Møte nr. 3/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv

Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 23, første ledd.

Saksnr. 2017/5249


O-SAK 2 Vikingtidsmuseum på Bygdøy - sikring av skip og gjenstander

Saken diskuteres i lukket møte jamfør offentleglova § 24, første ledd.

Saksnr. 2008/4752


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Samarbeid med næringsliv - case

Saksnr. 2015/14194

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil 2018

Saksnr. 2017/1151

Sakdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Justering av intern fordelingsmodell i 2018

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak om implementering av endringer i KDs finansieringssystem

1. Universitetsstyret vedtar at UiO implementerer endringer i internfordelingsmodell slik at de er mest mulig i tråd med insentivene i det nasjonale finansieringssystemet (scenario 2).

a. Dette innebærer samme nivå på intern insentivstyrke for forsknings- og utdanningsinsentivene

b. Innføringen skjer budsjettnøytralt, det vil si at endringene ikke får økonomisk effekt og påvirker ikke enhetenes rammer i fordelingen for 2018.

c. Følgende UiO-prinsipper videreføres:
i. UiO viderefører dagens nivå på basis og opprettholder dagens samlede insentivstyrke
ii. UiO viderefører åpen ramme for alle resultatindikatorene
iii. UiO opprettholder tre-årig gjennomsnitt for alle resultatinsentivene

d. De nye og endrede KD-indikatorene implementeres i UiOs interne fordelingsmodell fra 2018.

Forslag til vedtak om justeringer i toppforskningsstøtten
1. Universitetsstyret vedtar at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Det legges følgende forutsetninger til grunn:

a) Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid

b) Midler som et tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over4 år (2018-2021)


2. Universitetsstyret vedtar at det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Insentivet gis for prosjektperioden.
 

Sakdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Modeller for finansiering av utviklingsavtaler

Saksnr. 2016/1367

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Senter for læring og utdanning - faglig profil og organisering

Saksnr. 2017/5265

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger - UiO: Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Videreføring av UiO:Energi for perioden 2018 - 2022

Saksnr. 2011/8241

Saksdokumenter:


Ordinære saker


  V-SAK 4 Endring av studie - og eksamensforskriften - medisinstudiet

  Saksnr. 2008/88

  Forslag til vedtak:

  Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft når vårsemesteret 2017 er avsluttet, 1. august 2017.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 5 UiOs samarbeid med Oslo kommune - status, målsetninger og prioriteringer

  Saksnr. 2017/4534

  Saksdokumenter:


  O-SAK 6 Valg av rektor og prorektor ved UiO for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021

  Saksnr. 2016/11693

  Saksdokumenter:


  O-SAK 7 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

  Saksnr. 2015/6025

  Saksdokumenter:


  O-SAK 8 Årshjul for styresaker

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


  O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr. 2008/3197

  Saksdokumenter:


  O-SAK 10 Eventuelt

  Publisert 24. apr. 2017 13:51 - Sist endret 31. aug. 2017 08:59