English version of this page

Verneombudsordningen ved UiO

Prinsipper

 • Alle HMS-saker tas opp med linjeleder på samme nivå.
 • Arbeidsgiver har ansvar for at det gjennomføres valg i hht felles prosedyrer og for å gjøre kjent hvem som er verneombud.
 • Et verneombud bør ikke samtidig ha andre funksjoner som kan vanskeliggjøre ivaretakelse av rollen som ansattes valgte representant i arbeidsmiljøsaker.

Verneombud (VO)

 • skal sørge for å holde de ansatte i sitt verneområde informert om sitt arbeid.
 • skal ha mulighet til å diskutere aktuelle saker med ledende verneombud, lokalt hovedverneombud og hovedverneombudet
 • bør ha regelmessige møter med leder i sitt verneområde.

Ledende verneombud / lokalt hovedverneombud

 • skal koordinere verneombudenes virksomhet i sitt verneområde og informere, støtte og veilede verneombudene i deres arbeid.
 • bør ha jevnlige møter med verneombudene i sitt verneområde. Anbefalt møtefrekvens: månedlig.
 • skal være medlem i det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) der dette finnes og sammenfaller med det ledende verneombudets verneområde.
 • skal ha jevnlige møter med leder i sitt verneområde. Anbefalt møtefrekvens: månedlig.
 • har anledning til å møte som observatør med talerett, i de ordinære Informasjons-, Drøftings- og Forhandlingsmøtene (IDF) på fakultet, SA,TA, museum og UB.

Hovedverneombudet (HVO)

 • skal koordinere verneombudenes virksomhet og informere, støtte og veilede verneombudene i deres arbeid.
 • bør ha jevnlige møter med lokale hovedverneombud
 • skal være medlem i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og i arbeidsutvalget til AMU (AU) .
 • har anledning til å møte som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av Hovedavtalesaker som nevnt i Arbeidsmiljøloven.
 • skal ha jevnlige møter med universitetetsdirektøren.
 • bør ha jevnlige møter med Enhet for HMS og beredskap og Enhet for BHT.
 • har medarbeidersamtale med HR-direktør.

Varaverneombud

Varaverneombud har de samme rettigheter som verneombudet har, bare når de fungerer som stedfortreder. Verneombud bør jevnlig informere varaverneombudet om arbeidet sitt.

Publisert 3. juli 2012 14:48 - Sist endret 16. aug. 2016 11:26