English version of this page

Hjemmekontor eller fysisk tilstede

For ansatte: UiO følger Oslo kommunes retningslinjer om påbud om hjemmekontor. UiO er åpent, men fra torsdag 29. oktober, skal flest mulig ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Fysisk til stede eller hjemmekontor

Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for å ivareta nødvendig undervisning, forskning og opprettholdelse av nødvendige driftsfunksjoner.

Denne vurderingen gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med smittevernreglene. Det bes om at det i så stor grad som mulig legges til rette for stipendiater og postdocs og personer som har spesielt vanskelige arbeidsforhold hjemme.

Arbeidsgiver skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig. Dette ivaretar UiO sentralt ved at vi informerer på uio.no. Enhetene sender e-post til ansatte.

I den situasjonen vi er i nå med mer kortvarige hjemmekontorordninger holder det med muntlig avtale mellom leder og medarbeider. For å gi en bedre oversikt over hvilke rammer som gjelder for bruk av fjernarbeid (hjemmekontor), har UiO utarbeidet samlede retningslinjer for fjernarbeid ved UiO.

Det oppfordres til å gå/sykle og ta hensyn til kollektivtrafikken når du reiser til og fra jobb. 

Ansatte i risikogrupper

Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, som ikke har mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra bør ta kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra sin konkrete situasjon. Kontakt også nærmeste leder for dialog om hvordan arbeidet kan tilrettelegges med tanke på smittevern. Du kan ikke være hjemme fra jobb uten at fraværet er avtalt med din leder eller dokumentert med sykemelding. 

Registrere arbeidstid på hjemmekontor

Ansatte som registrerer daglig arbeidstid til vanlig skal også registrere dette ved hjemmekontor. Arbeidstiden registreres med koden «Til stede».

Hvis du har behov for å dele opp dagen(e) når du jobber hjemme kan du avtale dette med din leder. Hvis du jobber tilsvarende en normal arbeidsdag, men fordelt på flere perioder, kan du registrere arbeidsdagen som 08.00-15.00/15.45 i HR-portalen. 

Avspasering og overtid skal også ved hjemmekontor avklares og godkjennes på forhånd av nærmeste leder. Les mer om fleksitid og endringer i forbindelse med korona. 

På grunn av koronapandemien er det en rekke arbeidsrutiner som er endret, se oversikt.

Hvordan jobbe hjemmefra

Benytt deg av løsningene for digital undervisning ved UiO og sjekk IT-informasjon og -verktøy for å jobbe hjemmefra. Opplever du IT-tekniske problemer, kontakt helpdesken for personlig veiledning. UiO har mulighet for å sette over kontortelefonnummer til privat telefon, noe som bedre legger til rette for å utføre arbeid hjemmefra, se veiledning.

Noen fakulteter har egne opplegg for oppfølging av studenter og ansatte når det gjelder digital undervisning:

Du har tilgang til elektronisk litteratur og fagspesifikke ressurser, uansett om du er på campus eller hjemme.

Lag rutiner og prøv å bevare normal arbeidstid

Noen synes det er vanskelig å skille jobb og fritid når man har hjemmekontor. Det kan være hensiktsmessig å etablere rutiner for å tydeliggjøre for deg selv når du er på jobb.

Forsøk så langt det lar seg gjøre å bevare normal arbeidstid. Hvis du har avtalt å jobbe utenfor normalarbeidstiden kan du legge inn dette i kalenderen slik at kollegene ser når du er tilgjengelig. Vurder fraværsmelding i din e-postklient om du av ulike årsaker ikke jobber innenfor vanlige arbeidstider hjemme. Se veiledninger for oppsett i Outlook og webmail. Når du har fri trenger du ikke sjekke e-post eller lignende.

Ta pauser for å bevege deg, og forsøk å få frisk luft hver dag. Men husk å holde avstand! UiOs bedriftsfysioterapeut har noen nyttige tips til deg.

Utstyr til hjemmekontor

Har du behov for ergonomisk utstyr eller ekstra IT-utstyr til hjemmekontoret, må du snakke med din leder om hvilke behov som er nødvendig å få dekket. Det må gjøres en individuell konkret vurdering om du skal jobbe hjemmefra eller være fysisk tilstede på kontoret.  I avveiningene skal både den ansattes behov og arbeidsgivers behov tas med i vurderingene.

UiO dekker kun kostnader knyttet til det som er avtalt. Ansatte kan også, dersom det er praktisk mulig, låne med seg slikt utstyr hjem fra kontoret. Dersom du har behov for hjelp til å få fraktet utstyr fra kontoret til hjemmekontoret, må du kontakte din nærmeste leder. Ved anskaffelser og innkjøp følges vanlige regler, prosedyrer og rutiner.

Retningslinjer for IT-utstyr og EK-tjenester

Forsikring

Ansatte er i utgangspunktet yrkesskadeforsikret i Statens Pensjonskasse gjennom statens hovedtariffavtale når det utføres arbeid på hjemmekontor. For mer utfyllende informasjon og hvilke vilkår som gjelder se Statens Pensjonskasses informasjon i forbindelse med korona og presiseringer rundt yrkesskadeforsikring (spk.no).

Publisert 28. okt. 2020 14:39 - Sist endret 18. nov. 2020 08:29