English version of this page

Veileder for smittevern ved Universitetet i Oslo

Vedtatt 12. mai 2020 av universitetsdirektøren. Oppdatert sist 21. august 2020 under punkt 4 om opplæring av Phd-kandidater, eksterne og personer som ikke har brukernavn ved UiO.

Innhold

Innledning

Generelle føringer for ansatte og ledere

Utdypende informasjon

1 Bakgrunn

2 Smitteforebyggende tiltak

2.1 Når sykdom oppstår ved UiO

2.1.1 Studenter

2.1.2 Ansatte

2.1.3 Håndtering av informasjon om karantene- og sykdomstilfeller (Taushetsplikt og GDPR)

2.1.4 Varsling ved mistanke eller bekreftet smitte av korona

2.1.5. Håndtering av hendelse

2.1.6 Når kan studenter og ansatte møte på UiO?

2.1.7 Når skal studenter og ansatte ikke møte på UiO?

2.2 Godt smittevern

2.2.1 God hånd- og hostehygiene

2.2.2 Renhold

2.3 Redusert kontakthyppighet mellom personer

2.3.1 Reduksjon av kontakthyppighet mellom ansatte

2.3.2 Bruk av undervisningslokaler og lesesaler

2.3.3 Særskilt om kunstutdanning ved UiO

2.3.4 Arrangementer

2.3.5 Studentpuber/-kjellere

2.3.6 Studentaktiviteter

3 Risikovurdering

3.1 Risikovurdering knyttet til ansatte i risikogrupper

4 Opplæring av ansatte og studenter

5 Referanser

Vedlegg: Momentliste risikovurdering under Covid-19-pandemien


Innledning

Fra 15. juni ble regjeringens stengning av universiteter og høyskoler opphevet. Regjeringen presiserte at universitetene og høyskolene måtte ha en smittevernveileder for å ivareta smittevern lokalt og at avstandsregelen på 1 meter gjelder. Smittevern legger de overordnede føringene for bruk av UiOs bygninger. Bruken må tilpasses og organiseres i henhold til lokale forhold. Denne veilederen gir informasjon om smitteforebyggende tiltak og hvilke forhold som må vurderes. Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det skal være trygt og forsvarlig for ansatte og studenter i UiOs bygninger. UiO vil tilrettelegge for at ansatte kan komme fysisk tilbake til jobb, men vil følge myndighetenes råd om å redusere antall reisende i kollektivtrafikken. 

UiO vil som stor virksomhet balansere hensynet til tilstedeværelse med hjemmekontor for å forhindre smitte. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som kan være fysisk til stede på jobb for å ivareta undervisning og forskning, og hvem som skal ha hjemmekontor. Dette skal gjøres i samråd med den ansatte. I den situasjonen vi er i nå med mer kortvarige hjemmekontorordninger holder det med muntlig avtale mellom leder og medarbeider. 

For å gi en bedre oversikt over hvilke rammer som gjelder for bruk av fjernarbeid (hjemmekontor), har UiO utarbeidet samlede retningslinjer for fjernarbeid ved UiO.

Det oppfordres til å gå/sykle og ta hensyn til kollektivtrafikken. 

Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, som ikke har mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra bør ta kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra sin konkrete situasjon. Kontakt også nærmeste leder for dialog om hvordan arbeidet kan tilrettelegges med tanke på smittevern. Du kan ikke være hjemme fra jobb uten at fraværet er avtalt med din leder eller dokumentert med sykemelding. 

 

Generelle føringer for ansatte og ledere

Generelle føringer for ansatte og ledere, nærmere utdypet i veilederen, er som følger:

Ansatte skal: 

 • Ikke komme på jobb hvis de er syke
 • Gå hjem fra jobb dersom de får symptomer på sykdom
 • Sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse
 • Gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse 
 • Gjennomføre smittervernkurs

Ledere skal: 

 • Vurdere antall ansatte og studenter som får tilgang til lokalene, vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som eventuelt fortsatt kan bruke hjemmekontor
 • Holde tett dialog med ansatte som av ulike grunner har hjemmekontor
 • Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at avstandsreglene kan overholdes
 • Sørge for at det er gjennomført risikovurdering i forkant av ansattes tilbakekomst til UiOs kontorplasser, og i samarbeid med den ansatte der det er aktuelt, se veiledning fra Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no). Sørge for at tiltak som etableres som følge av risikovurderingen iverksettes og gjøres kjent. Momentliste for risikovurdering følger som vedlegg.
 • Utvise et særskilt ansvar for å beskytte medarbeidere som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Dette kan være kronisk syke, eldre eller ansatte med nærstående i risikogrupper. Se veiledningen fra Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no).

