Møte nr. 4/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet her. 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet

Saksnr. 2021/4466

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25


V-SAK 3 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje for 2021

Saknr. 2021/1728

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Fordeling 2022 

Sak nr. 2021/6027

Forslag til vedtak:

 1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,226 mrd. kroner (post 50) for 2022 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg og tabell 3 med følgende presiseringer:
  1. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2022 på til sammen 116,5 mill. kroner
  2. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
  3. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.
 2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 1. tertial 2021 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2022/2023

Saksnr. 2021/2923

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres:  

 • Masterprogram i European History (fellesgrad) ved HF
 • Masterprogram i Multilingualism ved HF
 • Masterprogram i Politisk kommunikasjon ved HF
 • Masterprogram i Digitalisering i helsesektoren ved MN
 • Masterprogram i Education ved UV

b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Masterprogrammet Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad) ved HF
 • Masterprogrammet Journalistikk ved HF
 • Masterprogrammet Higher Education ved UV
 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.
 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2022 dersom ordningen videreføres. 
 3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2022/2023.  
 4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Fullmakt til å inngå kontrakt om saksbehandlings- og arkiveringssystem

Saksnr. 2018/13194

Forslag til vedtak:

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt innenfor de økonomiske rammer som er skissert. 

2. Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.

3. Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader. 

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Tverrfaglig satsing: fra UiO:Norden til UiO: Demokrati

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar at satsingen UiO:Norden endres til UiO:Demokrati med virkning fra 2023.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Revidert masterplan for UiOs eiendommer

Forslag til vedtak:

 1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021, med de endringene som fremkom i møtet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal være premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren særskilt iverksette følgende oppfølgingsarbeider og tiltak:
  1. Synliggjøre nivået på økonomisk handlingsrom for de årlige investeringene i budsjettprosessen.
  2. Gjennomføre det planarbeidet og campusutviklingen som fremgår av masterplanen.
  3. Søke KD om midler til minst ett oppgraderingsprosjekt årlig dersom det er økonomisk handlingsrom for dette.
 3. UiO vil melde inn følgende prioriterte prosjekter for finansiering over statsbudsjettet:
  1. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet
  2. Nytt veksthus på Tøyen
  3. Oppgradering av Nedre Blindern
  4. Lokaler for helsefagene
  5. Magasinbygg for universitetsmuseene
  6. Historisk museum
 4. UiO vil i fremtiden ikke benytte seg av kurantprosjektfinansiering gjennom Statsbygg.
 5. Det er et mål for UiO å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.
 6. UiO deltar i det videre arbeidet med oppfølging av mulighetsstudiet i regi av Oslo Science City.   
 7. Masterplan for UiOs eiendommer revideres hvert femte år.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:

Adrian Leander Skagen  er masterstudent i rettsvitenskap (2. studieår).

Frida Rasmussen er student ved lektorprogrammet i Nordisk.

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2021 – 30. juni 2022.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Statusrapport fra Examen Philosophicum

Saksnr. 2021/5429


I-SAK 2 Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksnr.

Styrenotat med vedlegg


I-SAK 3 Status for arbeid for å redusere UiOs klimafotavtrykk

Saksnr. 


I-SAK 4 Valg av representanter og vararepresentanter til universitetsstyret ved UiO for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2025 (faste vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte) og perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 (midlertidig vitenskapelig ansatte)- Protokoll

Saksnr.


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 


Ordinære saker


V-SAK 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

Publisert 17. juni 2021 08:07 - Sist endret 7. des. 2021 14:35