Møte nr. 1/2018 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Student Susann A. Biseth-Michelsen(leder)
 • Student Synnøve Kronen Snyen
 • Student Anja Maria Aardal
 • Student Marius Frans Linus
 • Prorektor utdanning Gro Bjørnerud Mo
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN)&
 • Direktør AF, Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte (AF)
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen (EA)

Vara

 • Student Jens Lægreid (vara for Susann A Biseth)
 • Student Christina Eide (vara for Synnøve Kronen Snyen)
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen: seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Mette Torp Christensen i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, SFFU, tlf. 22856714, e-post m.t.christensen@admin.uio.no
Kopi:
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Godkjenning av referat fra møte 07.11.17;
Godkjenning av dagsorden

O-sak 1/18  Endringer – medlemmer LMU

presentasjon av nye medlemmer i LMU

O-sak 2/18 Orientering om ShOT-undersøkelsen

Nina Langeland og Lisbeth Dyrberg fra SiO orienterer om ShOT-undersøkelsen som sendes ut 6. februar. Om årets tematikk og framdrift for undersøkelsen.

O-sak 3/18 Orientering om si fra-systemet

Ellen Marie Tefre orienterer om status for arbeid med si fra ved UiO. Annema Dybwad og Shehnaz Akram fra servicetorget Eiendom orienterer om hvordan si fra-saker i fysisk læringsmiljø håndteres.

O-sak 4/18 Arbeid med fysisk læringsmiljø i andre utvalg

Leder Susann A. Biseth Michelsen orienterer om igangsetting av kartlegging over hvordan saker om fysisk læringsmiljø håndteres av LAMU-ene og SULF.

O-sak 5/18 Orientering fra arbeidsgruppa om forslag til utforming av nytt LMU-mandat

Leder Susann A. Biseth Michelsen orienterer.

Eventuelt

Frist for innmelding av eventuelt-sak er 12. januar

 

Publisert 2. jan. 2018 10:16 - Sist endret 10. jan. 2018 22:33