Utdypende informasjon

1 Bakgrunn

Denne veilederen har informasjon om hvordan smittevern ved UiO skal ivaretas. Informasjonen vil bli oppdatert når rådene fra myndighetene endres.

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes i for eksempel barnehager, bedrifter, helsetjenesten eller på UiO. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen.

Aktiviteter ved UiO som kommer inn under helsemyndighetenes øvrige veiledere, som drift av UiOs barnehager, tannlegeklinikken på OD og tilsvarende, skal følge disse veilederne, se referanser. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant øvrige studenter og ansatte som er tilstede på UiO.

2 Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være på UiO og bør oppsøke helsetjenesten for testing
 • Godt smittevern
 • Holde avstand mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndvask, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

2.1 Når sykdom oppstår på UiO

Studenter og ansatte som blir syke mens de er på UiO må gå hjem så snart det er mulig. Ved mulig sykdom bør ikke offentlig transport benyttes. 

2.1.1 Studenter

Studenter som blir syke eller har vært i nærkontakt med smittet person, bes kontakte SiO Helse som har teststasjon på Blindern, fastlege på telefon/videokonsultasjon eller koronatelefonen (21 80 21 82 - se Oslo kommune) for testing og oppfølging.

Teststasjonen til SiO Helse er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider.

2.1.2 Ansatte

Ansatte som blir syke eller har vært i nærkontakt med en smittet person, bes kontakte fastlege, koronatelefonen (21 80 21 82 - se Oslo kommune)  eller SiO Helse for testing og oppfølging. 

Teststasjonen til SiO Helse er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider.

Ansatte orienterer sin leder på vanlig måte. Helsetjenesten tar kontakt med HMSB og berørt enhet for bistand til smittesporing og relevante tiltak.  

2.1.3 Håndtering av informasjon om karantene- og smittetilfeller

Taushetsplikt og personvern

Arbeidsgiver har taushetsplikt om ansattes helseopplysninger og skal behandle alle personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt ikke dele opplysninger om enkeltpersoners helseforhold, hverken til ansatte eller andre med mindre man har et grunnlag for å dele slike opplysninger.

Informasjon om karantene- og smittetilfeller innad i virksomheten

 • Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing, se retningslinjer på helsedirektoratet.no.
 • Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Identifisering av den ansatte skal unngås så langt det lar seg gjøre. Hvis det er nødvendig å dele navnet på den ansatte som er smittet, skal den ansatte det gjelder bli informert på forhånd. Informasjonen skal behandles konfidensielt og ikke deles unødig.
 • Avdeling for personalstøtte kan bistå i vurderinger, e-post: ap-post@admin.uio.no

2.1.4 Varsling ved mistanke om smitte el bekreftet smitte av korona

Gjelder personer som har vært på UiO eller i kontakt med miljøer på UiO. Både ved mistanke om og bekreftet koronasmitte hos studenter og ansatte må berørt enhet og HMSB (vurdere å) sette beredskap for å bistå helsetjenesten med å håndtere smitteoppsporing, tiltak og kommunikasjon med ulike målgrupper. Fakultetene skal oppgi en kontaktperson (for bistand til smittesporing) som HMSB videreformidler til helsetjenesten. Varslingspunkt er vakt/alarm: 22 85 66 66 som videre varsler universitetsledelse jfr beredskapsplanen. NB: se 2.1.3 om personvern.

2.1.5 Håndtering av hendelse

Lokal og sentral beredskap håndterer hendelse i tråd med beredskapsplanverket:

 • Vurdere tiltak i samarbeid med helsetjeneste/FHI. HMSB har kontakt med bydelsoverlegen.
 • Bistå i smitteoppsporing ved å gi info om hvilke grupper/forelesninger osv vedkommende har vært i. Fakultet har oversikt over påmeldte per emne, faddergrupper, studiegrupper etc, mens studieadm.avd har oversikt over bookede lesesalsplasser. Det utvikles også et nettskjema slik at folk som ikke er registert på et emne frivillig kan registrere oppmøte. 
 • Varsle berørte om hva de skal gjøre (testing, karantene osv).
 • Info til andre målgrupper, media, nett etc.
 • Vurdere avlysning av undervisning, avlyse arrangementer, stenging av lokaler, renhold ( innmelding i Eiendomstjenester)
 • Koordinere med andre aktører som for eksempel SiO

2.1.6  Når kan studenter og ansatte møte på UiO?

Syke personer skal ikke være på UiO. Studenter og ansatte kan møte på UiO:

 • Når de har gjennomført UiOs smittevernopplæring og gjort seg kjent med retningslinjer og veileder om smittevern ved UiO.
 • Når bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger er avklart med leder.
 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan studenter og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist Covid-19, kan studenten og den ansatte møte på UiO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer.
 • Studenter og ansatte med kjent pollenallergi eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på UiO. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av covid-19, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer typisk for covid-19. Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma; det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot covid-19.

