Møte nr. 8/2019 i universitetsstyret

 

Seminar

 


D-SAK 1: Reduksjon av UiOs klimagassutslipp - status, tiltak og videre prosess

Saksnr. 2019/13634

Saksdokumenter:


D-SAK 2: Strategi 2030 - høringsinnspill og veivalg

Saksnr. 2018/14146

Saksdokumenter:


Ordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen Circle U.

Saksnr. 2019/13637

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23


V-SAK 3 Ansettelse av ny direktør for Kulturhistorisk museum

Saksnr. 2019/13342

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-SAK 4 Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2020

Saksnr. 2019/6723

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14


Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr. 2015/6025

Saken er unntatt offentligjet etter offl § 14 og 23


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Etablering av utviklingsplaner ved fakulteter og tilsvarende enheter

Saksnr. 2019/12435

Forslag til vedtak:

1. Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring i forskrift om ansettelser og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse

Saksnr. 2014/4145

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO
  2. Universitetsstyret vedtar Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner
  3. Universitetsstyret vedtar Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO
  4. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse av universitetslektor ved UiO

Saksdokumenter:


V-SAK 7 UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - forslag til justering av statuttene

Saksnr. 2014/9174

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2020

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2020.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Den sentrale klagenemd - oppnevning av medlemmer for perioden 2020-2022

Saksnr. 2008/12121

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes som nye faste medlemmer for de vitenskapelig tilsatte for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022

  • Professor Tore Jahnsen - vara oppnevnes på fullmakt
  • Professor Ingjerd Hoëm - vara oppnevnes på fullmakt

Rektor gis fullmakt til å oppnevne varamedlemmer, leder og vara for leder, samt studentrepresentanter.                    

Saksdokumenter:


Ordinære saker


O-SAK 2 Prosess for årsplan 2021-2023 og fordeling 2021

Saksnr. 2019/12930

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Oppfølging av økonomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet (OD) og UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Saksnr. 2019/13639

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-sak 6 Eventuelt


Ordinære saker


V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 25. nov. 2019 13:20 - Sist endret 4. des. 2019 13:30