English version of this page

Prosedyre for håndtering av HMS-avvik

Formål

Prosedyren skal sikre at alle HMS-avvik meldes og behandles for å ivareta de involverte og forhindre gjentakelse. Prosedyren skal sikre at alvorlige ulykker håndteres og varsles raskt og riktig.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO.

Ansvar

Ansatte/studenter har ansvar for å melde om HMS-avvik. Leder har ansvar for å behandle meldinger om HMS-avvik. Universitetsdirektøren har ansvar for å føre statistikk over meldinger om HMS-avvik.

Fremgangsmåte

Innmelding

Ansatte skal melde HMS-avvik ved å bruke skjema for melding om HMS-avvik i CIM. Personopplysninger om hvem som var involvert i avviket/hendelsen skal ikke registreres i skjemaet. HMS-avviket sendes automatisk til riktig leder basert på melders organisasjonstilhørighet. Studenter skal melde HMS-avvik i Si-fra systemet.

Behandling

Leder skal

 • kvalitetssikre og klassifisere HMS-avviket, sørge for at HMS-avviket er tilstrekkelig belyst og at det ikke inneholder sensitive personopplysninger
 • informere om HMS-avviket til verneombudet i verneområdet der HMS-avviket har oppstått
 • i samråd med innmelder og verneombud vurdere saken og identifisere mulige tiltak
 • beslutte tiltak
 • følge opp gjennomføringen av de besluttede tiltakene
 • lukke saken
 • sørge for nødvendig rapportering  

Ved alvorlige ulykker og alvorlige nestenulykker skal leder gjennomføre en analyse av HMS-avviket og sørge for at den skadede (om mulig) og verneombud deltar på analysen. Leder kan ta med andre deltagere ved behov. Mal for analyse av HMS-avvik (word) kan brukes. Dersom analysen viser at ansatte eller studenter har blitt eksponert for registreringspliktig kjemikalie eller faktor, så skal enheten rapportere dette til Enhet for HMS og beredskap. Skjema for eksponeringsregistrering skal da brukes.

Rapportering

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 30.08.2017
 • Utgave: 5
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-108
Publisert 3. juli 2012 12:51 - Sist endret 4. jan. 2021 13:54