English version of this page

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Oppdatert 19.oktober 2020 med informasjon for studenter om gjennomføring av eksamen i Silurveien.

Studenter

Se også informasjon fra ditt fakultet.

Hvordan bestiller jeg lesesalsplass?

Lesesalsplasser bestilles i TP: Rombestilling. Les mer om bestilling av plass.

Hvem kan jeg snakke med om jeg er bekymret?

Hvis du trenger å snakke med noen, kan du ta kontakt med SiO helse eller Studentprestene. Alle samtaler er konfidensielle og i henhold til personvernreglene.

Jeg mistenker at jeg er smittet av korona: Hva gjør jeg?

 • Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19 bør du teste deg og du bør gå i karantene for å unngå å smitte andre
 • Alle studenter ved UiO kan bestille test hos SiO Helse. SiO Helse har to teststasjoner; en fast lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern og en mobil teststasjon på OsloMet. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider. Ved manglende ledig time, du også bestille koronatesting via Oslo kommunes koronatelefon.

Bør jeg bruke munnbind?

 • Regjeringen og Oslo kommune påbyr bruk av munnbind på kollektivreiser der man ikke klarer å holde en meters avstand. Alle må ha munnbind tilgjengelig ved kollektivreiser. Merk at munnbind ikke erstatter avstandsregelen, det er kun et supplement.
 • For medisin, odontologi og andre utdanninger med nær pasient- og brukerkontakt, vil fakultetene gi pålegg om bruk.

Hva gjør jeg hvis jeg er syk?

 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre.
 • Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19 bør du teste deg. Alle studenter ved UiO kan bestille test hos SiO Helse. SiO Helse har to teststasjoner; en fast lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern og en mobil teststasjon på OsloMet. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider. Ved manglende ledig time, du også bestille koronatesting via Oslo kommunes koronatelefon.

Hvordan forebygger vi smitte i undervisningsrom og på UiO?

 • Studenter og ansatte må opprettholde avstandsregler både ved inngang og utgang fra rom og auditorier og i rommet.
 • Vask hender ofte og vær hjemme hvis du er syk.
 • Desinfiseringsservietter eller antibac er tilgjengelig. Studenter (og ansatte) må selv må tørke over egen arbeidsplass før undervisningen starter.
 • Det rengjøres daglig i alle fellesarealer, undervisningsrom,berøringspunkter som lysbrytere, dørhåndtak, heisknapper, gelendere o.l.
 • Renhold/tilsyn av toaletter og garderober-hyppighet vurderes fortløpende ut ifra behov, men minimum 2 ganger daglig.

Hvilke smittevernstiltak er innført i Silurveien ved skoleeksamen?

UiO legger stor vekt på smittevern for eksamensgjennomføringen, og har innført en rekke smittevernstiltak i Silurveien. Ler mer om smittevernstiltakene og instruksjoner ved skoleeksamen i Silurveien for høsten 2020.

Studenter i risikogruppen kan ta kontakt med sitt fakultet for veiledning. Med dokumentasjon kan du også søke om tilrettelegging av eksamen.

Hvordan registrerer jeg meg som gjest på åpne forelesninger ved UiO?

For å holde oversikt over hvem som har deltatt på fysiske forelesninger ved UiO dersom det skulle oppstå behov for smittesporing, må alle som ikke er studenter på emnet det foreleses i registrere sin deltakelse.

Jeg er i risikogruppe og må være ekstra forsiktig. Hva gjør jeg?

 • Universitetet i Oslo legger stor vekt på smittevern for høstens undervisning og eksamen, slik at alle skal få en trygg studiehverdag. De fleste studieprogram tilbyr en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 
 • Dersom du likevel ikke kan delta på undervisning på grunn av koronasituasjonen, kan du kontakte infosenteret på ditt fakultet for å få veiledning og søke om individuell tilrettelegging. En søknad vurderes ut fra dine behov og faglige krav i studiet.
 • Dersom du er i risikogruppen for COVID-19 og kan dokumentere at dette forhindrer deg i å avlegge eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelegging av eksamen

Hva gjør jeg hvis jeg er i karantene eller isolasjon?

 • Dersom det er mistanke om smittespredning på campus, får UiO beskjed om det fra smittesporingsteamet.
 • Dersom isolasjon eller karantene påvirker deltakelse på undervisning eller annen studieaktivitet, tar du kontakt med studieprogrammet ditt.

