English version of this page

Arbeidstid

For ansatte: Utgangspunktet er at de vanlige arbeidstidsreglene gjelder, men med mer fleksibilitet for å bidra til å redusere smitte og økt bruk av hjemmekontor. 


Hjemme med barn

Alle foreldre med rett til omsorgsdager har fått dobbel kvote. Ordningen gjelder til 31. desember 2021.

Hvis man må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller barnehage, kan man bruke omsorgsdager.

Omsorgspermisjon kan søkes for hele eller halve dager. Om kvoten for omsorgsdager er oppbrukt, vil arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon med lønn.

Dersom den ansatte har friske barn, som har et tilbud om barnehage eller skole, kan man ikke bruke omsorgsdager hvis man velger å holde friske barn hjemme. 

Les mer på NAVs informasjonsside om omsorgspenger (nav.no).

Ved særlig smittehensyn hos barn

Foreldre som må være hjemme med barn på grunn av særlige smittevernhensyn, kan bruke omsorgsdager også etter at kvoten for omsorgsdager er brukt opp. Dette forutsetter bekreftelse fra lege. Ordningen gjelder til og med 30. juni 2021. 

Ved lokale stengninger av skole eller barnehage

Foreldre som må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av skole eller barnehage, kan bruke omsorgsdager også etter at kvoten for omsorgsdager er brukt opp. Man kan bruke omsorgsdager så lenge skole/barnehage er stengt. I slike tilfeller må den ansatte få en skriftlig bekreftelse fra skole eller barnehage om stengingen og oversende denne til arbeidsgiver. Ordningen gjelder til 30. juni 2021.

Overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson

Ansatte kan overføre omsorgsdager de har tilgjengelig til en annen omsorgsperson fordi skoler og barnehager har vært stengt.

Ansatte som søker om å overføre omsorgsdager til en annen må selv sende søknad til NAV, orientere sin nærmeste leder om hvor mange dager som søkes overført og sende kopi av vedtaket fra NAV når dette foreligger.

Når omsorgsdager skal overføres til ansatte ved UiO, må den som overfører dagene sende søknad til NAV. Ansatte må orientere sin nærmeste leder om hvor mange dager som er søkt overført og sende kopi av vedtaket fra NAV når dette foreligger. 

Mer informasjon og søknadsskjema (nav.no). Ordningen varer til 31. desember 2021. 

Stipendiater og postdoktorer

Det har blitt stilt spørsmål om stipendiater og postdoktorer kan få forlenget ansettelse for dagene de må være hjemme med barn. Her forutsetter vi at den ansatte ikke kan ha hjemmekontor, men må ha fravær fra arbeid for å ta seg av barn.

Lov- og tariffestet fravær som utgjør mer enn to sammenhengende uker, gir grunnlag for forlengelse, jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (1) og (5) (lovdata.no).

UiO har i perioden med stengt universitet og stengte skoler/barnehager valgt å fravike forskriftens krav om at fraværet må være sammenhengende. For stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 arbeidsdager eller mer i perioden 13. mars til 1. juni forskyves sluttdato tilsvarende antall fraværsdager. Ansatte bes om å gi beskjed til arbeidsgiver om dette.

Noen stipendiater/postdoktorer kan ha et større antall fraværsdager som ikke utgjør to sammenhengende uker også etter 1. juni. Hvis dette utgjør særlig omsorgsbelastning som har vært til hinder for progresjonen kan man søke forlengelse med hjemmel i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6) (lovdata.no). Søknader på dette grunnlaget vurderes individuelt og behandles av ansettelsesorganet. 

Se også UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer som følge av stengt universitet og korona-situasjon.

Fleksitid

For å legge til rette for fleksibilitet i pandemiperioden, har partene i arbeidslivet blitt enig om å sette kjernetiden med tilstedeværelse i perioden 09.00-14.30 ut av kraft, foreløpig frem til 31. august 2021. Dette gir for eksempel mulighet til å dele opp dager på hjemmekontor, eller unngå kollektivtransport i rushtiden når du skal på kontoret. Du må avtale slike ordninger med din leder.