2.1.7 Når skal studenter og ansatte ikke møte på UiO?

 • Studenter og ansatte med luftveissymptomer: Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal så raskt som mulig kontakte helsevesenet for testing og holde seg hjemme til de er symptomfrie. 
 • Studenter eller ansatte som har bekreftet Covid-19: Skal være i isolasjon (fhi.no). Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Studenter eller ansatte som er husstandsmedlem eller nærkontakt til en person med bekreftet Covid-19: Skal være i karantene (fhi.no). Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (karantene). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Blir du kontaktet gjennom smittesporing får du beskjed om hva som gjelder for deg.
 • Studenter eller ansatte som er satt i karantene: Skal være i karantene.
 • Studenter og ansatte som har vært på reise må følge myndighetenes karantenebestemmelser.

2.2 Godt smittevern

2.2.1 God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med Covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender, og redusere smitte ved hoste. Tiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte og studenter er kjent med tiltakene under.

Klær og personlig verneutstyr
 • Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy, men bruk av ringer og håndsmykker bør unngås på jobb. 
 • FHI anser at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen, se råd om munnbind (fhi.no).
 • Behov for personlig smittevernutstyr gjøres gjennom risikovurdring av de arbeidsoppgaver man er satt til å gjøre.
 • Ved bruk av annet verneutstyr i forbindelse med arbeidet så tenk smittevern når utstyret tas av og på. 
Håndvask 

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Hender skal vaskes hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. 

Hender skal vaskes:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til UiO
 • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende.
 • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres
 • Ved synlig skitne hender

Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk.

Alternativer til håndvask
 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Enheten må selv kjøpe inn håndsprit.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
Hostehygiene

Det anbefales å ha engangs tørkepapir/lommetørkler lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

2.2.2 Renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Det utføres normalt renhold i kontorer og øvrige arbeidsplasser. Utvidet renhold gjennomføres i fellesarealer, undervisningsrom og lesesaler. Tilpasset servicenivå for renhold er beskrevet i tjenestekatalogen.

Renhold av brukerutstyr og materiell som deles må brukerne stå for selv. Beskyttelsesutstyr trengs ikke ved renhold, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, også hvis hansker er brukt. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon (70 %) og klorin (4 % natriumhypokloritt).

Den enkelte enhet må selv vurdere behov for lokale smitteforebyggende tiltak slik som desinfisering av møterom og arbeidsplasser etter bruk. Basert på lokale vurderinger må den enkelte enhet lage egen lokal plan som tydelig beskriver hva som må gjøres og hvem som utfører det, samt hvem som skal sørge for at vaskemidler og eventuelle desinfiseringsmidler er tilgjengelige.  Det er ikke ønskelig at enhetene går til innkjøp av veggdispensere og monterer opp disse.

2.3 Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

For å redusere smittespredning, må man øke avstand mellom alle personer og redusere antall personer som er sammen. Studenter og ansatte skal så langt det er mulig holde minst 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale. Tenk også på avstand til andre mennesker ved reise til og fra UiO. Unngå bruk av kollektivtransport dersom det er mulig, eller reis utenom rushtiden. Om du må reise kollektivt, så følg reglene som gjelder for bruk av kollektivtrafikk og hold så stor avstand som mulig til andre reisende.

2.3.1 Reduksjon av kontakthyppighet mellom ansatte

 • Møter må fortsatt holdes digitalt der det er mulig. 
 • Grupper som jobber sammen bør så langt som mulig være små og faste.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

Det bør også tilstrebes å unngå å arbeide på forskjellige arbeidsplasser på samme dag.

Fleksibilitet og unntak fra kjernetidsbestemmelsene gjelder også for de som ikke har hjemmekontor, men som skal være fysisk til stede på arbeidsplassen. For å unngå offentlig transport i rush-tiden, er det åpnet for å kunne legge til rette slik at ansatte kan forskyve arbeidsdagen og f.eks. komme enten tidligere eller senere på jobb. Den ansatte avklarer ev. forskyving av arbeidsdagen med sin nærmeste leder.