Ansatte

Jeg mistenker at jeg er smittet av korona: Hva gjør jeg?

 • Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19 bør du teste deg.
 • Alle ansatte og studenter ved UiO kan bestille test hos SiO Helse. SiO Helse har to teststasjoner; en fast lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern og en mobil teststasjon på OsloMet. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider.
 • SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time kan du også bestille koronatesting via Oslo kommune sin koronatelefon.
 • Orienter nærmeste leder på vanlig måte.
 • Helsetjenesten har dialog med enhet for HMS og beredskap og fakultet/enhet for evt bistand til smittesporing og relevante tiltak.

Bør jeg bruke munnbind?

 • Regjeringen og Oslo kommune anbefaler bruk av munnbind på kollektivreiser der man ikke klarer å holde en meters avstand. Alle må ha munnbind tilgjengelig ved kollektivreiser. Merk at munnbind ikke erstatter avstandsregelen, det er kun et supplement.
 • For medisin, odontologi og andre utdanninger med nær pasient- og brukerkontakt, vil fakultetene gi pålegg om bruk.
 • Ta kontakt med lederen din for informasjon om bruk og utdeling for din avdeling.

Hva gjør UiO for å forebygge smitte?

 • Studenter og ansatte må opprettholde avstandsregler både ved inngang og utgang fra rom og auditorier og i rommet
 • Renholdsseksjonen i Eiendomsavdelingen vil tilgjengeliggjøre desinfiseringsservietter. Studenter (og ansatte) må selv må tørke over egen arbeidsplass før undervisningen starter.
 • Renholdsfrekvens i alle fellesarealer økes fra å være 2 ganger i uken til daglig. Renholdet inkluderer alle berøringspunkter som lysbrytere, dørhåndtak, heisknapper, gelendere o.l.
 • Renholdsfrekvens i alle undervisningsrom økes fra å være 2 ganger i uken til daglig. Renholdet inkluderer også alle berøringspunkter.
 • Hyppigere frekvens på renhold/tilsyn av toaletter og garderober-hyppighet vurderes fortløpende ut ifra behov, men minimum 2 ganger daglig.
 • Hånddesinfeksjonsstativ og desinfeksjonsmiddel utplasseres i hovedinngang til alle bygninger
 • For øvrig skal generelle smittevernregler som håndvask, være hjemme ved sykdom osv. overholdes.

Hvordan håndteres informasjon om karantene- og sykdomstilfeller?

Taushetsplikt og GDPR

Arbeidsgiver har taushetsplikt om ansattes helseopplysninger og skal behandle alle personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt ikke dele opplysninger om enkeltpersoners helseforhold, hverken til ansatte eller andre med mindre man har et grunnlag for å dele slike opplysninger.

Informasjon om karantene- og sykdomstilfeller innad i virksomheten

 • Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.
 • Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Identifisering av den ansatte skal unngås så langt det lar seg gjøre. Informasjonen skal behandles konfidensielt og ikke deles unødig. Avdeling personalstøtte kan bistå i vurderinger, e-post ap-post@admin.uio.no

Hvordan har jeg tilgang til bygninger og tjenester på UiO?

Hvordan påvirkes min faktiske arbeidssituasjon? (hjemmekontor, transport m.m.)

 • UiO vil som stor virksomhet legge til rette for hjemmekontor for å forhindre smitte. Oslo kommune og regjeringen oppfordrer alle som kan ha hjemmekontor om å ha det. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som kan ha hjemmekontor og hvem som må være fysisk til stede. Dette gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med UiOs veileder for smittevern
 • Det oppfordres til at det i så stor grad som mulig legges til rette for at ansatte kan delta digitalt på møter.

