Referat fra møte nr. 4/2017 i Læringsmiljøutvalget

Endelig godkjenning av referatet skjer på møte i LMU 7. november

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo (vara for leder)
 • Student Synnøve Kronen Snyen
 • Studiedekan Solveig Kristensen (studiedekan MN

Vara

 • Student Jens Lægreid
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Seksjonssjef Arvid Thorstensen (Seksjonssjef  byggteknikk, EA)

Faste observatører

 • Nina Langeland (vara for Adm. Direktør Lisbeth Dyrberg, SiO)
 • Brit Heidi Rustad (Nestleder, UB)
 • Trygve B.M. Haaland (Formand, DNS)

Øvrige tilstede

 • Anne Grete Grude (SFFU, AF)
 • Finn Ragnar Berger (SFFU, AF)

Godkjenning av referat fra møte 19.06.17

Referatet godkjent 

Godkjenning av dagsorden

Leder av LMU, student Susann A. Biseth-Michelsen, hadde meldt forfall og bedt prorektor om å lede møtet. Ingen kommentarer til dette.

Årsrapportene ble etterlyst, - disse vil bli lagt ut.

O-sak 11/17 – Læringsmiljø – hva står på rektoratets agenda de neste 4 årene

Prorektor redegjorde kort for rektoratets plattform og "Utdanningspolitisk manifest" på områdene utdanningsledelse, utdanningskvalitet og læringsmiljø og hvordan man ser for seg å følge opp dette. Det tas sikte på å utvikle et tettere samarbeid med Oslo kommune for å lette overgangen fra videregående skole, og utviklingen av Campus som en del av byen, må ses i sammenheng med dette. I en vurdering av om LMUs oppdrag skal rendyrkes, kan det være hensiktsmessig med fellesmøter mellom LMU og Utdanningskomiteen på områder av felles interesse slik at aktuelle saker gis rett oppfølging i rett fora. I det videre arbeidet bør også forholdet mellom universell utforming og individuell tilrettelegging komme tydeligere til uttrykk.

D-sak 12/17- Diskusjon om LMUs rolle – Hvordan oppfyller LMU sitt mandat?

Studentrepresentant Snyen la frem Studentparlamentets tanker og viste til at mandatet ved NTNU kunne være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Forholdet mellom LMU og utdanningskomiteen må klargjøres og presiseres slik at ansvar for aktuelle saker ikke pulveriseres, samtidig som man søker å unngå at disse sakene faller mellom to stoler fordi eierforholdet ikke er adressert i tilstrekkelig grad. Utvikle gode samarbeidsrutiner hvor man i de store prosessene arbeider for å ha et enhetlig fokus. I den sammenheng understrekes behovet for at studentene større grad trekkes tidligere inn i bl.a. byggesaker enn hva tilfellet har vært til nå. UB spilte inn ønske om en tettere tilknytning til utvalget enn hva dagens observatørstatus innebærer.

D-sak 9/17- Arbeid med revidering av mandat

Dagens mandat er omfattende og ved en revisjon av mandatet bør det foretas en konkretisering og avgrensning av hva LMU skal vektlegge og ta på seg. Det opprettes en arbeidsgruppe som arbeider videre med revidering av mandatet.

Publisert 16. des. 2016 15:19 - Sist endret 22. sep. 2017 10:35