Den ytre arbeidstiden fra klokken 06.00-21.00 er fortsatt gjeldende. Utenfor disse rammene er det ikke anledning til arbeide fleksitid. Pass på at du får minst 11 timers sammenhengende fri i løpet av døgnet. For noen kan det være praktisk å jobbe noen lengre og noen kortere dager, men du kan ikke jobbe mer enn 12 timer på en dag.

Du kan ikke selv bestemme deg for å legge arbeidstid til helgen, men etter avtale med nærmeste leder er det mulig å jobbe inntil 5 timer på lørdag.

Intensjonen med den økte fleksibiliteten er at ansatte skal ha større muligheter til å tilpasse når arbeidet utføres, ikke at man skal jobbe mer. Hvis du opparbeider deg flere plusstimer enn vanlig, bør du ha en dialog med din leder om fordeling av arbeidsoppgaver og planer for avspasering.

Merk: På grunn av koronapandemien er avregningstidpunktet for fleksitid blitt flyttet fra 1.1.2021 til 31.8.2021. Dette innebærer at alle får overført samtlige plusstimene sine fra 2020 til 2021. Les aktueltsaken av 16.12.2020 for utdypende informasjon.

Fast avtalt arbeidstid

Når det er avtalt en fast arbeidstid vil dette vanligvis være fordi det er behov for tilstedeværelse i akkurat denne perioden. Hvis du har behov for å legge arbeidet til andre tidspunkter må du gå i dialog med din nærmeste leder for å vurdere om dette er mulig å få til.

Ferie og avspasering

Endringer i avtalt ferie eller avspasering må avklares med nærmeste leder. 

Endre avtalt avspasering

Blir du syk når du har avtalt avspasering, kan du få tilbake den delen av fleksitidssaldoen som sammenfaller med sykmelding eller egenmelding

Ønsker du å endre avtalt avspasering av andre grunner, må du avklare dette med nærmeste leder. Om avtalt avspasering kan endres, vil være en avveining mellom virksomhetens behov og den ansattes behov. Dersom dere er enige, kan avtalt avspasering flyttes. 

Endre avtalt ferie

Ønsker du å avlyse eller endre ferien din fordi du ikke kan reise som planlagt, må du ta opp spørsmålet med nærmeste leder. Om avtalt ferie kan endres, vil være en avveining mellom virksomhetens behov og den ansattes behov. Dersom dere er enige, kan avtalt ferie flyttes.

Endre ferie på grunn av sykdom

Må du avbryte ferien på grunn av sykdom, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med sykmelding. Avbrutt ferie regnes fra den dagen du leverer sykmelding. Du må avtale med nærmeste leder om tidspunkt for uttak av restferien.

Endre ferie på grunn av pålagt karantene

Kan du jobbe hjemmefra i karantenetiden, vil du være tilbake på jobb og restferien kan tas ut på et senere tidspunkt etter nærmere avtale med leder. Avbrutt ferie regnes fra og med den dagen du er tilbake «på jobb» (hjemmekontor). 

Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra i karanteneperioden, kan du benytte egenmelding (inntil 16 dager) eller sykmelding. Du kan da få utsatt de feriedagene som ikke er avviklet hvis du leverer sykmelding. Avbrutt ferie gjelder fra og med den dagen du leverer  sykmelding. 

Permittering

Det er ingen adgang til permitteringer i staten etter gjeldende regelverk, men ved behov kan ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver.

Tiltak for å opprettholde nødvendig drift på UiO

Dersom UiO får stort fravær som følge av koronaviruset, kan tiltak for å opprettholde nødvendig drift av virksomheten i henhold til KMDs retningslinjer (arbeidsgiver.difi.no) bli aktuelt.

Aktuelle tiltak:

  • Omdisponering av ansatte
  • Overtid
  • Endring av ferie
  • Midlertidige ansettelser for å dekke opp for fravær
  • Helsepersonell ved UiO kan bli beordret til å utføre arbeid i helsevesenet som følge av koronasituasjonen.
Publisert 28. okt. 2020 14:36 - Sist endret 6. jan. 2021 09:19