 • I den situasjonen vi er i nå med mer kortvarige hjemmekontorordninger holder det med muntlig avtale mellom leder og medarbeider.
 • For å gi en bedre oversikt over hvilke rammer som gjelder for bruk av fjernarbeid (hjemmekontor), har UiO utarbeidet samlede retningslinjer for fjernarbeid ved UiO.
 • Det oppfordres til å gå/sykle og ta hensyn til kollektivtrafikken. Se også UiOs veileder for smittevern.
 • Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, som ikke har mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra bør ta kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra sin konkrete situasjon. Kontakt også nærmeste leder for dialog om hvordan arbeidet kan tilrettelegges med tanke på smittevern. Du kan ikke være hjemme fra jobb uten at fraværet er avtalt med din leder eller dokumentert med sykemelding. 
 • For ansatte som er omfattet av fleksitidavtalen vil UiO legge til rette for en fleksibel praktisering av kjernetidbestemmelsene. Fleksibilitet og unntak fra kjernetidbestemmelsene gjelder også for de som ikke har hjemmekontor, men som skal være fysisk til stede på arbeidsplassen. For å unngå offentlig transport i rushtiden er det åpnet for å kunne legge til rette slik at ansatte kan forskyve arbeidsdagen og f.eks. komme enten tidligere eller senere på jobb. Den ansatte avklarer ev. forskyving av arbeidsdagen med sin nærmeste leder.
 • UiO dekker ikke utgifter for arbeidstakere som utfører kortvarig eller sporadisk arbeid i hjemmet. Dersom det skulle vise seg at du har hatt høyere kostnader i forbindelse med hjemmekontor, kan du søke dette dekket i ettertid.
 • Ansatte er i utgangspunktet yrkesskadeforsikret i Statens Pensjonskasse gjennom statens hovedtariffavtale når det utføres arbeid på hjemmekontor. For mer utfyllende informasjon og hvilke vilkår som gjelder se Statens Pensjonskasses informasjon i forbindelse med korona og presiseringer rundt yrkesskadeforsikring (spk.no).

Hvordan jobber jeg hjemmefra?

Hjemmekontor: Hvordan registrere arbeidstid i HR-portalen?

 • Ansatte som registrerer daglig arbeidstid til vanlig skal også registrere dette ved hjemmekontor. Arbeidstiden registreres med koden «Til stede».
 • Hvis du har behov for å dele opp dagen(e) når du jobber hjemme kan du avtale dette med din leder. Hvis du jobber tilsvarende en normal arbeidsdag, men fordelt på flere perioder, kan du registrere arbeidsdagen som 08.00-15.00/15.45 i HR-portalen.
 • Avspasering og overtid skal også ved hjemmekontor avklares og godkjennes på forhånd av nærmeste leder.

Fleksibilitet i arbeidstiden: Hvilke regler gjelder?

Utgangspunktet er at de vanlige arbeidstidsreglene gjelder.

For deg som har fleksitid:

 • For å legge til rette for fleksibilitet i pandemiperioden har partene i arbeidslivet blitt enig om å sette kjernetiden med tilstedeværelse i perioden 09.00-14.30 ut av kraft, foreløpig frem til 31. desember 2020. Dette gir for eksempel mulighet til å dele opp dager på hjemmekontor, eller unngå kollektivtransport i rushtiden når du skal på kontoret. Du må avtale slike ordninger med din leder.
 • Dette innebærer ingen endringer i den ytre arbeidstiden, som er fra klokken 06.00-21.00. Utenfor disse rammene er det ikke anledning til arbeide fleksitid. Pass på at du får minst 11 timers sammenhengende fri i løpet av døgnet.
 • Du kan ikke selv bestemme deg for å legge arbeidstid til helgen, men etter avtale med nærmeste leder er det mulig å jobbe inntil 5 timer på lørdag.
 • For noen kan det være praktisk å jobbe noen lengre og noen kortere dager, men du kan ikke jobbe mer enn 12 timer på en dag.
 • Intensjonen med den økte fleksibiliteten er at ansatte skal ha større muligheter til å tilpasse når arbeidet utføres, ikke at man skal jobbe mer. Hvis du opparbeider deg flere plusstimer enn vanlig, bør du ha en dialog med din leder om fordeling av arbeidsoppgaver og planer for avspasering.
 • Noen synes det er vanskelig å skille jobb og fritid når man har hjemmekontor. Det kan være hensiktsmessig å etablere rutiner for å tydeliggjøre for deg selv når du er på jobb. Hvis du har avtalt å jobbe utenfor normalarbeidstiden kan du legge inn dette i kalenderen slik at kollegene ser når du er tilgjengelig. Når du har fri trenger du ikke sjekke e-post eller lignende.

For deg som har fast avtalt arbeidstid:

 • Når det er avtalt en fast arbeidstid vil dette vanligvis være fordi det er behov for tilstedeværelse i akkurat denne perioden. Hvis du har behov for å legge arbeidet til andre tidspunkter må du gå i dialog med din nærmeste leder for å vurdere om dette er mulig å få til.

Er det sikkert å bruke de nye digitale løsningene?

Se nettsiden om sikkerhetstips for hjemmekontor eller nettsiden med spørsmål, svar og gode råd om sikkerheten ved bruk av Zoom.

