English version of this page

Prosedyre for utpeking av lokale strålevernkoordinatorer

Formål

Denne prosedyren skal sikre at det blir utpekt lokale strålevernkoordinatorer der det arbeides med strålekilder og at den lokale strålevernkoordinatoren får en funksjonsbeskrivelse.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO der det arbeides med strålekilder.

Ansvar

Ledelsen har ansvar for at denne prosedyren blir fulgt.

Fremgangsmåte

 • Lokale strålevernkoordinatorer skal pekes ut av ledelsen.
 • Alle skal gjøres kjent med hvem som er lokal strålevernkoordinator

Definisjon av rollen

En lokal strålevernkoordinator representerer ledelsen i HMS-arbeidet og kan derfor ikke samtidig være verneombud eller tillitsvalgt. Når det utpekes en lokal strålevernkoordinator har leder ansvar for at det utarbeides en funksjonsbeskrivelse for personen.

Momenter som bør vurderes tatt med i funksjonsbeskrivelsen:

 • Hvilken del av organisasjonen den lokale strålevernkoordinatoren har oppgaver i forhold til
 • Hvem den lokale strålevernkoordinatoren skal rapportere til. F.eks. leder, lokal HMS-koordinator, el.
 • Oppgaver som ligger til rollen, f.eks:
  • Følge opp internkontrolloppgaver som:
   • loggføring av kildebruk i laboratoriet (innkjøp og avhending)
   • følge opp rapporter om uønskede hendelser og avvik
   • holde oversikt over gjennomført opplæring (3-dagers kurs for arbeid med åpne radioaktive kilder, apparatspesifikk opplæring, etc.)
   • oppfølging av dosimetri ved bruk av ioniserende stråling
   • kontaminasjonskontroller ved bruk av ioniserende stråling
  • Utvikling og implementering av lokale prosedyrer sammen med andre brukere, f.eks:
   • lokal prosedyre for opplæring
   • lokal prosedyre for avfallshåndtering
  • Gjennomføring av risikovurderinger sammen med de andre brukerne
  • Årsrapportering
 • Stillingsandel brukt til rollen

Rapportering

Ved endringer i hvem som er lokale strålevernkoordinatorer skal leder informere sentral strålevernkoordinator ved Enhet for HMS.

Arkivering

Leder har ansvar for at funksjonsbeskrivelsen arkiveres i personalmappen.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 13.06.2016
 • Utgave: 3
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-77
Publisert 18. juli 2012 13:29 - Sist endret 13. juni 2016 09:11