English version of this page

Begrenset tilgang til UiOs bygninger

Helsemyndighetenes råd er at de som kan, skal jobbe hjemmefra. Samtidig må UiO så langt det lar seg gjøre i henhold til helsemyndighetenes råd, ivareta forskning som avhenger av at ansatte får tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv. Fakultetene bes nå vurdere hvilke ansatte som har behov for begrenset tilgang til universitetets bygninger.  

Tirsdag 24. mars forlenget regjeringen de landsomfattende tiltakene som er satt i gang for å begrense smitte av koronaviruset.   

– Universitetet i Oslo har tatt et stort samfunnsansvar ved å stenge bygningene våre. Vi følger de nasjonale retningslinjene og helsemyndighetenes anbefalinger. Samtidig er det særdeles viktig å hindre at forskningen blir mer skadelidende enn absolutt nødvendig. Vi ber derfor fakultetene vurdere hvilke ansatte som gis begrenset tilgang til campus for å kunne utføre sin forskning, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

Fakultetene gjør vurderinger 

Ansatte jobber nå hjemmefra med mindre de har blitt spesifikt anmodet om å komme på jobb i UiOs bygninger av nærmeste leder. Dette for å avverge fare for liv og helse eller hindre at eiendom, materiell, utstyr og uerstattelig forskningsmateriale blir ødelagt eller går tapt, sikre arbeidsgiverfunksjoner, beredskapsledelse og økonomiske forpliktelser. Undervisningen til studenter gis digitalt. 

I møte med sektoren torsdag 26. mars, slo Kunnskapsdepartementet fast at de overlater til den enkelte utdanningsinstitusjon å vurdere i hvilken grad studenter og ansatte skal få begrenset tilgang til bygninger i tiden fremover – forutsatt at dette skjer innenfor rammene av råd og føringer fra norske helsemyndigheter, og forutsatt føringen om at de som kan skal jobbe hjemmefra. 

Kriteriene for begrenset tilgang er nå ytterligere presisert:

  • Nødvendig behov for tilgang til fasiliteter, laboratorium og annen forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å etterleve søknadsfrister på nye prosjekter og gjennomføre kritisk viktig forskningsarbeid. 
  • Nødvendig behov for tilgang for ansatte på grunnlag av at arbeid hjemmefra ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker 
  • Nødvendig behov for tilgang til bibliotek, arkiv eller andre samlinger for å avhente viktig materiale.
  • Ivaretakelse av UiOs forpliktelser for klinisk virksomhet i henhold til helsemyndighetenes retningslinjer gjelder for Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Konkretisering for studenter og ansattgrupper:

  • Studenter og ansatte generelt jobber fortsatt hjemmefra. Studentene har fortsatt ikke tilgang til campus med unntak av masterstudenter som er tilknyttet forskningsprosjekter der en vurderer tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur som avgjørende for framdrift. Undervisning gis digitalt. Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger dersom det er mulig, og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.
  • Ansattgrupper som stipendiater, postdoktorer og forskere jobber fortsatt hjemmefra. Ved behov for nødvendig tilgang til laboratorium, eksperimentelle fasiliteter og feltarbeid tillates tilgang til UiOs lokaler dersom dette er særdeles viktig med hensyn til å gjennomføre kritisk viktig forskningsarbeid og etterlevelse av frister. Det er også viktig å legge til rette for at stipendiater, postdoktorer og midlertidig forskere ikke blir vesentlig hindret i sitt forskerløp. Dette kan også gjelde masterstudenter som er i tilknyttet forskningsprosjekter der en vurderer tilgang til bygninger som avgjørende for fremdrift. Det kan unntaksvis og etter en konkret vurdering gis adgang til kontorplass hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker
  • Fast vitenskapelig ansatte i ordinære stillinger jobber hjemmefra. I unntakstilfelle gis tilgang til lokaler, fasiliteter og annen forskningsinfrastruktur for kritisk viktig forskning og for å ivareta sikkerhetshensyn for eksperimentelt arbeid. Det kan unntaksvis, og etter en konkret vurdering, gis adgang til kontorplass hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker. UiOs kliniske virksomhet krever nødvendig bemanning, og det gjelder eksempelvis også anmodningen om kjevekirurgisk og oral medisinsk spesialistfunksjon for pasienter fra fylkene i Helse Sør-Øst. Nærmere spesifisering av retningslinjene innenfor medisin gis av Det medisinske fakultet.  
  • Teknisk/administrativt støttepersonale som trengs for å ivareta kritisk viktig forskning kan være tilstede for dette formålet. Personale som kan foreta løpende og forsterket renhold, ivareta smittevern m.m. Det kan unntaksvis, og etter en konkret vurdering, gis adgang til kontorplass hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker.

Strenge smitteverntiltak 

Fakultetsnivået (dekan/fakultetsdirektør), i samråd med instituttnivået (og tilsvarende nivåer) må foreta en konkret vurdering etter en risikoanalyse av hvilke ansatte som skal få tilgang til UiOs lokaler og melde til Eiendomsavdelingen hvilke konkrete lokaler som skal benyttes slik at renhold og driftstekniske oppgaver lar seg gjennomføre på en effektiv måte med redusert bemanning. Fakultetene må så langt som mulig samordne bruken av sine egne lokaler og felles lokaler slik at færrest mulige lokaler tas i bruk.

– Det blir iverksatt strenge smitteverntiltak. Forskerne må oppholde seg i forsvarlig avstand til hverandre, minimum 2 meter avstand til enhver tid. Alle skal overholde Folkehelseinstituttets tiltak for å begrense smitterisiko og vi må løpende følge med på situasjonen og forholde oss til eventuelle endrede signaler fra regjeringen, sier Stølen.

I tillegg vil renhold og hygienetiltak bli ytterligere styrket. 

Konkret informasjon ved det enkelte fakultet

Fakultetene og instituttene bes om å holde lokale tillitsvalgte orientert om hvilke tilpasninger som gjøres lokalt ved UiO gjennom IDF-møtene og informere sine ansatte om beslutningene.

Fakultetene har informasjon på sine fakultetssider om prosedyren for søknader.

Les mer

Publisert 6. apr. 2020 13:13 - Sist endret 29. apr. 2020 08:29