulsen orienterte om BOTT-samarbeidet. BOTT-samarbeidet er et fagsamarbeid, og et samarbeid om å utarbeide felles løsninger for enkelte administrative funksjoner. Beslutninger tas individuelt av institusjonene, og ordinære medvirkningsfora som IDF brukes. Ledelsen mener det er mest hensiktsmessig å holde på IDF-medvirkning. BOTT er ikke en institusjon og eget verneombud for BOTT vil ikke være hensiktsmessig. Det er viktig å være tydelig på hvilke perspektiver UiO tar med inn i BOTT fra egen institusjon. Det nye direktoratet Unit vil også ta beslutninger på vegne av sektoren som UiO må forholde seg til, og BOTT vil i denne sammenheng kunne ha mulighet for påvirkning.

Oppfølging: 

AP utarbeider en prosessbeskrivelse som synliggjør hvilke prinsipper som gjelder for medbestemmelse og medvirkning i endringsprosesser som har eksterne aktører, f.eks. Statsbygg, departement, BOTT-institusjonene. Dette presenteres for AMU i løpet av 2018. Universitetsdirektøren orienterer om BOTT-status i septembermøtet.

VEDTAKSSAKER  
SAK 20/18

Mål for AMU 2018

Vedtak: Årshjulet definerer mål for AMU for 2018. I møte 5/18 tas mål for 2019 opp til diskusjon.

ORIENTERINGSSAKER  
SAK 21/18

Faste orienteringssaker

 1. Aktuelt fra hovedverneombudet. Ingen saker meldt.
 1. Aktuelt fra universitetsdirektøren. Ingen saker meldt. 
 1. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten. Ingen saker meldt.
 1. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO.
 1. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen. Ingen saker meldt. 
 1. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget. Ingen saker meldt.  
 1. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

SAK 22/18

Eventuelt

Ingen saker meldt

Referent: Frøydis Schulz

Publisert 18. juni 2018 14:47 - Sist endret 18. sep. 2018 14:34