English version of this page

Stab, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FADMSTAB)

Medarbeiderne i stab bistår avdelingsdirektør og har oppfølgingsansvar for saker og saksfelt som hører direkte under direktør. I tillegg gir medarbeiderne i stab støtte til seksjonslederne og utfører bestemte oppgaver innenfor seksjonenes arbeidsfelt.

Hovedoppgavene omfatter:

  • Støtte direktøren og seksjonslederne i deres arbeid innenfor administrative områder og forvaltningssaker, strategi- og politikkutvikling, samt institusjonell koordinering av saker eller saksområder
  • Koordinere, saksforberede og kvalitetssikre avdelingens leveranser av saker til universitetets strategiske og styrende organer
  • Forvaltning og rapportering knyttet til universitetets eierinteresser i ulike selskaper
  • Koordineringsansvar og sekretariatsoppgaver for Forskningsetisk utvalg, Sentralt råd for uredelighetssaker og Immaterialrettsutvalget.
  • Klagesaker og påstander om uredelighet i forskning.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo Stedkode: 364030