English version of this page

Funksjonsbeskrivelse for brannvernleder (områdeleder)

Brannvernleder er områdeleder i Eiendomsavdelingen – Drift og vedlikehold, Seksjon for bygningsdrift. Formålet med brannvernlederfunksjonen er systematisk arbeid med å sikre byggverk og virksomheten mot brann. 

Seksjonen er delt inn i fire geografiske driftsområder (Gaustad, Nedre Blindern, Sentrum, Øvre Blindern) og hver seksjon inneholder en portefølje av bygninger.

Ansvar og rolle

 • Iverksette og følge opp rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverk blir overholdt.
 • Iverksette og følge opp rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • Iverksette og følge opp rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.
 • Sikre at eget driftspersonell som har oppgaver ved håndtering av alarmer og hendelser har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter samt har sambandskontakt med vakt- og alarmsentralen innenfor normal arbeidstid.
 • Arrangere regelmessige evakueringsøvelser.
 • Sørge for at teknisk branndokumentasjon er oppdatert.

Kompetanse

Brannvernleder skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig kunnskap om brannsikkerhet som gjelder for sine byggverk. Brannvernleder skal også ha kjennskap til regelverk for brannfarlig og reaksjonsfarlig stoff, brannrisiko, organisatoriske forhold og brannvesenets innsatsmuligheter.  

Hovedoppgaver

 • Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.
 • Informere brukerens representanter med kravene som gjelder for byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.
 • Arrangere evakueringsøvelse i samtlige byggverk minimum en gang per år. Lokal vurdering av risiko kan medføre hyppigere øvelser.
 • Delta på varslet tilsyn med myndighetene.
 • Iverksette kompenserende tiltak ved unormal eller sterkt varierende risiko. For eksempel dersom tekniske tiltak, bygningsdeler, utstyr, anlegg mv. eller deler av slike som er av vesentlig betydning for brannsikkerheten settes ut av funksjon.
 • Bidra med samordning ved flere brukere av byggverket.
 • Bistå virksomhetslederne med å dele inn arealene ved etablering av etasjekontakter.
Publisert 17. apr. 2018 10:31 - Sist endret 1. feb. 2019 10:42