English version of this page

Vurdering av søknader til vitenskapelige stillingerNormal saksgang

 1. Søknadene blir registrert.
 2. Sakkyndig komité eller innstillingskomité utnevnes og foretar en faglig vurdering av søknadene - faglig innstilling.
 3. Vurdering av søkernes egnethet - rangerte søkere blir invitert til intervju - referansesjekk.
 4. Komiteen avslutter sitt arbeid ved å utforme en innstilling med rangering av søkerne.
 5. Innstillingsmyndighet vedtar en anbefaling - rangert innstilling oversendes fakultet.
 6. Tilsettingsmyndighetenbehandler og evt. vedtar forslaget.
 7. Tilbud om stilling sendes til den høyest rangerte søkeren, svarer vedkommende nei går tilbudet til neste på listen.
 8. Alle søkerne informeres om at prosessen er avsluttet.

Innstillingskomité eller sakkyndig komité

Komiteen som skal vurdere søknadene nedsettes av innstillingsmyndigheten (f.eks. instituttledelsen) og består vanligvis av tre personer. Begge kjønn skal være representert. Det finnes to mulige fremgangmåter:

 • Stipendiat- og postdoktorstillinger
  Direkte til en innstillingskomité: en faglig representativ gruppe på 3-5 personer bedømmer både de faglige kvalifikasjonene og personlig egnethet for stillingen. Innstillingskomiteen dekker da både oppgavene til sakkyndig komité og innstillingskomité som beskrevet i neste punkt. Innstillingskomiteen foretar intervju, innhenter referanser, rangerer søkerne og utformer en innstilling. Denne prosedyren brukes ofte ved ansettelser i stipendiat og postdoktor-stillinger.
 • Førsteamanuensis og professor
  Først en sakkyndig komité: en faglig representativ gruppe (3 personer) bedømmer de faglige kvalifikasjonene og utformer en innstilling. Denne anbefalingen, som normalt skal rangere de tre beste søkerne, går videre til en innstillingskomité som vurder søkernes personlige egnethet for stillingen. Innstillingskomiteen vurderer også søkerne med hensyn til strategisk faglige prioriteringer ved enheten samt hensynet til likestilling. Basert på sin vurdering kan innstillingskomiteen endre rekkefølgen på de rangerte kandidatene satt opp av sakkyndig komité. Deretter fremmes forslaget for tilsettingsmyndigheten (f.eks. fakultetets tilsettingsutvalg) som foretar selve tilsetningen.

Sorteringsskomité

I tilfeller der antall søkere til stillingen er veldig stor, kan søkerne inviteres til å sende kortfattede søknader til en sorteringskomité som i neste omgang inviterer et begrenset antall søkere til å sende detaljerte søknader og dokumentasjon. Disse går da videre til en sakkyndig komité eller en innstillingskomité.

Intervju, referanser og prøveforelesning

Intervju og innhenting av referanser brukes normalt ved UiO. Det er innstillingskomiteen som gjennomfører disse.

Ved ansettelser i faste forsknings- og undervisningsstillinger (førsteamanuensis, professor) blir de høyest rangerte søkerne invitert til å foreta en prøveforelesning som blir med i vurderingsgrunnlaget.

Informasjon underveis og innsyn i prosessen

 • Søkere får tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt. På forespørsel får søkere tilsendt en liste over søkere til stillingen.
 • Søkere til faste stillinger (førsteamanuensis og professor) får tilsendt den sakkyndige komiteens uttalelse og kan komme med merknader til denne.
 • Protokoller fra møter i instituttstyrer og tilsettingsutvalg er åpne for innsyn og legges normalt ut på nettsidene til fakultet og institutt. Sakspapirene (innstillinger og lister over rangerte kandidater) er ikke åpne for innsyn.
 • Når stillingen er besatt blir alle søkere informert om at prosessen er avsluttet.

Hvor lang tid tar dette?

Komiteene bruker vanligvis tre måneder på å komme frem til en innstilling. Både innstillingsmyndigheten og tilsettingsmyndigheten har ansvar for å se til at vurderingene er gjort på riktig måte og kan stille tilleggsspørsmål og be komiteene utdype eller vurdere på nytt. Hvis prosessen blir forsinket skal søkerne informeres.

Den omfattende og grundige vurderingen medfører at prosessen fra søknadsfrist til noen blir tilsatt er langvarig i forhold til rekrutteringsprosesser til ikke-vitenskapelige stillinger. Det er ikke uvanlig at det tar mellom 5 til 12 måneder. UiO arbeider aktivt for å redusere tidsbruken i rekrutteringsprosesser.
 

Publisert 27. mai 2010 10:30 - Sist endret 2. mai 2017 14:32