Møte nr. 4/2016 i universitetsstyret

Tid og sted: mandag 20. juni 2016 14.00 - 18.00 og tirsdag 21. juni 2016 10.00 - 17.00, Tøyen hovedgård (Botanisk hage)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 SAB. Oppfølgingsarbeidet

 • Oppsummering av høringsrunden 
 • Gruppe 4s tiltaksforslag. Konklusjoner og forslag til vedtak 
 • Status for igangsatte tiltak etter innspill fra de tre første arbeidsgruppene

Saksnr. 2016/4546

Vedtaksforslag:

1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom høringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).

2. Basert på forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og på innspill i høringsrunden, vedtar styret følgende oppfølging:   

A. Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert på kvalitet videreføres ved UiO de kommende årene. Styret ber om at erfaringer fra gjennomførte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmiljøer oppsummeres i løpet av den gjenstående strategiperioden. En prosjektplan for dette bes fremlagt våren 2017, og den bør også inkludere relevante utfordringer knyttet til tverrfaglig samarbeid internt ved UiO og med fagmiljøer ved andre institusjoner (se også vedtakspunkt 3).

B. Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for å trekke opp en ny UiOs rekrutteringspolitikk for UiO og for å hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra høringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges høsten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.

C. Styret ber Universitetsdirektøren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om å fjerne hindringer for valg av eksterne kandidater til lederverv på nivå 2 og 3. Styret ber også om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes en søkekomité for rektorvalg ved UiO (se også vedtakspunkt F).    

D. Styret har merket seg den sterke tilslutningen som høringsrunden gir til at det innføres et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO også bør styrkes for andre primæroppgaver. Styret slutter seg til dette, men ønsker ikke å legge føringer på hvordan dette løses i neste rektorperiode. Styret tar til etterretning at universitetsledelsen også er enig i at UiO bør ha en pro-/viserektor med særlig ansvar for utdanning og støtter det arbeidet som er igangsatt for bedre koordinering av innsatsen fra eksisterende enheter som bistår universitetets fagmiljøer i deres arbeid med utdanningskvalitet (se egen orienteringssak om dette samt budsjett og årsplan for 2017). 

E. Universitetsdirektøren har i saksfremlegget lagt til grunn at styrets holdninger til hvilken styrings- og ledelsesmodell Universitetet i Oslo skal ha, står fast i tråd med den konklusjonen styret drøftet seg frem til i august 2015 (valgt rektor/tilsatt universitetsdirektør). Styret bekrefter dette, men har samtidig merket seg meningsforskjellene om dette spørsmålet i høringssvarene.  

F. Styret oppretter en søkekomité med oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme kandidatforslag slik at velgerne får et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets første møte til høsten sammen med et forslag til kvalifikasjonskrav for UiOs rektor i tråd med styrets diskusjon (se for øvrig vedtakspunkt C). 

G. Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO både for å fremme faglig kreativitet og innovasjon og for å gjøre faglige prioriteringer med høy grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer må også ivareta UiOs behov for å utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tråd med SABs utfordring og etterlyst av mange i høringsrunden. Det må sikres at også nivå 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere på ulike nivåer å etablere en intern, inkluderende møtestruktur som også omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanmøtet innretning og funksjon må vurderes som et viktig ledd i dette, men styret forutsettes at dekanmøtet fortsatt skal være et rådgivende organ for rektoratet. Styret viser for øvrig til at intern samhandling er et viktig tema når det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til Årsplan 2017-19).

H. Styret har merket seg at høringen viser at det er stor forståelse for et behov for større økonomisk handlingsrom særlig på toppnivå i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som primært skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag bør etterspørres. Samtidig advares det mot et internt søknadsbyråkrati for å få dette til. Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det årlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byråkrati. 

3. Styret har også merket seg at mange innspill i høringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for å fremme tverrfaglig samarbeid ved UiO. Universitetsdirektøren bes derfor i løpet av høsten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert å fjerne uheldige hindringer for å få dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i Årsplan 2016-2018).

4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering. 