2.3.2 Bruk av undervisningslokaler og lesesaler

Bruk av lokaler til undervisning av studentene er prioritert foran møter, kurs og seminarer for ansatte eller andre typer arrangementer.

Undervisningsrom
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i undervisningslokalene på UiO. Dette må kontrolleres og telles opp for hvert enkelt undervisningsrom før det tas i bruk. 
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme plass på samme dag må det være engangsvaskekluter tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før bruk.
Lesesaler
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer på lesesaler. Lesesalsplasser som ikke skal benyttes må markeres tydelig.
 • For lesesaler uten faste plasser må tid og plass bookes av brukeren slik at UiO kan bistå med informasjon om hvem som har sittet i nærheten ved behov for smittesporing. Det må lages kart over lesesalsplassene for å lette jobben med smittesporing.
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme lesesalsplass på samme dag, må det være engangsvaskekluter tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før og etter bruk.
Kollokvierom og øvingslokaler
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i kollokvierom og øvingslokaler. 
 • Kollokvierom og øvingslokaler skal bookes av bruker slik at UiO kan bistå med informasjon om hvem som har brukt lokalene ved behov for smittesporing. Den som booker lokalet er ansvarlig for at smittevernet blir ivaretatt under bruken av lokalet.
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme plass på samme dag, må det være engangsvaskekluter/rengjøringsmidler tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før bruk.

2.3.3 Særskilt om kunstutdanning ved UiO

Som hovedregel skal det være minst 1 meter avstand mellom personer innen kunstutdanningen ved UiO.

For øvelser og forestillinger gjennomført som en del av undervisning, eksamener eller forskning i regi av UiO, kan utøverne ha mindre avstand enn 1 meter når det er nødvendig ut fra kunstens egenart. For hvert enkelt tilfelle skal det gjennomføres en risikovurdering, nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres, og aktiviteten skal godkjennes av fakultetet. 

For undervisningsformål kan avstanden mellom underviser og student være mindre enn en meter dersom undervisningens egenart krever det. Det skal gjennomføres risikovurdering for denne typen undervisning, og nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres.

2.3.4 Arrangementer

Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 deltagere dersom det skjer i UiOs lokaler eller på annet offentlig sted. For hvert arrangement på offentlig sted skal det være:

 • Ansvarlig arrangør som er tilstede under hele arrangementet.
 • Risikovurdering skal gjennomføres og tiltak følges opp
 • Lokaler eller uteområder ved UiO skal bookes i bookingsystemene.
 • Det skal føres oversikt over hvem som er tilstede.
 • Gjeldende smittevernregler for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.

2.3.5 Studentpuber/-kjellere

Studentpubene kan være i drift så lenge UiO er åpent. Studentpubene forholder seg til avtalene med UiO og skal følge de retningslinjene som er gitt av myndighetene for driften. Se Oslo kommunes regler for serveringssteder og skjenkesteder i Oslo.

2.3.6 Studentaktiviteter

Aktiviteter organisert av studentene, som foreninger, idrett, musikkøvelser, ol. kan gjennomføres i UiOs lokaler. Reglene for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.

3 Risikovurdering

Alt arbeid som skal foregå skal risikovurderes med tanke på smittefare. Det er utarbeidet en momentliste, se vedlegg, for risikovurdering ved Covid-19 pandemien som kan benyttes som støtteverktøy. Alle som skal utføre arbeid ved UiO skal kjenne innholdet i risikovurderingen for sitt arbeid før arbeidet starter opp.

3.1 Risikovurdering knyttet til ansatte i risikogrupper eller ansatte som har nær relasjon til en i risikogruppe/er pårørende til en i risikogruppe

UiO legger til grunn at det skal være en individuell dialog mellom leder og ansatt om den ansatte tilhører en risikogruppe eller om den ansatte har nær relasjon til en i risikogruppe/er pårørende til en i risikogruppe. Leder skal deretter i samråd med den ansatte gjøre en vurdering av om den ansatte kan komme på kontoret. 

Leder bør være spesielt oppmerksom på eldre ansatte, da alder er den tydeligste risikofaktoren og risikoen øker med alder, jf. risikogrupper og deres pårørende (helsenorge.no). Vurderingen av risiko for eldre skal også gjøres i en individuell dialog mellom leder og ansatt. For en samlet oversikt over de ulike risikogruppene og inndelingen av risikogruppene (lett økt risiko og moderat til høy risiko), og hvilke råd FHI gir til risikogruppene ved liten smittespredning/stor smittespredning, vises det til FHIs informasjonsside om risikogrupper.

