Møte nr 4/2018 (ikke endelig) referat fra LMU-møtet 12.juni 2018

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Susann Andora Biseth-Michelsen (leder)
 • Gro Bjørnerud Mo (prorektor)
 • Synnøve Kronen Snyen (student)
 • Anja Maria Aardal (student)
 • Marius Frans Linus Hillestad (student)
 • Peter Linge Hessen (student, påtroppende medlem for studieåret 2018-2019)
 • Solveig Kristensen (studiedekan, MN)

Faste observatører

 • Adm. Direktør Lisbeth Dyrberg, SiO, og Trond Morten Nejad-Trondsen, direktør SiO Helse
 • Brit Heidi Rustad, daglig leder realfagsbiblioteket UB
 • Marianne Høva Rustberggard, Studentombud

Fra administrasjonen

 • Mette Torp Christensen (LMU-sekretær, AF)
 • Lene Fosshaug(seniorrådgiver, AF)

Godkjenning av referat fra møte 17.04.2018

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

O-sak 12/18 Studentombudets rapport

V/Studentombud Marianne Rustberggard orienterte om studenthenvendelser til studentombudet året 2017. Studentombudet kom med følgende anbefalinger for videre arbeid:

 • Studentenes høringsrett: Ombudet minnet på studentenes høringsrett i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.
 • Tilrettelegging: Sakene om tilrettelegging er utfordrende all den tid det ikke er dokumenterbare vedtak/mangel på dokumenterbare vedtak i håndtering av tilrettelegging i administrasjonen av slike saker.
 • Utenlandske studenter og fuskesaker: vanskelige saker. Mange utenlandske studenter kommer fra en annen akademisk tradisjon enn vår. Havner i situasjon med fuskesaker. Er engstelige for offentliggjøring. Er også engstelige for de konsekvensene dette innebærer med tap av studierett og oppholdsrett. Anbefaler standardformuleringer i saksbehandlingsrutiner som eks HF har med henvisning til å kunne ta med seg venn, advokat/studentombud i møter om fuskesaker.
 • Skikkasaker: studentombudet har begynt å se en økende trend med flere slike saker, og regner med at det vil fortsette pga. ny struktur rundt dette arbeidet på UiO. Studentombudet viste til rapporten som førte til opprettelse av ombudsordningen fra 2012, hvor det står at studenter som f.eks. er mistenkt for fusk, er i en sårbar fase frem til retten til advokatbistand inntreffer, og at ombudet kunne ha en rolle der. Det samme vil være tilfellet for skikkasaker.

D-sak 13/18   Mandatutforming LMU

Leder av LMU- Susann Andora Biseth-Michelsen innledet, og oppsummerte prosessen med arbeid med nytt mandatutkast til LMU.

Det ble vist til at arbeidet med revidering av LMUs mandat har vært lærerikt og nyttig, samtidig som det ble påpekt at det på nåværende tidspunkt allikevel er klokt å la mandatutformingen i bero til LMU vet mer om hvordan KD håndterer resultatene fra den nasjonale evalueringen av LMU som forelå i april i år. Leder støttet prorektor Gro Bjørnerud Mos forslag om å prosjektorganisere LMU rundt to hovedtemaer kommende studieår.

Etter en diskusjon om forslaget fra prorektor ble det enighet om følgende:

 • Forslag til at prosjektorganiseringen rundt de to hovedtemaene, funnene fra ShoT-undersøkelsen til høsten og tilrettelegging til våren, skal resultere i forslag til handlinger og tiltak som kan tas videre i de aktuelle enhetene. Det ble stilt spørsmål om hvor en slik handlingsplan skulle ligge. Det ble presisert at en eventuell handlingsplan ikke trenger å ligge til LMU, men kan være anbefalinger fra LMU til videre håndtering i aktuelle utvalg og enheter.
 • Forslagene til de to hovedtemaene kommende år; SHoT- undersøkelsen høstsemesteret og temaet «tilrettelegging» i vårsemesteret ble godkjent av møtet. Til vårens tema ble det i tillegg foreslått følgende: Studentombudets anbefalinger og AFs rapport om tilrettelegging, samt problemstillinger knyttet til tilrettelegging for funksjonshemmede skulle inkluderes i dette arbeidet. Studentene spilte også inn ønske om å følge opp studentombudets rapport om studentenes høringsrett. I tillegg ble det også foreslått å se på hvordan/hva som må til for å legge til rette for heltidsstudenten: Tilrettelegging på bibliotekene, samarbeid mellom eiendomsavdelingen v UiO og UB, og SiO- se på brukerundersøkelser og rapporter.

D-sak 14/18 Utkast til årsrapport LMU

Årsrapport for LMU studieåret 2017/2018 blir sendt ut på sirk til medlemmene og sendes til universitetsstyret.
 

O-sak 15/18 SiO-helse brukerundersøkelse

Trond Morten Nejad-Trondsen, direktør SiO helse orienterte om frokostmøtet som skal avholdes på mandag 18. juni kl. 09:15-10:15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus. Frokostmøtet skal handle om rapporten fra en studie som har sett på behandlingseffekten av korttidsterapi ved seksjon for psykisk helse. Deltagerne i studien har gjennomført målinger ved oppstart av behandling, midt i behandlingen og etter siste time. Definisjonen på korttidsterapi er 10-12 timer, men det er også en god del studenter som får mere enn ti til tolv timer også.

V-Sak 17/18 Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019

Det kom innvending mot å legge det siste LMU-møtet så sent som 19. juni av hensyn til studentene. Sekretæren fikk i oppdrag å finne nytt alternativt møtetidspunkt i juni. Følgende møtedatoer ble fastsatt for våren 2019:

4. februar

23. april

11. juni

Eventuelt

Ingen eventueltsaker ble meldt inn.

 

 

Publisert 27. juni 2018 13:16 - Sist endret 27. juni 2018 14:25