Innkalling til møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 4/2018

Tid: 24.september 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

SAKSLISTE

 

SAK 23/18

Referat fra møte 3/18

Referatet er godkjent.

 

ORIENTERINGSSAKER

 
SAK 24/18

Seksuell trakassering

Ragnhild Hennum orienterer om arbeidet i arbeidsgruppa for tiltak mot seksuell trakassering.

SAK 25/18

BOTT - statusoppdatering

Universitetsdirektøren orienterer om status for BOTT-samarbeidet.

SAK 26/18

Tilrettelegging og oppfølging av langtidssykemeldte

BHT er i gang med prosessen med å utarbeide tiltak, men avventer svar fra alle responsgruppene før det lages en rapport. Resultater/rapport bør bli en diskusjonssak i AMU før forslag til tiltak formuleres. Resultater/rapport presenteres i møte 5. En muntlig orientering om prosessen gis i møte 4.

SAK 27/18

Arbeidssituasjonen for PhD-studenter

BHT presenterer funnene i sin rapport om arbeidssituasjonen for PhD-studenter.

SAK 28/18

AKAN-arbeid

AP orienterer om status for arbeidet med ny ruspolicy.

SAK 29/18

Riskostyringsprosjekt

HMS-koordinator Steinar Heid presenterer risikostyringsprosjektet.

SAK 30/18

Samsvarsvurdering

HMSB gjør i høst en samsvarsvurdering av HMS-ledelsessystemet for å sikre at endringer i forskrifter og føringer er ivaretatt. HMS-rådgiver Elin Agathe Hult orienterer.

SAK 31/18

ARK

Anita Sandberg orienterer om ARK-prosessen

SAK 32/18

Faste orienteringssaker

  1. Aktuelt fra hovedverneombudet
  2. Aktuelt fra universitetsdirektøren
  3. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten
  4. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO 
  5. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen
  6. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget
  7. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

 

SAK 33/18

Eventuelt

Publisert 17. sep. 2018 14:51 - Sist endret 20. sep. 2018 13:06