English version of this page

Prosedyre for HMS-opplæring


Formål

Prosedyren skal sikre at arbeidstakere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere på alle nivåer skal ha nødvendige opplæring i oppgaver og ansvar når det gjelder arbeidsmiljøet. Prosedyren skal også sikre at studenter og lærlinger skal ha nødvendig opplæring i farlig arbeid.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO.

Ansvar

Leder har ansvar for at nødvendig opplæring er gjennomført og dokumentert. Enhet for HMS og beredskap har ansvar for at moduloppdelt grunnopplæring tilbys årlig.

Fremgangsmåte

Leder skal sørge for å holde oversikt over hvem som skal ha opplæring, og dokumentere hvem som har hatt opplæring. Leder skal sørge for at de som skal ha kurs tar det. Arbeidsgiver dekker utgifter til opplæring. Personer med dokumentert opplæring, trenger ikke ta opplæring på nytt.

Grunnopplæring

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha gjennomført grunnopplæring innen ett år etter at de har tiltrådt vervet. 
Enhet for HMS og beredskap skal koordinere grunnopplæring tilrettelagt for UiO. Grunnopplæringen skal være på minimum 3 dager. Leder skal legge til rette for at verneombud i enheter med høy risiko får nødvendig opplæring ut over 3 dager. Grunnopplæring kan også gjennomføres på kurs som tilbys i markedet.

Opplæring av ledere

  • Grunnopplæring: Ledere skal gjennomføre de modulene av grunnopplæringen de har behov for, minimum modulen som omhandler UiOs HMS-system.
  • Opplæring i HR-arbeid: Se informasjon fra Avdeling for personalstøtte.
  • Kurs i farlig arbeid: Ledere av farlig arbeid skal kontrollere at HMS er godt ivaretatt. De skal derfor delta på nødvendig opplæring i farlig arbeid.

Beredskapskurs

  • Førstehjelpskurs:
    • Ansatte som utfører farlig arbeid, som gjør at det kan bli nødvendig å utøve førstehjelp, skal ha førstehjelpskurs som repeteres hvert 5. år.
    • Ved enheter som har hjertestarter skal leder sørge for at minst fem ansatte som sitter i nærheten av hjertestarteren har opplæring i hjerte- lungeredning, og i bruk av hjertestarter som repeteres årlig.  
    • Førstehjelpskurs kjøpes i markedet.
  • Brannvern og beredskap: Avdelingsansvarlige og etasjekontakter skal ha brannvernskurs.

Opplæring i farlig arbeid

  • Nødvendig opplæring i farlig arbeid skal gjennomføres av ansatte, studenter og lærlinger som utfører farlig arbeid og deres leder.
  • Leder skal legge til rette for at verneombud for ansatte som utfører farlig arbeid, også får nødvendig opplæring i farlig arbeid.
  • Opplæringen består delvis av kurs og delvis av opplæring på stedet (f. eks. utstyrsspesifikk opplæring).
  • Obligatoriske kurs i farlig arbeid er satt opp i tabellen under. Om ikke annet er angitt skal kurset være gjennomført før oppstart av farlig arbeid og repeteres ved behov. Det er angitt hvilke kurs Enhet for HMS og beredskap koordinerer, kurs kan også bestilles i markedet eller fra utstyrsleverandøren.
 

Kurs

Målgruppe

Kommentar
Grunnleggende laboratoriesikkerhet De som arbeider på laboratorium. Gjennomføres innen 1 år.
Stoffkartotek, kjemikaliehåndtering De som bruker faremerkede kjemikalier. Gjennomføres innen 1 år.
Sikkerhet ved håndtering av gass De som har et overordnet ansvar for håndtering av gass. Gjennomføres innen 1 år.
Sikkerhet ved håndtering av gass De som håndterer gass. Gjennomføres innen 1 år.
Brukerkurs for arbeid med åpne radioaktive kilder De som bruker åpne radioaktive kilder. Gjennomføres innen 1 år.
Smittevern De som er utsatt for smittefare ved arbeider med biologiske faktorer Gjennomføres innen 1 år.

Personlig verneutstyr

  • Åndedrettsvern
  • Hansker
  • Briller / ansiktsskjerm
De som bruker personlig verneutstyr Gjennomføres innen 1 år.

Farlig arbeidsutstyr

  • Farlige maskiner
  • Løfteutstyr
De som bruker farlige arbeidsutstyr.  
Arbeid i høyden, fallsikring De som arbeider med ståsted 2 m eller mer over bakken der det ikke er fast plattform med rekkverk eller godkjent stillas  
Stillas og stiger De som bruker stillas, rullestillas eller stige med ståsted 2 m eller mer over bakken.  
Farlig håndverktøy

De som bruker boltpistol, stor vinkelsliper, kapp- og kløyvesag, spikerpistol, høytrykksspyler, bore- og meislemaskiner.

 
Varmt arbeid De som utfører varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser. Resertifisering hvert 5. år.
Personløfter De som bruker personløfter.  

Verneinnretninger:

  • Avtrekksskap
  • Punktavsug
  • Sikkerhetsbenk
De som bruker verneinnretning. Gjennomføres innen 1 år.
Instruert personell De som betjener elektriske installasjoner (bytte / resette sikringer) Gjennomføres innen 1 år.
FSE-kurs De som jobber i elektrisk anlegg, hvor de kan bli utsatt for strømgjennomgang. Repeteres årlig.
Vold og trusler De som har publikumskontakt hvor det er fare for vold og trusler. Gjennomføres innen 1 år.
Asbest De som kan bli eksponert for asbest. Gjennomføres innen 1 år.

Rapportering

  • Registrering av hvem som har HMS-kurs skal gjøres ved at liste med brukernavn til deltager, kurs-id, kursdato samt eventuell dato for når kurset må gjentas, importeres til HR-systemet (SAP UiO). Intern arrangør har ansvaret for registrering i SAP UiO, av deltagelse på kurs som er arrangert internt ved UiO. Leder har ansvaret for registrering  i SAP UiO av deltagelse på andre HMS-kurs. Mal for SAP-import av HMS-kurs skal brukes, utfylt skjema skal sendes til hms-kurs@admin.uio.no. Kursbevis eller liste med signatur fra deltagerne skal foreligge, før deltagelse kan registreres i SAP UiO.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Verktøy

Policyer

Risikostyring

Kontakt

Hvem kontakter du?

Nettkurs (gratis)

Kommende kurs

25 mai
09:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 1
31 mai
12:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje
07 juni
09:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg
08 juni
09:00, Lucy Smiths hus, 10. etg Hannah Ryggenrommet
31 aug.
09:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 19.05.2017
  • Utgave: 4
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-81
Publisert 11. juli 2012 14:52 - Sist endret 8. nov. 2021 14:31