4 Opplæring av ansatte og studenter

Ansatte og studenter skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen gjennom et obligatorisk smittevernskurs. Personer som har gjennomgått annen smittevernsopplæring som er likestilt med smittevernskurset som UiO tilbyr, trenger ikke kurs. Phd-kandidater kan ta e-læringskurset for ansatte eller for studenter. Eksterne og andre som ikke har brukernavn ved UiO skal gis opplæring lokalt og opplæringen kan tilpasses omfanget av tilstedeværelse og lokale forhold.

Ved UiO kan man henvende seg til Enhet for bedriftshelsetjenester (BHT), lokal HMS-koordinator eller Enhet for HMS og beredskap ved behov for hjelp til organisering av smittevernsarbeidet. Ellers er det mye god og kvalitetssikret informasjon på myndighetenes nettsider. 

5 Referanser

Vedlegg: Momentliste risikovurdering under Covid-19-pandemien

Det anbefales at man innledningsvis vurderer antall som kan komme tilbake på jobb, og dimensjonerer risikovurderingen(e) deretter. For eksempel om det er tilstrekkelig med en overordnet vurdering, eller om det bør gjøres egne vurderinger for grupper/mindre enheter.

Risikofaktorer som bør vurderes:

 • ansatte/ studenter blir smittet
 • familie til ansatte/studenter blir smittet
 • kolleger blir smittet
 • svikt i egne renholdsrutiner
 • tap av immaterielle verdier
 • tap av materielle verdier
 • skade på ytre miljø
 • andre faktorer

Momenter som bør vurderes i en risikovurdering:

Smittefare:

 1. Har alle i gruppen gjennomført obligatorisk opplæring? Enten smittevernkurs på zoom eller e-læring.
 2. Er alle i gruppen friske og innforstått med at de ikke må møte fram om de er det minste i tvil om de er smittet?
 3. Tilhører noen ansatte risikogrupper? Risikogrupper skal som hovedregel ha hjemmekontor, med mindre helt spesielle forhold tilsier at det er trygt å komme på jobb.
 4. Er det ansatte med nærstående i risikogrupper?
 5. Kan alle reise til arbeidsstedet på en smittesikker måte? Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man må reise kollektivt. 
 6. Er alle innforstått med faren for å smitte kolleger?
 7. Er det sikret redundans ved sykdom på kritisk personell? For eksempel ved at nøkkelpersoner er i forskjellige grupper eller arealer.
 8. Er det tilstrekkelig tilgang til midler til desinfeksjon av tastatur/utstyr? Rutiner for lokal rengjøring ved bytte/rotasjon av arbeidsplasser og møterom.
 9. Er alle krav til hygienisk standard i UiOs veileder oppfylt?
 10. Er det trygge fasiliteter for avstand, rengjøring og antall ved pauser, inkludert måltid? Begrens antall personer som spiser samtidig, for eksempel ved å rullere på bruk av kantine/lunsjrom mellom ansatte, eller spre lunsjen over et større tidsintervall, for å samle færre av gangen. Matpakke anbefales.
 11. Er alle kjent med hvilke rutiner som skal følges når sykdom oppstår ved opphold på UiO? Studenter og ansatte som blir syke mens de er på UiO, må gå hjem så snart det er mulig. Ved mulig sykdom bør ikke offentlig transport benyttes.
 12. Andre forhold?

Fysiske forhold:

 1. Er gruppen liten og fast og alle kan holde avstand på min 1m? Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor. 
 2. Har man en plan for interaksjon mellom grupper som er tilstede på arbeidsstedet? Bruk videomøte dersom det er mulig.
 3. Er det andre grupper som bruker samme lokale?
 4. Er det trygge rutiner for bruk og renhold av felles utstyr som kopimaskiner, kjøkken, kaffemaskiner og møterom?
 5. Bør man fjerne stoler fra møterom for å sikre tilstrekkelig avstand?
 6. Åpne kontorlandskap – anbefalinger fra helsemyndighetene legges til grunn, og vurderinger knyttet til fellesarealer må inngå.
 7. Er det tilstrekkelig avstand i skranker eller er det behov for plexiglass?
 8. Er det områder det ofte blir kø hvor man bør lage avstandsmerker på gulv?
 9. Andre forhold?
Publisert 13. mai 2020 10:55 - Sist endret 23. sep. 2020 09:46