Referat fra møtet i LMU 17. april 2018

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Susann Andora Biseth-Michelsen (leder)
 • Gro Bjørnerud Mo (prorektor)
 • Julianne Krohn-Hansen (seksjonssjef, AF) for Hanna Ekeli, direktør Avdeling for fagstøtte
 • Leif Johnny Johannessen (utredningsdirektør Eiendomsavdelingen) for John Skogen, direktør eiendomsavdelingen
 • Solveig Kristensen (dekan MN)
 • Synnøve Kronen Snyen (student)
 • Anja Maria Aardal (student)
 • Marius Frans Linus Hillestad (student)

Faste observatører

 • Adm. Direktør Lisbeth Dyrberg, SiO, og Trond Morten Nejad-Trondsen, direktør SiO Helse
 • Brit Heidi Rustad, daglig leder realfagsbiblioteket UB
 • Marianne Høva Rustberggard, Studentombud

Fra administrasjonen

 • Mette Torp Christensen (LMU-sekretær, AF)
 • Ellen Marie Tefre (seniorrådgiver, AF)

Godkjenning av referat fra møte 15.01.2018

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

D-sak 5/18 Mandatutforming LMU

Innledning til diskusjon v/ leder Susann Andora Biseth-Michelsen
Behandlingen av forslag til nytt mandatet ble utsatt til neste møte, 12. juni. Dagen før LMU-møtet kom evalueringsrapporten om LMU-ordningen fra Oxford Research, gjort på oppdrag fra KD.  Rapporten inneholder viktige momenter som en behandling av mandatet må sees i lys av. 

LMU-møtet ba samtidig arbeidsutvalget for utforming av mandat å klargjøre hensikten med utformingen av et nytt mandat og tydeliggjøre hva som ikke fungerer med dagens ordning. Er det eksempelvis; arbeidet med læringsmiljøet, manglende studentinvolvering, uklare myndighets- og ansvarsforhold (sentralt vs lokalt), skal LMU arbeide bredt med alle sider ved læringsmiljøarbeidet, eller bare fokus på psykososialt og fysisk læringsmiljø? 

 

O- Sak 6/18 Rapport fra Si fra-systemet 2017

v/Ellen Tefre, seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, AF

Rapporten konkluderer med at systemet fungerer etter intensjonen. Foregående kalenderår (2017) var det en økning i antall varsler på 36 % og 17 % flere klager og en nedgang i positive tilbakemeldinger med 30%. Til tross for stort mediefokus har det ikke vært økning i saker gjeldende seksuell trakassering. På grunn av metoo er det satt ekstra beredskap på saker som kunne dukke opp relatert til dette temaet, både mht saksbehandling, men også opplæringstiltak for ledere og igangsetting av en task force- gruppe for å igangsette flere ulike tiltak for forebygging.

 

D-Sak 7/18 Er det saker/områder fra Si- fra rapporten LMU må følge opp til høsten?

Studentene vil gjerne ha større fokus på relasjonen mellom forelesere og studenter for å motvirke at studentene blir utsatt for mobbing av forelesere. Studentene ønsker en diskusjon om hvordan legge til rette for en bedre relasjon- er det mulig å gi oppdraget for dette til LINK? UB vil gjerne ha en gjennomgang av saksgang i si fra-systemet og ble invitert til si fra-nettverkets møte for en nærmere orientering. Det er også viktig å belyse både de negative og positive sidene ved læringsmiljøet. Prorektor ønsker mer fokus på å framsnakke de «grønne» sakene (dvs ros til tiltak/forelesere som utmerker seg med positive bidrag til læringsmiljøet)

 

D-sak 8/18 Utredning om det framtidige fysiske læringsmiljø

v/ Leif Johnny Johannessen, Underdirektør - Underavdeling for plan og utredning, EA

Hvordan vil nye digitale arbeids- og samhandlingsvaner prege utformingen av det fysiske læringsmiljøet? Johannessen orienterte om arbeidet med et sett prinsipper eller en veileder for utvikling av fremtidens undervisningslokaler og hvordan det best mulig kan legges til rette for studentenes egen læring i en digital kontekst. EA er eier av prosjektet. Prinsipplanen/veilederen skal være ferdigstilt i oktober 2018.

Se for øvrig Johannessens presentasjon her.

Det kom inn flere innspill fra møtet til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ble anbefalt å hente inn bruker-erfaringer både fra byggeprosjekter som allerede er i gang, som byggingen av Domus Juridica, samt erfaringer med bruk Georg Sverdrups hus og nyoppussede bygg som Sophus Bugge, hvor studentene blant annet har erfaringer med å få studentforeningskontorer som i dag ikke fungerer godt. Samtidig kom det et ønske fra studentene om at arbeidsgruppen ikke må glemme i sin utforming av prinsipp og veiledningsdokument at ulike studenter har ulike behov - og måter og studere på.

 

O-sak 9/18 Tilretteleggingsfeltet- hva er blitt gjort siden sist rapportering

v/ Camilla Haugland, Seksjonsleder - Seksjon for opptak og tilrettelegging
 
Haugland orienterte om status for tilretteleggingsfeltet. Prosjektet ble avsluttet i april, og videre oppfølging gjøres i AF. Det er igangsatt en del tiltak, som nye nettsider om eksamen og tilrettelegging for studenter, det har også vært gjennomført temamøter og 2 workshops for de administrative. Det er også etterlyst bedre informasjon, felles retningslinjer og et fast møtepunkt for ansatte som arbeider med tilrettelegging. Det vil jobbes videre med standardisering og formalisering på feltet. 

Se for øvrig Hauglands presentasjon her                                                                                     

 

D-sak 10/18 Tilretteleggingsfeltet- hva gjør LMU videre?

Innledning v/ leder Susann Andora Biseth-Michelsen  

LMU ønsker å holde trykket oppe på tilretteleggingsfeltet i det videre arbeidet i LMU. Medlemmene er enige om at prinsippene om mere formalisering, felles retningslinjer og likebehandlingstenkning er viktige i det videre arbeidet.   

 

D-sak 11/18    Fastsettelse av høstens møtedatoer

Følgende datoer ble fastsatt for høstsemesteret:

26. september kl 13.00-14.30,
15. oktober 13.00-14.30
13. november 12.00-13.15         

 

Eventuelt      

Presentasjon av ny direktør for SiO Helse
Trond Morten Nejad-Trondsen presenterte SiO helses planer for innflytting av helsetjenestene i Kristian Ottosens hus
                                                  

                                                                             

                          

Publisert 27. apr. 2018 10:40 - Sist endret 12. juni 2018 13:37