English version of this page

Policy for forlengelser  for stipendiater 

I samarbeid med UiB, NTNU og UiT har universitetsledelsen  utarbeidet en  policy for håndtering av mulige forlengelser for stipendiater.  

På grunn av de spesielle omstendighetene med koronaviruset og følgene det får for arbeidssituasjonen, er det utarbeidet en policy for håndtering av mulig forlengelse for stipendiater som er tilpasset UiO.

–Stipendiatene er en særlig utsatt gruppe gjennom at de er i et forskerutdanningsløp som har egne rammer for ansettelsesforholdet. UiO vil vurdere forlengelse for stipendiater dersom de er blitt reelt forsinket i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen, sier rektor Svein Stølen.  

Individuell vurdering

Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling. Det skal sannsynliggjøres at forskningsprogresjonen har blitt reelt forsinket. 

Fakultetene vurderer 

Ansettelsesmyndigheten (på fakultets-, institutts- eller tilsvarende nivå) beslutter forlengelse etter søknad fra stipendiatene. Momenter som bør vurderes er: 

  • I hvilken grad har stipendiatene reelt sett blitt forsinket i sitt arbeid som følge av korona-situasjonen?
  • Hvilken betydning har forsinkelsen for ferdigstillelsen av doktorgraden, og hvor nært forestående er sluttdatoen for stillingen?
  • Forskerutdanningens-/prosjektets karakter, og om forskerutdanningen er teoretisk rettet, empirisk rettet og/eller eksperimentelt orientert. Hvilken tilgang kreves til lab, felt, lokaler og utstyr o.l.?
  • Andre særskilte forhold som skaper betydelig forsinkelse og som er utenfor stipendiatens ansvar og kontroll, for eksempel at veileder(e) blir forsinket med å gi nødvendige tilbakemeldinger.

Omsorgsoppgaver

Forlengelse etter den nye policyen kommer i tillegg til ordinære lov- og tariffbestemmelser om stipendiaters rett til forlengelse. Dersom eksempelvis stipendiater har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av stengt barnehager og skoler, får disse forlengelse når fraværet samlet sett utgjør ti eller flere arbeidsdager. UiO vil i denne perioden ikke stille krav om at fraværet er sammenhengende. 

Gjelder policyen også for postdoktorer?

Spørsmålet om forlengelser kan gis til postdoktorer på samme grunnlag som for stipendiater, er til vurdering i Kunnskapsdepartementet.

Gjennomføring av søknadsprosess

Fakultetene vil gi informasjon om hvordan søknadsprosessene skal gjennomføres.

Les mer

Publisert 6. apr. 2020 14:15 - Sist endret 24. apr. 2020 14:54