Hvordan påvirkes gjennomføringen av eksternt finansierte prosjekter?

Koronasituasjonen kan få følger for gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Her er noen råd til prosjektledere og partnere.

  Hvordan skal jeg forholde meg til planlagte tjenestereiser?

  Alle ansatte ved UiO oppfordres til å oppdatere seg på og følge reiserådene fra UD og FHI.

  Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.

  • UiO følger retningslinjene til FHI og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige og ikke til områder der det er frarådet.
  • Oppdater deg på UDs reiseinformasjon (regjeringen.no), og vurder situasjonen i det landet du planlegger å reise til.
  • Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder, skal i hjemmekarantene i 10 dager. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Oppdater deg på FHIs smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.
  • Hvis reisende trenger å kontakte Egencia og deres reise ikke blir påvirket av denne hendelsen, eller hvis reisedatoer ikke er i umiddelbar fremtid, oppfordres disse til å kontakte Egencia via e-post: customer_service@egencia.no. Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid.

  Hva skal jeg gjøre dersom jeg er på tjenestereise?

  • Oppdater deg på UDs informasjon om reiser og koronavirus (regjeringen.no). Videre bør du vurdere situasjonen i det landet du befinner deg i og følge lokale myndigheters råd.
  • Ansatte som er på reise bes om å kontakte reiseselskap for bestilling av reise, samt å kontakte sitt forsikringsselskap med hensyn til å dekke utgifter til billetter osv. Norges ambassader (regjeringen.no) eller UDs operative senter (regjeringen.no) kan kontaktes for bistand. UiO dekker reisekostnader for hjemreise dersom dette ikke dekkes av andre ordninger.
  • Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder skal i hjemmekarantene i 10 dager. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Oppdater deg på FHIs smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

  Hva skal jeg gjøre dersom jeg er på langtidsopphold i utlandet?

  Hvordan skal jeg forholde meg til private reiser?

  • UiO følger retningslinjene til FHI, og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige.
  • Oppdater deg på UDs reiseinformasjon (regjeringen.no) og vurder situasjonen i det landet du planlegger å reise til.
  • Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder skal i hjemmekarantene i 10 dager. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Oppdater deg på FHIs smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.
  • Ansatte som planlegger en privat utenlandsreise som kan påvirke arbeidssituasjonen ved retur til Norge må ha dialog om dette med nærmeste leder.

  Hva skjer når reiser, arrangementer og tjenester som er bestilt kanselleres?

  Refusjonsbetingelser vil avhenge av om du har betalt oppholdet/reisen med kredittkort eller faktura. Følgende vilkår gjelder for full eller delvis refusjon: 

  Kansellering av hotellovernattinger og konferanser

  • Dersom du har bestilt hotellovernatting eller konferanse direkte hos hotellet, via bestillingssystemet PM, skal den som foretok bestillingen eller den lokale innkjøper gi beskjed til hotellet direkte; beskjed skal ikke gis til Egencia. Kostnaden skal den betalende enheten ta, altså til den faktura skulle utstedes. Sjekk hotellets egne sider for siste oppdatering på avbestillingsbetingelser. Mange hoteller har ifølge Egencia innført fleksible policyer grunnet dagens situasjon.
  • Dersom hotellbestillingen er gjort via Egencia, kan du kansellere bestillingen ved å ringe +47-51444438 eller sende en e-post til customer_service@egencia.no.

  Kansellering av flyreiser

  • Dersom du har betalt reisen med kredittkort, skal UiOs kredittkortleverandør kontaktes (eurocard.com). UiO har reiseforsikring inkludert i sitt kort. Reiser der minimum 50 % er betalt med dette kortet er dekket av forsikringen. Anmodningen om refusjon kan du rette til Egencia, enten ved å ringe +47-51444438 eller sende en e-post til customer_service@egencia.no. I visse tilfeller og avhengig av flyselskapets betingelser er det er mulig å avbestille reisen via din profil.  

