Møte nr 1/2018 Referat fra møte i LMU 15. januar 2018

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Susann Andora Biseth-Michelsen (leder)
 • Gro Bjørnerud Mo (prorektor)
 • Hanna Ekeli (direktør Avdeling for fagstøtte)
 • Solveig Kristensen (dekan MN)
 • Synnøve Kronen Snyen (student)
 • Anja Maria Aardal (student)
 • Marius Frans Linus Hillestad (student)

Faste observatører

 • Nina Langeland (vara for Adm. Direktør Lisbeth Dyrberg, SiO)
 • Anne Grethe Grude (AF, repr. for tilrettelegging)

Fra administrasjonen

 • Finn Ragnar Berger for Mette Torp Christensen (LMU-sekretær, AF)
 • Ellen Marie Tefre (seniorrådgiver, AF)
 • Julianne Krohn-Hansen (seksjonssjef, AF)

Godkjenning av referat fra møte 07.11.2017

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

 


O-sak 1/18 Endringer – medlemmer LMU

Presentasjon av nye medlemmer i LMU. Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen går inn som fast medlem fra Eiendomsavdelingen og erstatter med det direktør John Skogen. Studentene Anja Maria Aardal og Marius Frans Linus Hillestad går inn som faste medlemmer.

 

O-sak 2/18 Orientering om SHoT-undersøkelsen

Nina Langeland fra SiO orienterte om SHoT-undersøkelsen, som lanseres 23. januar, med frist for utsending 6. februar.  Undersøkelsen skal gjennomføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Studentsamskipnaden Vestlandet og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Undersøkelsen vil være en nettbasert spørreundersøkelse som går over 6 uker, og det legges opp til lansering av resultatene fra undersøkelsen 4. september 2018. Man ønsker med undersøkelsen å få belyst forhold rundt søvn, rus, mobbing, trakassering, trening, sosialt miljø og somatiske sykdommer. Viktig med synliggjøring av undersøkelsen i alle kanaler for best mulig svarprosent. Ønskelig at underliggende resultater av undersøkelsen kan gjøres tilgjengelig for fakultetene.

O-sak 4/18: Arbeid med fysisk læringsmiljø i andre utvalg

Susann Andora Biseth-Michelsen orienterte om igangsetting av kartlegging over hvordan saker om fysisk læringsmiljø håndteres av LAMU-ene og SULF, med vekt på hvordan studentene blir involvert i arbeidet.

O-sak 5/18  Orientering fra arbeidsgruppa om forslag til utforming av nytt LMU-mandat

Susann Andora Biseth-Michelsen orienterte. Det pågående arbeidet med revisjon av mandatet videreføres. Mandatet skal ferdigstilles til LMUs møte 12. juni, men vil bli lagt frem for utvalget i møtet 17. april slik at man kan komme med innspill til endring før det skal sendes til Universitetsstyret.

 

Publisert 11. apr. 2018 14:44 - Sist endret 27. juni 2018 14:26