English version of this page

Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse

Formål

Prosedyren skal sikre at ledelsen gjennomgår HMS-systemet med jevne mellomrom for å sikre at det fungerer og vurdere forbedringer.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO. Ledelsens gjennomgåelse skal gjennomføres på institutt-, fakultets-, og  universitetsnivå.

Ansvar

Leder av enheten har ansvar for at ledelsens gjennomgåelse gjennomføres årlig.

Fremgangsmåte

Ledelsens gjennomgåelse består av å fremskaffe og sammenfatte underlag, og gjennomføre et møte hvor ledelsen gjennomgår underlagene og treffer beslutninger. Skjema for ledelsens gjennomgåelse (word) kan brukes. Leder avgjør hvem fra ledelsen som skal delta på møtet og kaller inn. (Ansatt-siden deltar ikke på dette møtet.)

Fremskaffe og sammenfatte underlag

Leder skal sørge for at underlagene fremskaffes og sammenfattes. Underlagene skal sendes til møtedeltagerne 14 dager før møtet.

Gjennomføring av møtet

Leder skal sørge for at deltagerne diskuterer det som fremkommer i underlagene med fokus på den overordnede prestasjonen av HMS-systemet:

  • Er systemet hensiktsmessig?
  • Håndterer systemet UiOs arbeidsmiljøpolicyer og mål?
  • Oppnås ønskede resultater?

Leder skal sørge for at møtet munner ut i en tiltaksplan.

Rapportering

Leder skal sørge for at tiltaksplan fra ledelsens gjennomgåelse sendes til LAMU og styret for enheten.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 19.05.2017
  • Utgave: 4
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-85
Publisert 9. juli 2012 15:52 - Sist endret 8. nov. 2022 13:00