  • Dersom du har bestilt reisen med fakturaprofil, kan du få delvis refusjon. UiO er selvassurandør og må ta utgifter i forbindelse med kanselleringer. Vi kan imidlertid få refundert utgifter for skatter og avgifter og eventuelt andre utgifter avhengig av billettypen. Egencia utsteder en kreditnota (tilgodebevis) på dette beløpet, men resten av kostnaden vil tilfalle den betalende enheten. Egencia vil bistå med å avklare hvilken del av billetten som er refunderbart. Kanselleringene skal meldes Egencia via følgende kanaler:

  • Dersom du selv har lagt ut for utgifter tilknyttet egne tjenestereiser som blir kansellert, kan du få dekket de utgiftene de ikke får kreditert ved å følge vanlige refusjonsrutiner
  • Husk også at du kan finne oppdatert informasjon på din Egencia profil (egencia.no) med henvisning til både de siste nyhetene og de forskjellige kontaktpunktene for henvendelser til reisebyrået.

  Kansellering av tjenester

  Seksjon for innkjøp har fått mange spørsmål om hvilke regler som gjelder når UiO avbestiller tjenester på grunn av den spesielle situasjonen knyttet til koronasmitte. Det er umulig å gi et kort svar for alle UiO sine innkjøpskontrakter, men det er utarbeidet noen retningslinjer som kan være til hjelp ved vurderingen av konkrete problemstillinger.

  Har jeg krav på sykepenger?

  Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?

  • Alle foreldre med rett til omsorgsdager har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Hvis man må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller barnehage kan man bruke omsorgsdager.
  • Foreldre som må være hjemme med barn på grunn av særlige smittevernhensyn kan bruke omsorgsdager også etter at kvoten for omsorgsdager er brukt opp. Dette forutsetter bekreftelse fra lege. Ordningen gjelder til og med 31. desember 2020.
  • Foreldre som må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av skole eller barnehage kan bruke omsorgsdager også etter at kvoten for omsorgsdager er brukt opp. Man kan bruke omsorgsdager så lenge skole/barnehage er stengt. I slike tilfeller må den ansatte få en skriftlig bekreftelse fra skole eller barnehage om stengingen og oversende denne til arbeidsgiver. Ordningen gjelder fra 15. september 2020 fram til og med 31. desember 2020.
  • Omsorgspermisjon kan søkes for hele eller halve dager.
  • Ansatte kan overføre omsorgsdager de har tilgjengelig til en annen omsorgsperson fordi skoler og barnehager har vært stengt. Ansatte som søker om å overføre omsorgsdager til en annen må selv sende søknad til NAV, orientere sin nærmeste leder om hvor mange dager som søkes overført og sende kopi av vedtaket fra NAV når dette foreligger. Når omsorgsdager skal overføres til ansatte ved UiO, må den som overfører dagene sende søknad til NAV. Ansatte må orientere sin nærmeste leder om hvor mange dager som er søkt overført og sende kopi av vedtaket fra NAV når dette foreligger. Mer informasjon og søknadsskjema (nav.no). Ordningen trer i kraft fra 13. mars 2020 og vil vare til 31. desember 2020. 
  • Om kvoten for omsorgsdager er oppbrukt, vil arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon med lønn.
  • Dersom den ansatte har friske barn, som har et tilbud om barnehage eller skole, kan man ikke bruke omsorgsdager hvis man velger å holde friske barn hjemme. 
  • Det har blitt stilt spørsmål ved om stipendiater og postdoktorer kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil UiO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis til alle stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 dager eller mer i perioden 13. mars til 1. juni. Ansatte bes selv om å sende melding til arbeidsgiver om dette. Noen stipendiater/postdoktorer kan ha et større antall fraværsdager som ikke utgjør to sammenhengende uker også etter 1. juni. Hvis dette utgjør særlig omsorgsbelastning som har vært til hinder for progresjonen kan man søke forlengelse med hjemmel i forskrift for Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6).
  • UiO ser at stipendiater er en særlig utsatt gruppe og har derfor utarbeidet en  policy for håndtering av mulig forlengelse for stipendiater.
  • Les mer på NAVs informasjonsside om omsorgspenger (nav.no).

  Er det mulig å endre avtalt ferie og avspasering?

  Kan jeg endre avtalt avspasering?

  • Hvis du blir syk når du har avtalt avspasering, kan du få tilbake den delen av fleksitidssaldoen som sammenfaller med sykmelding eller egenmelding
  • Hvis du ønsker å endre avtalt avspasering av andre grunner, må du avklare dette med nærmeste leder. Om avtalt avspasering kan endres, vil være en avveining mellom virksomhetens behov og den ansattes behov. Dersom dere er enige, kan avtalt avspasering flyttes. 

  Kan jeg endre avtalt ferie som følge av at jeg ikke får reist som planlagt?