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 

Saksnr. 2016/4865

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2016 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
 2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 til etterretning.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Koordinering av støtteressurser for utdanning

Saksnr. 2013/15285

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017

Saksnr. 2016/4071

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet. 
 2. Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
 3. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg. 
 4. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning. 
 5. Rektor gis fullmakt til å: 

a. Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til fri forskning, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen. 
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning fra Universitetet i Oslo

Saksnr. 2016/2821

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til innspill til stortingsmeldingen om utdanningskvalitet og ber universitetsledelsen ferdigstille innspillet i tråd med de signaler som ble gitt i møtet.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO – forslag til innramming og innhold

Saksnr. 2016/8242

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2016/1367

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2017/2018

Saksnr. 2016/2327

Vedtaksforslag:

a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen: 

 • Årsenhet i Filosofi ved HF
 • Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN
 • Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN
 • Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN
 • Bachelorprogram i Informatikk: digital økonomi og leiing ved MN
 • Masterprogram i Human Geography ved SV
 • Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF

b) Følgende studietilbud nedlegges: 

 • Bachelorprogram i Biologi ved MN
 • Bachelorprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN
 • Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN
 • European Master in Higher Education ved UV
 • Masterprogram i Development Geography ved SV
 • Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV
 • Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV

c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU også for studieåret 2017/18, i påvente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-områdene for studieåret 2018/19. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt å fordele inntil tre studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter.

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2017/2018. 

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Ordinære saker


  V-SAK 8 Status Brøggers hus – rehabilitering

  Saksnr. 2015/15293

  Unntatt offentlighet etter offl. § 23, første ledd


  Saker til behandling i åpent møte

  Ordinære saker


   V-SAK 9 Vitenskapsombud – mandat

   Saksnr. 2014/11710

   Vedtaksforslag:

   Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til mandat.

   Saksdokumenter:


   V-SAK 10 Oppnevning av skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo

   Saksnr. 2008/14503

   Vedtaksforslag:

   1. Universitetsstyret oppnevner følgende som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo fra og med 1.7.2016 til og med 30.6.2019:

   • Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og prodekan ved Det medisinske fakultet.

   2. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

   • Faglig leder/nemndas leder: Kristin Heggen, prodekan ved Det medisinske fakultet 
   • Faglig studieleder: Eli Ottesen, prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
   • Representanter for praksisfeltet: Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt og Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt
   • Representanter for faglærerne: Erik Saxegaard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi og Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag
   • Studentrepresentanter: Helge Leander B. Jensen og Josefine Eilsø Nielsen
   • Ekstern representant: Advokat Christian F. Galtung, Advokatfirmaet Kluge

   Medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2019. Studentrepresentantene oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2017.

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Ordinære saker


   V-SAK 11 Direktør for Enhet for intern revisjon

   Saksnr. 2016/3007

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25


   V-SAK 12 Direktør for Avdeling for fagstøtte, Ledelsen og støtteenheter (LOS)

   Saksnr. 2016/5221

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25


   V-SAK 13 Direktør for Avdeling for administrativ støtte, Ledelsen og støtteenheter (LOS)

   Saksnr. 2016/5732

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25


   V-SAK 14 Direktør for Enhet for HMS og beredskap

   Saksnr. 2016/6823

   Unntatt offentlighet etter offl. § 25


   V-SAK 15 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2016

   Saksnr. 2016/45

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


   V-SAK 16 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2016

   Saksnr. 2016/341

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


   V-SAK 17 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016

   Saksnr. 2010/4909

   Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


   Diskusjonssaker


   D-SAK 4 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2015-2016

   Saksnr. 2008/19942

   Unntatt offentlighet etter offl. § 5


   Saker til behandling i åpent møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 1 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2015 – resultat av forvaltningen 2015

   Saksnr. 2008/9453

   Saksdokumenter:


   O-SAK 2 Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret

   Saksnr. 2010/5768

   Saksdokumenter:


   O-SAK 3 Skolefaglig samarbeid mellom UiO og Osloskolen

   Saksnr. 2012/7555

   Saksdokumenter:


   O-SAK 4 Eksternfinansering – resultater og potensiale/EU-Benchmarkanalyse

   Saksnr. 2010/5768

   Saksdokumenter:


   O-SAK 5 Leiestedsordningen

   Saksnr. 2014/1156

   Saksdokumenter:


   O-SAK 6 Årshjul for styresaker 2016

   Saksnr. 2014/2322

   Saksdokumenter:


   O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 8 Eventuelt


   Publisert 13. juni 2016 08:29 - Sist endret 9. aug. 2016 10:21