Referat fra møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 5/2018

Tid: 19. november 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

Til stede fra arbeidsgiversiden:

Til stede fra arbeidstakersiden:

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Eiendomsdirektør John Skogen

Personaldirektør Irene Sandlie

Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet)

 

 

Ellen Dalen (hovedtillitsvalgt NTL) (møteleder)

Belinda Eikås Skjøstad (hovedtillitsvalgt Forskerforbundet)

Asle Fredriksen (hovedtillitsvalgt Parat)

Olav Stanly Kyrvestad (tillitsvalgt Akademikerne)

Hovedverneombud Hege Lynne

Forfall:

Observatører:

Dekan Aud Valborg Tønnessen (Det teologiske fakultet)

LMU- og studentrepresentant: Peter Linge Hessen 

 

Enhet for HMS og beredskap: Anita Sandberg og Frøydis Schulz (referent)

Enhet for BHT: Bjørnar Vold-Sarnes 

 

   

SAKSLISTE

SAK 34/18

Referat fra møte 4/18

Referatet godkjent.

ORIENTERINGSSAKER  
SAK 35/18

Ruspolicy

Irene Sandlie informerte om arbeidsgruppe og mandat for utarbeidelse av ny ruspolicy for UiO. Notat og mandat for arbeidsgruppe er vedlagt.

Det legges opp til en policy med et klart forebyggende perspektiv, og også med et bredere nedslagsfelt på avhengighetsproblematikk enn kun «tradisjonelt» AKAN-arbeid – der alkohol  er tema. Arbeidsgruppen vurderer deltakelse i arbeidet/drøfting med ledergrupper, AKAN-kontakt, verneombud, studenter og BHT. Ressursgruppen (uønsket seksuell oppmerksomhet) til Ragnhild Hennum kan også involveres i arbeidet.

Arbeidsgruppen presenterer oppdatert policy i mars-møtet, i etterkant ses det på utarbeidelse av opplæringsopplegg.

 

SAK 36/18

LAMU-seminaret 2019

Dato for seminaret blir mandag 25.mars.

Tema for seminaret er mobbing og trakassering. Det er bekreftet at likestilling- og diskrimineringsombudet holder foredrag. Det arbeides med flere navn på innledere. Seminaret holdes på Oslo Meet, Thon hotel Ullevål.

SAK 37/18

AMU-møter 2019

Møtedatoer for AMU 2019:

Møte 1: 11.mars

Møte 2: 20. mai

Møte 3: 16. september

Møte 4: 18. november

SAK 38/18

Oppfølging og tilrettelegging for langtidssykemeldte

Trine Evensen og Inger Kristine Mollø-Christensen presenterte BHTs rapport. Presentasjon og rapport vedlagt.

Det er viktig å få kunnskap om denne tematikken. Målet er å forebygge lengre sykefravær, og få flest mulig tilbake i jobb. Det hviler et ansvar på den enkelte leder, som ofte opplever håndteringen av langtidssykemeldte som vanskelig og ressurskrevende. Enheter og lokale ledere innehar heller ikke alltid nødvendig kompetanse til å håndtere sakene. HR-funksjonene lokalt må styrkes, og det bør etterstrebes likere praksis rundt omplassering og hospitering. NAVs ressurser på opplæring innen dette temaet bør brukes aktivt. BHT var overrasket over å se hvor stor påvirkning bruk av elektronisk sykemelding har på hvordan sykefraværet følges opp. Elektronisk sykemelding gir dels uklare ansvarsforhold der nærmeste registrerte leder i HR-portalen ikke er den som naturlig står for oppfølging, og kan skape avstand til støtteapparatet. Dette understreker viktigheten av klargjøring av personallederansvaret ved UiO og tilhørende kompetansebygging.

Oppfølging: Temaet tas opp i dekanmøtet for å øke fokus på tematikken. AP innleder arbeidet med hvordan rapporten kan følges opp, og kommer tilbake i mars-møtet med status.

SAK 39/18

HMS-avvik

HMS-koordinator Steinar Heid orienterte om HMS-avvik. Presentasjon vedlagt.

AMU ser positivt på at avvik i økende grad meldes. Viktig å opprettholde fokus på melding av avvik. Viktigheten av avviksrapportering bør også orienteres om i dekanmøtet.

SAK 28/18SAK 28/18SAK 28/18SAK 28/18SAK 40/18

HMS-mål for UiO

HMS-rådgiver Elin Agathe Hult orienterte om prosess for å etablere nye HMS-mål for UiO. Presentasjon vedlagt.

AMU understreker viktigheten av at dette forankres i organisasjonen. HMS-mål må ses i sammenheng med pågående prosesser, og må integreres i pågående aktivitet. Mål må utarbeides på en måte som favner hele organisasjonen, og aktiviteter som gjennomføres må integreres i målbeskrivelsene.

Oppfølging: HMSB kommer tilbake med forslag for å ta prosessen videre.

SAK 41/18

Faste orienteringssaker

 1. Aktuelt fra hovedverneombudet:
 • Lokale hovedverneombud ønsker oversikt over hvor stor andel verneombud og LAMU-medlemmer som har gått kurs ihht krav. HMSB følger opp.

 • Kort orientering om pågående sak på læringsmiljø ved OD. AMU følger saken videre.

 1. Aktuelt fra universitetsdirektøren. Ingen saker meldt. 
 2. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten. Ingen saker meldt.
 3. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO. Ingen saker meldt.
 4. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen. Ingen saker meldt. 
 • John Skogen orienterte om sak i Domus Medica, hvor vannskader har initiert en større prosess på inneklima i en del av bygget. EA avventer avklaring fra Arbeidstilsynet rundt grenseverdier for asbest.
 1. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget. Ingen saker meldt.  
 2. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

SAK 42/18

Eventuelt

 • Hovedverneombudene ved de største universitetene har reist felles bekymring til Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundt medvirkning og arbeidsplassutforming i byggeprosesser. Brev vedlagt, og svar fra KMD. En ny henvendelse utformes, adressert til Kunnskapsdepartementet. AMU ga positiv tilbakemelding til initiativet. Problemstillingen er viktig for alle ansattgruppene ved UiO. AMU vil følge opp hvordan UIO kan sikre at våre lokaler utformes i tråd med arbeidets art. Dette bør også følges opp i eksisterende nasjonale eiendoms-/ direktørfora.

 

Referent: Frøydis Schulz

Publisert 27. nov. 2018 13:50 - Sist endret 27. nov. 2018 13:50