  Dersom du ønsker å avlyse eller endre ferien din fordi du ikke kan reise som planlagt, må du ta opp spørsmålet med nærmeste leder. Om avtalt ferie kan endres, vil være en avveining mellom virksomhetens behov og den ansattes behov. Dersom dere er enige, kan avtalt ferie flyttes.

  Kan jeg endre ferien min på grunn av sykdom?

  Dersom du må avbryte ferien på grunn av sykdom, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med sykmelding. Avbrutt ferie regnes fra den dagen du leverer sykmelding. Du må gå i dialog med nærmeste leder om tidspunkt for uttak av restferien.

  Kan jeg endre ferien min på grunn av pålagt karantene?

  • Dersom du kan jobbe hjemmefra i karantenetiden, vil du være tilbake på jobb og restferien kan tas ut på et senere tidspunkt etter nærmere avtale med leder. Avbrutt ferie regnes fra og med den dagen du er tilbake «på jobb» (hjemmekontor). 
  • Dersom du ikke kan jobbe hjemmefra i karanteneperioden, kan du benytte egenmelding (inntil 16 dager) eller sykmelding. Du kan da få utsatt de feriedagene som ikke er avviklet hvis du leverer sykmelding. Avbrutt ferie gjelder fra og med den dagen du leverer  sykmelding. 

  Jeg er utenlandsk ansatt ved UiO: Hva skal jeg gjøre?

  • Er du UiO-ansatt med utenlandsk statsborgerskap som i denne situasjonen ønsker å reise tilbake til ditt hjemland, bør du gå i dialog med din leder om situasjonen. I tillegg bør du kontakte myndigheter i ditt hjemland. Ditt lands ambassade i Norge kan hjelpe deg med mer informasjon. Lokale myndigheter kan fortløpende innføre reiserestriksjoner eller andre tiltak som for eksempel karantene. Du bør gjøre deg kjent med gjeldende innreisebestemmelser for det landet du skal reise til. Situasjonen endrer seg fort, og det er derfor viktig at du selv undersøker de aktuelle forholdene nøye.
  • Internasjonale ansatte som etter planen skulle tiltre sine stillinger i disse dager må forholde seg til gjeldende norske innreiserestriksjoner (udi.no). Reisende som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder (fhi.no), skal være i hjemmekarantene i 10 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Det foreligger særskilte unntak fra reisekarantene ved kryssing av grenser mellom land i Norden og Norge i forbindelse med arbeid. Dersom du planlegger å flytte til Norge for å tiltre en stilling på UiO, må dette skje i nær konsultasjon med din arbeidsgiver.
  • Regjeringen har stengt grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De blir bortvist ved grensen med hjemmel i smittevernloven.

  Jeg er stipendiat: Kan jeg få min stipendiatperiode forlenget?

  Jeg er postdoktor: Kan jeg få min ansettelsesperiode forlenget?

  UiO har utvidet retningslinjer for forlengelse av stipendiater som følge av stengt universitet og koronasituasjonen til å omfatte postdoktorer. Se UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer

  Hvem kan jeg snakke med om jeg er bekymret?

  Hvis du trenger å snakke med noen, kan du ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten. Alle samtaler er konfidensielle og i henhold til personvernreglene, også når de foregår digitalt.

  Kan jeg bli permittert som følge av konsekvenser av koronaviruset?

  Det er ingen adgang til permitteringer i staten etter gjeldende regelverk, men ved behov kan ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver.

  Hvordan kan jeg bli påvirket av tiltak for å opprettholde nødvendig drift ved UiO?

  Dersom UiO får stort fravær som følge av koronaviruset, kan tiltak for å opprettholde nødvendig drift av virksomheten i henhold til KMDs retningslinjer (arbeidsgiver.difi.no) bli aktuelt.

  Aktuelle tiltak:

  • Omdisponering av ansatte
  • Overtid
  • Endring av ferie
  • Midlertidige ansettelser for å dekke opp for fravær
  • Helsepersonell ved UiO kan bli beordret til å utføre arbeid i helsevesenet som følge av koronasituasjonen.

  Hva er reglene for arrangementer som ikke er undervisning?

  • Byrådet i Oslo har nedlagt forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere, uten sitteplasser
  • Dette gjelder IKKE forelesninger og undervisning ved UiO
  • For eventuelle andre arrangementer enn undervisning gjelder grensen på antall deltakere på offentlige arrangementer 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl 12.00

   

  Publisert 6. mars 2020 14:45 - Sist endret 19. okt. 2020 15:28