Referat fra LMU-møte 26. september 2018

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN)&
 • Direktør AF, Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte (AF)

Vara

 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)

Fra administrasjonen: seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Mette Torp Christensen i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, SFFU, tlf. 22856714, e-post m.t.christensen@admin.uio.no Kopi: Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

 

 

Sak 18/18 Presentasjon rundt bordet, og innledning til høstens møter ved Gro Bjørnerud Mo 

I sin innledning viste Gro Bjørnerud Mo til bestemmelsen som ble foretatt på møte 12. juni om at LMU det kommende studieåret skal ta for seg noen hovedtemaer og konsentrere sitt arbeid om disse hovedtemaene. Bakgrunnen for den nye arbeidsmetoden til LMU er Kunnskapsdepartementets forestående revidering av Universitets- og høyskoleloven. I påvente av revideringen og eventuell endring av LMU-paragrafen i UH-loven jobber LMU på prosjekt- og workshop-måten, der både medlemmer og faste observatører har likeverdige roller det kommende studieåret. Høst 2018 er det ShOT-undersøkelsen som er hovedtemaet for LMUs arbeid.  For å imøtekomme de læringsmiljø-utfordringer som UiO står ovenfor, og som kommer fram av resultatene i SHoT-undersøkelsen 2018, foreslår Bjørnerud Mo at det utmeisles en læringsmiljøpolitisk plattform for hele UiO rundt begrepene, tilhørighet, mening og mestring.

Sak 19/18 Hvordan MN jobbet med verdigrunnlaget for utvikling av læringsmiljøet på MN?

Innledning ved Knut Martin Mørken MN. 
Mørkens innledning tok for seg bakgrunnen for valg av verdigrunnlag for arbeidet med MNs store læringsmiljøprosjekter ForVei og InterAct. Blant annet har MN lagt helt om på mottak av nye studenter, noe som har ført til positive resultater i SHoT-undersøkelsen 2018.


Sak 20/18 Workshop 

På Workshop-en ble det tatt utgangspunkt i de tre begrepene mening, mestring og tilhørighet og ble spurt om gruppene 1) Kan identifisere et verdigrunnlag som sikrer studentene på UiO en større opplevelse av mestring, mening og tilhørighet? 2) Hvilke verdier mener dere vi skal legge størst vekt på?

Sak 21/18 Nedsettelse av arbeidsutvalg 

Stikkordene fra workshop-en ble tatt vare på og skal danne grunnlag for det videre arbeidet i et eget arbeidsutvalg som har fått frist til 7. november med å levere et skriftlig forslag til verdiplattform for læringsmiljøet ved UiO. Arbeidsutvalgets forslag skal behandles av LMU og Utdanningskomiteen på møte 13. november.  Det ble enighet om at gruppa skulle bestå av minimum fire personer. En representant fra EA, UB, studentene og fra en fakultetene. 

 

Oslo, 11. oktober

Gro Bjørnerud Mo

Leder, LMU                                                             Mette Torp Christensen

                                                                                sekretær

 

Publisert 11. okt. 2018 21:33 - Sist endret 7. juni 2019 13:40